Search result for

delib

(97 entries)
(1.5526 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delib-, *delib*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberate[VI] คิดรอบคอบ, Syn. ponder, judge, weigh
deliberate[ADJ] ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ, See also: สุขุมรอบคอบ, Syn. planned, purposed, aforethought, reasoned, cohcious, Ant. accidental, unintentional
deliberate[VI] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. argue, consult, debate
deliberately[ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม
deliberation[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought
deliberative[ADJ] เกี่ยวกับการปรึกษาหารือ, Syn. consultative, advisory
deliberative[ADJ] เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง), See also: เป็นผลของการอภิปราย
deliberate on[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
deliberateness[N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberate over[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
indelible(adj) ลบไม่ออก,ถูไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้ Rebecca (1940)
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน Rebecca (1940)
Then you believe she must have done it deliberately.งั้นคุณก็เชื่อว่าเป็นการกระทําอย่างจงใจ Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา Rebecca (1940)
That is a deliberate mutilation of a public service message.มันเป็นการจงใจทําลาย การรณรงค์เพื่อสาธารณชน Jaws (1975)
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ I Spit on Your Grave (1978)
I want you to put it where nobody can find it without a deliberate search.ฉันต้องการให้คุณที่จะนำมันที่ ไม่มีใคร สามารถค้นหาได้โดยไม่ต้องมี การค้นหาโดยเจตนา 2010: The Year We Make Contact (1984)
It still has motor function, probably still has powers of deliberation.กล้ามเนื้อยังเคลื่อนไหวได้ และอาจมีความคิดด้วย Day of the Dead (1985)
- Are you here deliberately?- - ท่านที่นี่จงใจ? - In the Name of the Father (1993)
It's something far more deliberate and insidious.มันเป็นอะไรที่เจตนามาก และทำอย่างลับๆ Squeeze (1993)
Obtuse. Is it deliberate?ป้าน มันเป็นเจตนา? The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delibA deliberate plan.
delibFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
delibHe deliberately broke the glass.
delibHe deliberately exposed her to danger.
delibHe deliberately ignored me when I passed him in the street.
delibHe deliberately kept on provoking a confrontation.
delibHe is deliberate in his action.
delibHe performed his duty with deliberation.
delibHe told deliberate lies.
delibMy wife deliberated whether we would buy a new house or not.
delibShe deliberated over whether to go or stay.
delibShe deliberately ignored me on the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ[ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
โดยเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
ความจงใจ[N] intention, See also: deliberateness, purpose, premeditation, Syn. ความตั้งใจ, เจตนา, Example: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ
โดยมีเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, on purpose, willfully, Example: เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
การจงใจ[n.] (kān jongjai) FR: acte délibéré [f]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B R AH0 T
DELIBERATED    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T AH0 D
DELIBERATES    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T S
DELIBERATES    D AH0 L IH1 B R EY0 T S
DELIBERATION    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N
DELIBERATING    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T IH0 NG
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B R AH0 T L IY0
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberate    (j) (d i1 l i1 b @ r @ t)
deliberate    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t)
deliberated    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t i d)
deliberates    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t s)
deliberately    (a) (d i1 l i1 b @ r @ t l ii)
deliberating    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t i ng)
deliberation    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n)
deliberative    (j) (d i1 l i1 b @ r @ t i v)
deliberations    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P) [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately [Add to Longdo]
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration [Add to Longdo]
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, / ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated [Add to Longdo]
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, ] deliberate violation (成语 saw); intentional crime [Add to Longdo]
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, ] deliberation [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] deliberate; to polish [Add to Longdo]
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, ] deliberate; premeditated; malice [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top