Search result for

delay

(106 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delay-, *delay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delay[N] ความชักช้า, See also: ความยืดยาด, การหน่วงเหนี่ยว, การเถลไถล, การเสียเวลา, Syn. deferral, pause, postponement, abeyance
delay[VT] ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้ช้า, ทำให้หยุดยั้ง, ทำให้เสียเวลา, เลื่อน, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry
delay[VI] ล่าช้า, See also: หยุดยั้ง, ยืดเวลา, เลื่อนเวลา, ถ่วงเวลา, Syn. defer, hinder, postpone, Ant. hasten, hurry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delay(ดิเล') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เลื่อน,ผลัด,ทำให้ถ่วงเวลา,ถ่วงเวลา,เสียเวลา, Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delayหน่วงเนิ่น, ล่าช้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay๑. ประวิง, หน่วง๒. การประวิง, การหน่วง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delay lineสายหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delay unitหน่วยหน่วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delayed firingการปล่อยกระแสหน่วง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
delayed non-beatระบบหน่วงกันสะดุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
delayed onsetการเริ่มต้นล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed reflexรีเฟล็กซ์ล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed symptomอาการเกิดล่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed-unionการติดกันช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
Delayedเกิดขึ้นช้าๆ,ระยะหลัง,เกิดขึ้นช้า [การแพทย์]
Delayed neutronsดีเลย์นิวตรอน, นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมาจากผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสในช่วงเวลาหลายวินาทีหรือหลายนาทีภายหลังการเกิดปฏิกิริยาการแบ่งแยกนิวเคลียส ดีเลย์นิวตรอนที่เกิดขึ้นนี้มีไม่เกินร้อยละ 1 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการออกแบบและควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู prompt neutrons ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Delayed Typeชนิดเกิดล่า,ชนิดเกิดช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bad news. The invasion of Osterlich will have to be delayed.ข่าวร้ายครับ การบุก ออสตินลิค ถูกเลื่อนออกไป The Great Dictator (1940)
- Are made. - At once, without delay.ในครั้งเดียวโดยไม่ชักช้า แหวน Help! (1965)
Sorry for the delay, ma'am. I'll check on it.ขออภัยใน ความล่าช้า แหม่ม I'II ตรวจสอบได้ I Spit on Your Grave (1978)
I'm sorry for the delay.ฉันขอโทษสำหรับความล่าช้า. 2010: The Year We Make Contact (1984)
All it can do is delay it for a while.มันทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้น The Princess Bride (1987)
If you delay, I will put you out.หากคุณชักช้า\ ผมจะพาคุณออกไปเอง Wuthering Heights (1992)
- Delayed shock.- - อัพล่าช้า - In the Name of the Father (1993)
- Never mind delayed shock.- ไม่เป็นไรอัพล่าช้า In the Name of the Father (1993)
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
Sorry for the delay, Ace.เสียงอะไรวะนั่น Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
And you, my friend, are responsible... for delaying my rendezvous with Star Command!และนาย เป็นเพื่อนที่ฉันไว้วางใจ... ดันมาทำให้การนัดพบกับ สตาร์ คอมมานด์ ล่าช้าลง! Toy Story (1995)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delayA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
delayA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
delayA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
delayAfter several delays, the plane finally left.
delayAn accident delayed us for half an hour.
delayA rush-hour traffic jam delayed my arrival by two hours.
delayA thick fog delayed our flight.
delayBob got impatient at his wife's delay.
delayDon't delay on this errand.
delayDo your homework without delay.
delayEvery reporter sent his stories with the least possible delay.
delayFor delayed flights, seasonal adjustments are made on the basis of the original flight date and so refunds of air-mile difference will not be made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซื้อเวลา[V] buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
คลาดเวลา[V] delay, Ant. ตรงเวลา, Example: ผมคลาดเวลาไปหน่อยเดียวเอง น่าจะรอกันหน่อย, Thai definition: ไปช้ากว่าเวลาที่กำหนดนัด
หน่วง[V] delay, See also: retard, bog down, detain, hinder, hold back, impede, hold up, slow up, Syn. ถ่วง, เหนี่ยว, ดึง, รั้ง, Example: พม่าพยายามหน่วงเวลามิให้ไทยเข้าโจมตีในขณะพม่ายังกังวลศึกด้านอื่น โดยการส่งทูตมาเจริญพระราชไมตรี, Thai definition: ดึงไว้แต่น้อยๆ, เหนี่ยวไว้, ทำให้ช้า
หน่วงเหนี่ยว[V] delay, See also: obstruct, detain, hinder, impede, hold up, block, restrain, Syn. ถ่วง, ยื้อ, หน่วง, ขัดขวาง, Example: ไพร่พลช่วยกันหน่วงเหนี่ยวทัพพม่าไม่ให้เข้าไปถึงเมืองหลวง, Thai definition: ถ่วงเวลาไว้ (ใช้ในการรบ)
หน่วงเวลา[V] delay, See also: put off, postpone, Syn. ถ่วงเวลา, Example: การเปลี่ยนความเร็วของคีย์บอร์ดมีจุดประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนอัตราเร็วของการกดคีย์บอร์ดซ้ำ และหน่วงเวลาก่อนที่จะส่งค่าการกดคีย์ซ้ำในครั้งแรกออกไป, Thai definition: ทำให้ช้าลง
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
ผลัด[V] delay, See also: postpone, defer, put off, Syn. เลื่อน, ผัด, ผัดวันประกันพรุ่ง, Example: เขาผลัดค่าเช่าห้องมาเดือนหนึ่งแล้ว, Thai definition: เลื่อนเวลาทำสิ่งต่างๆ ออกไป
ผ่อนผัน[V] delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai definition: ยืดเวลา
ผัด[V] postpone, See also: delay, put off, defer, Syn. เลื่อน, หน่วงเวลา, ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: เขาผัดให้พวกหนังสือพิมพ์ไปพบเขาพรุ่งนี้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาไป
ถลากไถล[ADV] delayingly, See also: indirectly, absentmindedly, loiteringly, Example: เขาพูดจาถลากไถลเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้, Thai definition: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่อยู่กับร่องกับรอย (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ไม่ได้[v. exp.] (chakchā mai dāi) EN: brook no delay   
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ดีเลย์[X] (dīlē) EN: delay   
โดยไม่ชักช้า[adv.] (dōi mai chakchā) EN: immediately ; without delay   FR: sans tarder ; sans délai
เจือน้ำ[v. exp.] (jeūa nām) FR: diluer ; délayer
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การค้างชำระ[] (kān khāng chamra) EN: default in payment ; delay in payment   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELAY    D AH0 L EY1
DELAYS    D AH0 L EY1 Z
DELAYED    D AH0 L EY1 D
DELAYING    D AH0 L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delay    (v) (d i1 l ei1)
delays    (v) (d i1 l ei1 z)
delayed    (v) (d i1 l ei1 d)
delaying    (v) (d i1 l ei1 i ng)
delayed-action    (n) - (d i1 l ei d - a1 k sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verzögerungseinheit {f}delay unit [Add to Longdo]
Verzögerungsglied {n} (Zeit)delay element [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay [Add to Longdo]
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ずれ込む[ずれこむ, zurekomu] (v5m,vi) to drag on; to be delayed [Add to Longdo]
オンラインディレイド処理システム[オンラインディレイドしょりシステム, onraindeireido shori shisutemu] (n) {comp} online delayed time system [Add to Longdo]
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] (n) {comp} rotational delay; search time [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] (n) {comp} switching delay [Add to Longdo]
セルフタイマー[, serufutaima-] (n) self-timer; delayed-action (shutter release) [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (n) {comp} (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] (n) {comp} cell delay variation; CDV [Add to Longdo]
ディレードスチール[, deire-dosuchi-ru] (n) delayed steal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] delayed action [Add to Longdo]
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, / ] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [Add to Longdo]
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] delaying tactics; deliberate procrastination [Add to Longdo]
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, / ] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite [Add to Longdo]
缓发中子[huǎn fā zhōng zǐ, ㄏㄨㄢˇ ㄈㄚ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, / ] delayed neutron [Add to Longdo]
耽误[dān wu, ㄉㄢ ˙, / ] delay; hold-up; to waste time; to interfere with [Add to Longdo]
迟发性损伤[chí fā xìng sǔn shāng, ㄔˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] delayed lesion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time [Add to Longdo]
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay [Add to Longdo]
セル化遅延[セルかちえん, seru kachien] (cell) encapsulation delay [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
セル遅延変動[セルちえんへんどう, seru chienhendou] cell delay variation (CDV) [Add to Longdo]
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time [Add to Longdo]
代行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
遅延[ちえん, chien] delay, latency [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]
遅延センシティブ[ちえんセンシティブ, chien senshiteibu] delay sensitive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, n.; pl. {Delays}. [F. d['e]lai, fr. OF. deleer
   to delay, or fr. L. dilatum, which, though really from a
   different root, is used in Latin only as a p. p. neut. of
   differre to carry apart, defer, delay. See {Tolerate}, and
   cf. {Differ}, {Delay}, v.]
   A putting off or deferring; procrastination; lingering
   inactivity; stop; detention; hindrance.
   [1913 Webster]
 
