Search result for

degeneration

(41 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degeneration-, *degeneration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degeneration[N] การเสื่อม, See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม, Syn. regression, backslide, degeneracy, Ant. progress, advance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration

English-Thai: Nontri Dictionary
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degeneration; depravation; deterioration; retrogressionการเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ regression ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Degeneration Diseasesโรคเสื่อมสลาย [การแพทย์]
Degeneration, Combinedโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน [การแพทย์]
Degeneration, Malignantการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง [การแพทย์]
Degeneration, Medial, Advancedการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย [การแพทย์]
Degeneration, Naturalความเสื่อมตามธรรมชาติ [การแพทย์]
Degeneration, Reticularการเสื่อมแบบร่างแห [การแพทย์]
Degeneration, Retrogradeการเสื่อมสลายย้อนหลัง [การแพทย์]
Degeneration, Rich's Tubularการเสื่อมสภาพแบบท่อของริช [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง Last Resort (2008)
Spinal degeneration. Osteoporosis.เป็นโรคที่ใช้สเตียรอยด์ The Proof in the Pudding (2010)
There's just too much degeneration.มันค่อนข้างเสื่อมมาก Blink (2010)
Gravitational and molecular degeneration are decreasing,แรงดึงดูด และการเสื่อมสลายของโมเลกุลกำลังลดลง Over There: Part 1 (2010)
We have more advanced ways to detect molecular degeneration over there, but a simple radiation test should be enough to see whether the fabric of the universe has begun to decay.ที่โลกด้านโน้นนั้น เรามีวิธีที่ตรวจจับ การเสื่อมสลายของโมเลกุลที่ล้ำหน้ากว่านี้ แต่การทดสอบรังสีแบบธรรมดาก็เพียงพอแล้ว ที่จะดูว่าโครงสร้างของเอกภพ ได้เริ่มเสื่อมแล้วรึยัง Stowaway (2011)
Or cortical-based ganglionic degeneration or Huntington's or any one of a dozen other genetic diseases.หรือ เยื่อหุ้มเซลล์ตาม ปมประสาทจอประสาทตาเสื่อม หรือฮันทิงตัน หรืออะไร อีกหลายๆอย่าง โรคทางพันธุกรรม Fall from Grace (2011)
- What went wrong with him, sir? - Degeneration.ภาวะการเสื่อมสภาพ เขาระบุสารอินทรีย์แรกผิดพลาด Interstellar (2014)
I can work on tissue degeneration if you could fry whatever operational system Cho implanted.ก็เรื่องนี้น่ะ... ไม่ Avengers: Age of Ultron (2015)
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information. зӫǫ, ŧҧ, ҪԵ, кФӡ仴. Ghost in the Shell (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสื่อมทราม[N] degeneration, See also: deterioration, fall, Syn. ความเลวทราม, Example: การมัวเมาในอบายมุขของประชาชนก่อให้เกิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคมต่างๆ, Thai definition: การเสื่อมลงในด้านการประพฤติ
การเสื่อมสภาพ[N] deterioration, See also: degeneration, Example: การเสื่อมสภาพของหน้าดินเกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆ กัน, Thai definition: การสูญเสียสภาพนั้นไป
การเสื่อมสลาย[N] degeneration, See also: deterioration, Ant. การก่อตั้ง, การสร้าง, Example: การเสื่อมสลายของสภาพกระดาษตามกาลเวลามีส่วนทำให้การ์ตูนสูญหายไป, Thai definition: การหมดสิ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūamsām) EN: degeneration ; deterioration ; fall   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGENERATION    D IH0 JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degeneration    (n) (d i1 jh e2 n @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Degeneration {f}; Entartung {f} | Degenerationen {pl}degeneration | degenerations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P) [Add to Longdo]
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD [Add to Longdo]
脊髄小脳変性症[せきずいしょうのうへんせいしょう, sekizuishounouhenseishou] (n) spinocerebellar degeneration; SCD [Add to Longdo]
退化[たいか, taika] (n,vs) degeneration; retrogression [Add to Longdo]
退廃(P);頽廃[たいはい, taihai] (n,vs,adj-no) degeneration; decadence; deterioration; laxness; corruption; (P) [Add to Longdo]
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
退廃[たいはい, taihai] Degeneration, Dekadenz, Verfall [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degeneration \De*gen`er*a"tion\, n. [Cf. F.
   d['e]g['e]n['e]ration.]
   1. The act or state of growing worse, or the state of having
    become worse; decline; degradation; debasement;
    degeneracy; deterioration.
    [1913 Webster]
 
       Our degeneration and apostasy.    --Bates.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) That condition of a tissue or an organ in which
    its vitality has become either diminished or perverted; a
    substitution of a lower for a higher form of structure;
    as, fatty degeneration of the liver.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A gradual deterioration, from natural causes, of
    any class of animals or plants or any particular organ or
    organs; hereditary degradation of type.
    [1913 Webster]
 
   4. The thing degenerated. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Cockle, aracus, . . . and other degenerations. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   {Amyloid degeneration}, {Caseous degeneration}, etc. See
    under {Amyloid}, {Caseous}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degeneration
   n 1: the process of declining from a higher to a lower level of
      effective power or vitality or essential quality [syn:
      {degeneration}, {devolution}] [ant: {development},
      {evolution}]
   2: the state of being degenerate in mental or moral qualities
     [syn: {degeneracy}, {degeneration}, {decadence}, {decadency}]
   3: passing from a more complex to a simpler biological form
     [syn: {degeneration}, {retrogression}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top