หรือคุณหมายถึง deliberateneß?
Search result for

deliberateness

(6 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberateness-, *deliberateness*, deliberatenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberateness[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But there is a difference between negligence, which is random in its effect, and a deliberateness which is far more one-sided.แต่มีความแตกต่าง ระหว่างประมาท ซึ่งเป็นแบบสุ่มในผลของมัน Denial (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความจงใจ[N] intention, See also: deliberateness, purpose, premeditation, Syn. ความตั้งใจ, เจตนา, Example: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n,adj-no) planning; planning ability; deliberateness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberateness \De*lib"er*ate*ness\, n.
   The quality of being deliberate; calm consideration;
   circumspection.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberateness
   n 1: a rate demonstrating an absence of haste or hurry [syn:
      {slowness}, {deliberation}, {deliberateness},
      {unhurriedness}]
   2: the trait of thoughtfulness in action or decision; "he was a
     man of judicial deliberation" [syn: {deliberation},
     {deliberateness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top