Search result for

demolish

(43 entries)
(0.0515 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demolish-, *demolish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demolish    [VT] รื้อถอน, See also: ทำลาย, Syn. destroy, devastate, wreck

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) ,ทำลาย,โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy,

English-Thai: Nontri Dictionary
demolish(vt) รื้อ,ทำลาย,โค่น,ล้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง The Blues Brothers (1980)
It was burnt down and demolished.มันถูกไฟไหม้และพังยับเยิน Idemo dalje (1982)
-You demolish. -Of course.-คุณจะต้องก้าวต่อไป Mannequin (1987)
They're demolishing it Saturday.พวกนั้นจะทำลายมันในวันเสาร์. Cinema Paradiso (1988)
That will certainly have to be demolished.เราต้องกำจัดมัน Around the World in 80 Days (2004)
Did you think you can get away with demolishing his car?เธอคิดว่าทำให้รถฉันเป็นแบบนี้แล้วจะหนีไปไหนได้หรอ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I'm the owner of my beloved car Lexus 430, which you demolishedฉันก็คือเจ้าของรถ เล็กซัส 430 คันงามที่เธอทำพังไงล่ะ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
You should have seen me. I demolished the guy.ลุงน่าจะไปเห็นผมนะ ผมตอกหน้าหมอนั่นยับเลย Peaceful Warrior (2006)
"I demolished that guy. You should have seen me. ""ผมตอกหน้าหมอนั่นยับเลย ลุงน่าจะไปเห็นผมนะ" Peaceful Warrior (2006)
I'll demolish the bastard.ฉันจะจัดการเอง Dasepo Naughty Girls (2006)
Demolish it, blow it up.ทำลายมัน ระเบิดมัน An Inconvenient Truth (2006)
Can't build something new without first demolishing.จะทำอะไรใหม่ๆ ไม่ได้ ถ้าไม่กำจัดของเก่าเสียก่อน Fly, Daddy, Fly (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demolishBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รื้อ    [V] dismantle, See also: demolish, pull down, disassemble, take to pieces, strip, Syn. รื้อถอน, Ant. สร้าง, Example: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมา
ส่ำเสีย    [V] demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
ทำลาย    [V] destroy, See also: demolish, damage, Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง, Ant. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา, Example: เราไม่ควรทำลายของสาธารณะ, Thai definition: อาการที่ทำให้สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย, ทำให้พัง, ทำให้ฉิบหาย, ทำให้หมดสิ้นไป
รื้อถอน    [V] pull down, See also: demolish, remove(obstacles), Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down   FR: démonter ; démolir ; démanteler
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack   FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOLISH    D AH0 M AA1 L IH0 SH
DEMOLISHED    D IH2 M AA1 L IH0 SH T
DEMOLISHING    D IH2 M AA1 L IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demolish    (v) (d i1 m o1 l i sh)
demolished    (v) (d i1 m o1 l i sh t)
demolishes    (v) (d i1 m o1 l i sh i z)
demolishing    (v) (d i1 m o1 l i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P) [Add to Longdo]
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P) [Add to Longdo]
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down [Add to Longdo]
取り払い;取払い[とりはらい, toriharai] (n) removing; clearing (away); demolishing [Add to Longdo]
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish [Add to Longdo]
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains [Add to Longdo]
跡地[あとち, atochi] (n) site (of a demolished building) [Add to Longdo]
半潰れ[はんつぶれ, hantsubure] (n) half demolished [Add to Longdo]
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demolish \De*mol"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Demolished}; p. pr.
   & vb. n. {Demolishing}.] [F. d['e]molir, fr. L. demoliri, p.
   p. demolitus; de- + moliri to set a thing in motion, to work,
   construct, from moles a huge mass or structure. See {Mole} a
   mound, and {Finish}.]
   To throw or pull down; to raze; to destroy the fabric of; to
   pull to pieces; to ruin; as, to demolish an edifice, or a
   wall.
   [1913 Webster]
 
      I expected the fabric of my book would long since have
      been demolished, and laid even with the ground.
                          --Tillotson.
 
   Syn: To {Demolish}, {Overturn}, {Destroy}, {Dismantle},
     {Raze}. That is overturned or overthrown which had stood
     upright; that is destroyed whose component parts are
     scattered; that is demolished which had formed a mass or
     structure; that is dismantled which is stripped of its
     covering, as a vessel of its sails, or a fortress of its
     bastions, etc.; that is razed which is brought down
     smooth, and level to the ground. An ancient pillar is
     overturned or overthrown as the result of decay; a city
     is destroyed by an invasion of its enemies; a monument,
     the walls of a castle, a church, or any structure, real
     or imaginary, may be demolished; a fortress may be
     dismantled from motives of prudence, in order to render
     it defenseless; a city may be razed by way of
     punishment, and its ruins become a memorial of
     vengeance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demolish
   v 1: destroy completely; "the wrecking ball demolished the
      building"; "demolish your enemies"; "pulverize the
      rebellion before it gets out of hand" [syn: {demolish},
      {pulverize}, {pulverise}]
   2: humiliate or depress completely; "She was crushed by his
     refusal of her invitation"; "The death of her son smashed
     her" [syn: {crush}, {smash}, {demolish}]
   3: defeat soundly; "The home team demolished the visitors" [syn:
     {demolish}, {destroy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top