      Without any delay, on the morrow I sat on the judgment
      seat.                  --Acts xxv.
                          17.
   [1913 Webster]
 
      The government ought to be settled without the delay of
      a day.                  --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, v. i.
   To move slowly; to stop for a time; to linger; to tarry.
   [1913 Webster]
 
      There seem to be certain bounds to the quickness and
      slowness of the succession of those ideas, . . . beyond
      which they can neither delay nor hasten. --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delay \De*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Delayed}; p. pr. & vb. n.
   {Delaying}.] [OF. deleer, delaier, fr. the noun d['e]lai, or
   directly fr. L. dilatare to enlarge, dilate, in LL., to put
   off. See {Delay}, n., and cf. {Delate}, 1st {Defer},
   {Dilate}.]
   1. To put off; to defer; to procrastinate; to prolong the
    time of or before.
    [1913 Webster]
 
       My lord delayeth his coming.     --Matt. xxiv.
                          48.
    [1913 Webster]
 
   2. To retard; to stop, detain, or hinder, for a time; to
    retard the motion, or time of arrival, of; as, the mail is
    delayed by a heavy fall of snow.
    [1913 Webster]
 
       Thyrsis! whose artful strains have oft delayed
       The huddling brook to hear his madrigal. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To allay; to temper. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The watery showers delay the raging wind. --Surrey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delay
   n 1: time during which some action is awaited; "instant replay
      caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
      [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}]
   2: the act of delaying; inactivity resulting in something being
     put off until a later time [syn: {delay}, {holdup}]
   v 1: cause to be slowed down or delayed; "Traffic was delayed by
      the bad weather"; "she delayed the work that she didn't
      want to perform" [syn: {delay}, {detain}, {hold up}] [ant:
      {hurry}, {rush}]
   2: act later than planned, scheduled, or required; "Don't delay
     your application to graduate school or else it won't be
     considered"
   3: stop or halt; "Please stay the bloodshed!" [syn: {stay},
     {detain}, {delay}]
   4: slow the growth or development of; "The brain damage will
     retard the child's language development" [syn: {check},
     {retard}, {delay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top