หรือคุณหมายถึง degauß?
Search result for

degauss

(16 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degauss-, *degauss*, degaus
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degausserตัวลบสภาพแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I could erase it if I dig up my degausser.ผมลบมันได้ ถ้าหาเครื่องล้างเทปเจอ Perception (2012)
All Jack's gonna see is snow, right? Is this the degausser?ทุกสิ่งที่แจ็คอยากเห็นคือการครอบงำ จริงมั้ย Perception (2012)
I'm sorry. The degausser didn't work.ผมขอโทษ เครื่องล้างเทปมันเสีย Perception (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degauss    (v) (d ii2 g au1 s)
degaussed    (v) (d ii2 g au1 s t)
degausses    (v) (d ii2 g au1 s i z)
degaussing    (v) (d ii2 g au1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
消磁[しょうじ, shouji] (n) demagnetization; demagnetisation; degaussing [Add to Longdo]
消磁器[しょうじき, shoujiki] (n) {comp} degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] (n) {comp} degausser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
消磁器[しょうじき, shoujiki] degausser [Add to Longdo]
消磁装置[しょうじそうち, shoujisouchi] degausser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 degauss \de*gauss"\ (d[-e]*gous"), n.
   1. To make a (steel) ship's hull nonmagnetic by applying an
    opposing magnetic field.
    [WordNet 1.5]
 
   2. To remove irregular magnetization in (the electron gun of
    a cathode-ray tube); -- used to improve picture quality,
    especially in computer monitors.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degauss
   v 1: make nonmagnetic; take away the magnetic properties (of);
      "demagnetize the iron shavings"; "they degaussed the ship"
      [syn: {demagnetize}, {demagnetise}, {degauss}] [ant:
      {magnetise}, {magnetize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top