Search result for

delight

(91 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delight-, *delight*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight[N] ความยินดี, See also: ความปิติยินดี, ความสุขใจ, ความดีใจ, Syn. enjoyment, joy, pleasure, Ant. unhappiness, sadness, woe, misery
delight[VT] ทำให้ดีใจ, See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ, Syn. amuse, enchant, please, Ant. annoy, bore;dislike, disapprove
delight[VI] พอใจ, See also: มีความสุข, ยินดี, ปลาบปลื้ม, Syn. exult, celebrate, joy, Ant. be downeast
delighted[ADJ] น่าชื่นชมยินดี, See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม, Syn. happy, glad, pleased, Ant. depressed, unhappy
delight in[PHRV] ยินดีเรื่อง, See also: ดีใจในเรื่อง, Syn. glory in, rejoice at, rejoice in, rejoice over, take in
delightful[ADJ] น่าปิติยินดี
delight with[PHRV] ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
delightfully[ADV] อย่างยินดี, See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
delighted(ดิไล'ทิด) adj. ยินดีมาก,สุขใจ
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
delightsome(ดิไล'เซิม) adj. ปลื้มปีติมาก,สุขใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
delight(n) ความยินดี,ความปรีดิ์เปรม,ความปีติ,ความเบิกบานใจ
delight(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ปีติ,ทำให้สุขใจ,ทำให้เบิกบานใจ
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น New Haven Can Wait (2008)
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
Which has delightfully become known over the yearsซึ่งเป็นที่รู้กันมานับปีแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน There Might be Blood (2008)
We are delighted to have as guest judge the foremost scientist in the world.เราโชคดีที่ปีนี้ เรามีคณะกรรมการรับเชิญ เป็นนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญของโลก Superhero Movie (2008)
Delighted. Because now we got someone who can really read.โครตดีใจเลยว่ะ เพราะตอนนี้เรา มีคนที่อ่านได้จริงๆ แล้ว Inkheart (2008)
Now, that's absolutely delightful Arabic, but what the fuck is the fig orchard?เป็นภาษาที่สละสลวยมาก ว่าแต่สวนรุกขชาติห่านี่อะไร Body of Lies (2008)
- Delighted, Tom. - And your wife is beautiful.ด้วยความยินดี ทอม ภรรยาคุณก็สวยมาก Made of Honor (2008)
Delighted to meet you.ดีใจจังที่เจอคุณ Frost/Nixon (2008)
Well, delighted to have you both aboard.ครับ ดีใจจริงๆที่เจอนายทั้งสองคน Frost/Nixon (2008)
Before we start, I just want to say how delighted we all are by Mrs. Nixon's recovery.ก่อนจะเริ่ม ผมแ่ค่อยากกล่าว แสดงความยินดี ที่คุณนายนิกสันหายเป็นปกติ Frost/Nixon (2008)
Now, of course, going somewhere else is much easier when you know that your family are so delighted to go with you.เพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องไปที่ไหน เพื่อประเทศ เราก็ต้องไป แล้วทีนี้นะลูก มันก็ทำให้การทำหน้าที่นั้น ง่ายขึ้นเยอะ ถ้าเรารู้ว่า ครอบครัวของเรา ยินดีที่จะไปกับเราด้วย The Boy in the Striped Pajamas (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delightChildren delight in comic books.
delightChris was confident that Beth would be delighted with his improvement.
delightCooking is her delight.
delightDancing is a delight to me.
delightDelightful shoestring potatoes.
delightDelight is the opposite of sorrow.
delightEvery boy and every girl was delighted.
delightGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
delightGrandmother takes a great delight in watching television.
delightGreat was our delight when we won the game.
delightGreat was the delight of his parents.
delightHe grinned with delight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดี๊ด๊า[ADV] jubilantly, See also: delightfully, joyfully, Syn. กระดี๊กระด๊า, ลิงโลด, Example: เด็กๆ เต้นดี๊ด๊าเพราะดีใจที่จะได้ไปสวนสนุก, Notes: (ปาก)
เป็นที่ชอบใจ[V] please, See also: delight, amuse, entertain, gratify, satisfy, Syn. เป็นที่ชื่นชอบ, Example: คำพูดตลกโปกฮาของเขาเป็นที่ชอบใจในหมู่เพื่อนฝูง
อานันท์[N] joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานนท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ
อานนท์[N] joy, See also: delight, pleasure, happiness, enjoyment, Syn. อานันท์, ความเพลิดเพลิน, ความยินดี, ความปลื้มใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เอม[ADJ] delightful, See also: cheerful, joyful, Thai definition: ชื่นใจ
อาราม[N] pleasure, See also: delight, joy, happiness, enjoyment, Syn. ความยินดี, ความรื่นรมย์, ความเพลิดเพลิน
หน้าบาน[V] delight, See also: be pleasure, Syn. ดีใจ, Ant. หน้าตูม, หน้าหงิก, หน้างอ, Example: เขาหน้าบานด้วยความดีใจที่เธอยอมแต่งงานด้วย, Thai definition: ทำหน้าแสดงอาการดีใจ
บาน[ADJ] delighted, See also: elated, Syn. แช่มชื่น, เบิกบาน, ปลาบปลื้ม, Example: คนยากคนจนที่ด้อยโอกาสทุกคนต่างยิ้มหน้าบาน เมื่อรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือคนจน
ช่ำใจ[ADV] satisfactorily, See also: delightfully, joyfully, contentedly, Syn. หนำใจ, จุใจ, สาใจ, สมใจ, Example: มาเที่ยวคราวนี้เด็กๆ ได้นอนคุยกันเสียช่ำใจ, Thai definition: มากพอสมกับที่ใจอยาก
ความปลื้ม[N] delightfulness, Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ, Example: น้ำตาที่ไหลไม่ได้มาจากความเจ็บปวดแต่มาจากความปลื้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; sweet   
อิ่มเอม[v. exp.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIGHT    D AH0 L AY1 T
DELIGHTS    D AH0 L AY1 T S
DELIGHTED    D AH0 L AY1 T AH0 D
DELIGHTFUL    D AH0 L AY1 T F AH0 L
DELIGHTING    D AH0 L AY1 T IH0 NG
DELIGHTFULLY    D AH0 L AY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delight    (v) (d i1 l ai1 t)
delights    (v) (d i1 l ai1 t s)
delighted    (v) (d i1 l ai1 t i d)
delightful    (j) (d i1 l ai1 t f @ l)
delighting    (v) (d i1 l ai1 t i ng)
delightedly    (a) (d i1 l ai1 t i d l ii)
delightfully    (a) (d i1 l ai1 t f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergnügen {n}; Freude {f}; Entzücken {n}; Wonne {f} | zu meiner Freude | Vergnügen finden andelight | to my delight | to take delight in [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) pleasure; delight; enjoyment [Add to Longdo]
快事[かいじ, kaiji] (n) pleasure; delight [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) joy; enjoyment; delight; pleasure [Add to Longdo]
歓喜[かんき, kanki] (n,vs) delight; great joy; (P) [Add to Longdo]
歓然[かんぜん, kanzen] (adv-to,adj-t) (arch) delighted; overjoyed [Add to Longdo]
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
喜ばす(P);悦ばす[よろこばす, yorokobasu] (v5s) to delight; to give pleasure; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乐趣[lè qù, ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, / ] delight; pleasure; joy, #5,570 [Add to Longdo]
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do, #16,244 [Add to Longdo]
欢天喜地[huān tiān xǐ dì, ㄏㄨㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧˇ ㄉㄧˋ, / ] delighted; wild with joy; lit. pleased with heaven, happy with earth (成语 saw), #33,168 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] delighted; pleased, #160,855 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delight \De*light"\, n. [OE. delit, OF. delit, deleit, fr.
   delitier, to delight. See {Delight}, v. t.]
   1. A high degree of gratification of mind; a high- wrought
    state of pleasurable feeling; lively pleasure; extreme
    satisfaction; joy.
    [1913 Webster]
 
