Search result for

delusion

(62 entries)
(0.0766 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delusion-, *delusion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delusion[N] การเข้าใจผิด, See also: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด, Syn. error, illusion, misconception, Ant. truism, fact, certainty
delusion[N] อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา), See also: อาการหลอน, Syn. hallucination, mental error

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion of grandeur; delusion, grandiose(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, fixed(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, grandiose; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, hypochondriacal(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Delusional Systemระบบเกี่ยวกับการหลงผิด [การแพทย์]
Delusionsหลงผิด,อาการหลงผิด,การหลงผิด,การเชื่อผิด,ความหลงผิด,การเชื่ออย่างผิดๆ [การแพทย์]
Delusions of Being Controlledการกระทำของตนถูกควบคุมบังคับจากอำนาจภายนอก [การแพทย์]
Delusions, Bizarreอาการหลงผิดที่พิลึกพิลั่น [การแพทย์]
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Delusions, Nihilisticหลงผิดคิดว่าอวัยวะบางส่วนเสียไป [การแพทย์]
Delusions, Religiousความหลงผิดในศาสนา [การแพทย์]
Delusions, Somaticความหลงผิดในการเจ็บป่วยทางกาย [การแพทย์]
Delusions, Systematic, Persistentความคิดหลงผิดที่เป็นระบบและไม่เปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DELUSIONAL ( ) หลอกลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
These excess currents are our dreams and delusions.กระแสที่มากเกินนี้คือความฝันและประสาทหลอนของเรา Return to Oz (1985)
Yakov said that innocence was a delusion.ยาโคฟกล่าวว่าความบริสุทธิ์เป็นความเข้าใจผิด The Russia House (1990)
You're having delusions, Jobe.เธอกำลังหลงผิดนะ โจ๊บ The Lawnmower Man (1992)
"bizzako"... and is... severely delusional.... and believes he's somebody else.หลงละเมอเอามากๆ เชื่อว่าเขาคือคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
A delusional patient does not get cured in a week and a half.คนไข้จิตหลอน ไม่ใช่จะรักษาหายในสัปดาห์ครึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
You told a delusional patient... you were a 17th century Spanish nobleman.- คุณบอกคนไข้จิตหลอน ว่าคุณคือขุนนางสเปนยุคศตวรรษที่ 17 Don Juan DeMarco (1994)
Pills to stop delusions?- ผมว่ามันช่วยได้ - ยาหยุดจิตหลอนได้รึ Don Juan DeMarco (1994)
What delusions have I got?ผมมีเรื่องหลอนอะไร Don Juan DeMarco (1994)
He's a delusional patient. Meds?เขาเป็นคนไข้จิตหลอน ใช้ยา Don Juan DeMarco (1994)
Confirm... delusional disorder.ยืนว่าเป็นโรคจิตหลอน Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delusionPeople have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.
delusionThat girl is under the delusion that she is a princess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งลวงตา[N] illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
มายา[N] illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
โมหันธ์[N] delusion, See also: illusion, confusion, false impression, Thai definition: ความมืดมนด้วยความหลง, Notes: (บาลี)
โมหาคติ[N] delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมห = โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness   FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance   FR: partialité due à l'ignorance [f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression   
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELUSION    D AH0 L UW1 ZH AH0 N
DELUSIONS    D AH0 L UW1 ZH AH0 N Z
DELUSIONAL    D AH0 L UW1 ZH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delusion    (n) (d i1 l uu1 zh n)
delusions    (n) (d i1 l uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Täuschung {f} | Täuschungen {pl}delusion | delusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination [Add to Longdo]
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion [Add to Longdo]
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P) [Add to Longdo]
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
妄想(P);盲想[もうそう(P);ぼうそう, mousou (P); bousou] (n,vs) wild idea; delusion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻想[huàn xiǎng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, ] delusion; fantasy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delusion \De*lu"sion\n. [L. delusio, fr. deludere. See
   {Delude}.]
   1. The act of deluding; deception; a misleading of the mind.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being deluded or misled.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is falsely or delusively believed or
    propagated; false belief; error in belief.
    [1913 Webster]
 
       And fondly mourned the dear delusion gone. --Prior.
 
   Syn: {Delusion}, {Illusion}.
 
   Usage: These words both imply some deception practiced upon
      the mind. Delusion is deception from want of
      knowledge; illusion is deception from morbid
      imagination. An illusion is a false show, a mere cheat
      on the fancy or senses. It is, in other words, some
      idea or image presented to the bodily or mental vision
      which does not exist in reality. A delusion is a false
      judgment, usually affecting the real concerns of life.
      Or, in other words, it is an erroneous view of
      something which exists indeed, but has by no means the
      qualities or attributes ascribed to it. Thus we speak
      of the illusions of fancy, the illusions of hope,
      illusive prospects, illusive appearances, etc. In like
      manner, we speak of the delusions of stockjobbing, the
      delusions of honorable men, delusive appearances in
      trade, of being deluded by a seeming excellence. "A
      fanatic, either religious or political, is the subject
      of strong delusions; while the term illusion is
      applied solely to the visions of an uncontrolled
      imagination, the chimerical ideas of one blinded by
      hope, passion, or credulity, or lastly, to spectral
      and other ocular deceptions, to which the word
      delusion is never applied." --Whately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delusion
   n 1: (psychology) an erroneous belief that is held in the face
      of evidence to the contrary [syn: {delusion}, {psychotic
      belief}]
   2: a mistaken or unfounded opinion or idea; "he has delusions of
     competence"; "his dreams of vast wealth are a hallucination"
     [syn: {delusion}, {hallucination}]
   3: the act of deluding; deception by creating illusory ideas
     [syn: {delusion}, {illusion}, {head game}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top