Search result for

deliberation

(38 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberation-, *deliberation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberation[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And they eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do would be to physically cut their way in.แล้วพวกเขาจะตัดสินใจหลังจากปรึกษากันแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะลองทำ คือ บุกเข้าข้างใน District 9 (2009)
After much deliberation, he Deschamps Orchestra has made its decision.หลังจากที่พิจารณากันดีแล้ว ทางเดอชองส์ออร์เคสตร้าก็ตัดสินใจได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
After much deliberation, it has been decided that you are ready for a mission that will test everything you have learned thus far.หลังจากได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน มันชัดเจนว่าคุณพร้อมสำหรับภารกิจแล้ว จะได้ทดสอบทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มา Chuck Versus the Final Exam (2010)
They're already in deliberations.มันมีการตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว Betrayal (2011)
"After only one day of deliberations,และหนึ่งวันหลังจากวันพิจารณาคดี Betrayal (2011)
They started deliberations this afternoon.พวกเขาเริ่มไตร่ตรอง ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ Ka Ho' Oponopono (2012)
After meticulous deliberation and an online poll, the new Rachel is...หลังจากได้มีการปรึกษาและทำโพลออนไลน์ เรเชลคนไหม่คือ... The New Rachel (2012)
How quickly the safety of our loved ones trumps other deliberations.ถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัย ของคนที่เรารัก มักจะอยู่เหนือเรื่องอื่นๆเสมอ Truth: Part 1 (2013)
Perhaps you'll find this information irrelevant in your deliberation of my refund, but I think you deserve the whole story.คุณอาจจะพบว่าสิ่งที่ผมบอก มันไม่เกี่ยว กับสิ่งที่ผมร้องเรียน แต่ผมคิดว่าคุณอยากจะรู้เรื่องนี้ Demolition (2015)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberationFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
deliberationHe performed his duty with deliberation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATION    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N
DELIBERATIONS    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberation    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n)
deliberations    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beratung {f} | Beratungen {pl}deliberation | deliberations [Add to Longdo]
Überlegung {f} | Überlegungen {pl} | nach reiflicher Überlegungdeliberation | deliberations | after due deliberation; after mature deliberation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion [Add to Longdo]
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation [Add to Longdo]
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n,vs) careful deliberation [Add to Longdo]
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully [Add to Longdo]
熟思[じゅくし, jukushi] (n,vs) deliberation; consideration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration, #3,115 [Add to Longdo]
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, ] deliberation, #215,395 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberation \De*lib`er*a"tion\, n. [L. deliberatio: cf. F.
   d['e]lib['e]ration.]
   1. The act of deliberating, or of weighing and examining the
    reasons for and against a choice or measure; careful
    consideration; mature reflection.
    [1913 Webster]
 
       Choosing the fairest way with a calm deliberation.
                          --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful discussion and examination of the reasons for and
    against a measure; as, the deliberations of a legislative
    body or council.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberation
   n 1: (usually plural) discussion of all sides of a question;
      "the deliberations of the jury"
   2: careful consideration; "a little deliberation would have
     deterred them" [syn: {deliberation}, {weighing},
     {advisement}]
   3: planning something carefully and intentionally; "it was the
     deliberation of his act that was insulting" [syn:
     {calculation}, {deliberation}]
   4: a rate demonstrating an absence of haste or hurry [syn:
     {slowness}, {deliberation}, {deliberateness},
     {unhurriedness}]
   5: the trait of thoughtfulness in action or decision; "he was a
     man of judicial deliberation" [syn: {deliberation},
     {deliberateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top