Search result for

demolition

(37 entries)
(0.8138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demolition-, *demolition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demolition[N] การรื้อถอน, See also: การทำลาย, Syn. annihilation, razing, wrecking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demolition(เดมมะลิช'เชิน) n. การรื้อ,การทำลาย,การโค่น,ภาวะที่ถูกรื้อ., See also: demolitions ระเบิด demolitionist n. ดูdemolition

English-Thai: Nontri Dictionary
demolition(n) การรื้อ,การทำลาย,การโค่นล้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ *batteries not included (1987)
The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน Pulp Fiction (1994)
Jack's Demolition.แจ๊ค ดีโมลีชั่น, ทูซอน Heat (1995)
The explosive was Dy-Ex, used in demolition.ระเบิดได-เอ็กซ์ใช้สำหรับพังตึก Heat (1995)
- Ready Demolition, Tucson, Arizona?"เรดดี้เดโมลิชั่นทัคสัน อริโซน่า" Rushmore (1998)
For a second. I forget about Tyler's controlled demolition thing... ..and I wonder how clean that gun is.ทำให้ร่างกายเขา ก็ต้องสร้างเอสโตรเจนเพิ่ม แล้วนี่ก็คือที่มา.. พวกเขาจะ เปิดนมผมอีกแล้ว Fight Club (1999)
The Demolitions Committee of Project Mayhem... ..wrapped the foundations of 12 buildings with explosives.หกเดือนก่อน ผมนอนไม่หลับ ผมนอนไม่หลับ ผมนอนไม่หลับ Fight Club (1999)
The demolitions for the lunar colonies screwed up the orbit, okay?การระเบิดดวงจันทร์ เพื่อสร้างที่อยู่ทำลายระบบโคจร The Time Machine (2002)
We're calling it an emergency demolition.เราเรียกมันว่า "การรื้อถอนเร่งด่วน" V for Vendetta (2005)
On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง... V for Vendetta (2005)
Although the demolition had been planned for some time the music and the fireworks were, according to the crew chief...แม้ว่าจะมีการวางแผนไว้นานแล้วก็ตาม... ...แต่สำหรับดนตรีกับดอกไม้ไฟ... , เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกำหนดการ... V for Vendetta (2005)
I mean, there was no bloody demolition.ฉันว่าไม่มีแผนรื้อตึกนี่หรอก V for Vendetta (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demolitionIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดทำลาย[N] demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
การทำลายล้าง[N] demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การรื้อ[N] demolition, See also: dismantlement, Syn. การถอน, การแยกออก, Example: การรื้อบ้านครั้งนี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การแยกออก การถอดออก จากสิ่งที่ทำเป็นรูปแล้วให้เสียความเป็นกลุ่มก้อนของรูปเดิม เช่น การรื้อบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำลาย[n.] (kān thamlāi) EN: demolition ; destruction   FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การทำลายล้าง [n.] (kān thamlāilāng) EN: demolition   
การแยกออก[n. exp.] (kān yaēk øk) EN: demolition   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOLITION    D EH2 M AH0 L IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demolition    (n) (d e2 m @ l i1 sh @ n)
demolitions    (n) (d e2 m @ l i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Sprengkommando {n} | Sprengkommandos {pl}demolition party | demolition parties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体工法[かいたいこうほう, kaitaikouhou] (n) method of demolition; demolition method [Add to Longdo]
取り壊し(P);取壊し[とりこわし, torikowashi] (n) demolition; pulling down; destruction; dismantling; (P) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清拆[qīng chāi, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ, ] demolition (of buildings for new project) [Add to Longdo]
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, / ] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demolition \Dem`o*li"tion\ (?; 277), n. [L. demolitio, fr.
   demoliri: cf. F. d['e]molition. See {Demolish}.]
   The act of overthrowing, pulling down, or destroying a pile
   or structure; destruction by violence; utter overthrow; --
   opposed to construction; as, the demolition of a house, of
   military works, of a town, or of hopes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demolition
   n 1: an event (or the result of an event) that completely
      destroys something [syn: {destruction}, {demolition},
      {wipeout}]
   2: the act of demolishing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top