       Sounds and sweet airs, that give delight and hurt
       not.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A fool hath no delight in understanding. --Prov.
                          xviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. That which gives great pleasure or delight.
    [1913 Webster]
 
       Heaven's last, best gift, my ever new delight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Licentious pleasure; lust. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delight \De*light"\, v. t. [imp. & p. p. {Delighted}; p. pr. &
   vb. n. {Delighting}.] [OE. deliten, OF. delitier, deleitier,
   F. d['e]lecter, fr. L. delectare to entice away, to delight
   (sc. by attracting or alluring), intens. of delicere to
   allure, delight; de- + lacere to entice, allure; cf. laqueus
   a snare. Cf. {Delectate}, {Delicate}, {Delicious},
   {Dilettante}, {Elicit}, {Lace}.]
   To give delight to; to affect with great pleasure; to please
   highly; as, a beautiful landscape delights the eye; harmony
   delights the ear.
   [1913 Webster]
 
      Inventions to delight the taste.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Delight our souls with talk of knightly deeds.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delight \De*light"\, v. i.
   To have or take great delight or pleasure; to be greatly
   pleased or rejoiced; -- followed by an infinitive, or by in.
   [1913 Webster]
 
      Love delights in praises.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I delight to do thy will, O my God.   --Ps. xl. 8.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delight
   n 1: a feeling of extreme pleasure or satisfaction; "his delight
      to see her was obvious to all" [syn: {delight},
      {delectation}]
   2: something or someone that provides a source of happiness; "a
     joy to behold"; "the pleasure of his company"; "the new car
     is a delight" [syn: {joy}, {delight}, {pleasure}]
   v 1: give pleasure to or be pleasing to; "These colors please
      the senses"; "a pleasing sensation" [syn: {please},
      {delight}] [ant: {displease}]
   2: take delight in; "he delights in his granddaughter" [syn:
     {delight}, {enjoy}, {revel}]
   3: hold spellbound [syn: {enchant}, {enrapture}, {transport},
     {enthrall}, {ravish}, {enthral}, {delight}] [ant:
     {disenchant}, {disillusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top