Search result for

defraud

(43 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defraud-, *defraud*, defrau
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defraud[VT] โกง, See also: ฉ้อโกง, หลอก, Syn. cheat, swindle
defraud of[PHRV] หลอกลวง, See also: ล่อให้, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defraud(ดิฟรอด') vt. โกง,ฉ้อโกง., See also: defraudation n. ดูdefraud defrauder n. ดูdefraud, Syn. dupe

English-Thai: Nontri Dictionary
defraud(vt) โกง,คดโกง,ฉ้อโกง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defraud๑. ฉ้อโกง (ก. อาญา)๒. ฉ้อฉล (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he can't show it to us, then he defrauded them.ถ้าเขาแสดงให้เราเห็นไม่ได้ เขาก็ฉ้อโกงเรา Harbingers in a Fountain (2009)
Jeff, you know what lawyers call someone who defrauds the state bar, cheats on his lsats, and cons his way into a firm?เจฟ นายรู้มั้ยทนายความเราเรียกคนที่ ตบตาเนติบัณฑิตยสภาได้สนิทใจ โกงข้อสอบ LSAT แล้วสุดท้ายก็สามารถเข้าบริษัททนายได้ว่าอะไร? Accounting for Lawyers (2010)
And he's defrauded your school to a tune of dozens of credits per year and nearly twice as many dollars.เป็นจำนวนหลายโหลต่อปี เกือบสองเท่าของเงินดอลลาร์ หนักเอาเรื่องนะเนี่ย Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
This room is for patients' families, not for doctors trying to defraud the government.ห้องนี้เป็นห้องสำหรับครอบครัวผู้ป่วย ไม่ใช่สำหรับแพทย์ที่จะโกงรัฐบาล Fall from Grace (2011)
Right now, they're saying that anyone who invested with Mr. Shaw has been defrauded, and that more than likely, it's all gone.ตอนนี้ พวกเขากำลังบอกว่าทุกคน ที่ลงทุนกับคุณชอว์ล้วนโดนโกงหมด ยิ่งกว่านั้น ดูเหมือนว่า มันจะไปหมดแล้ว Tower Heist (2011)
He only agreed to take the money to prove that Ivy was defrauding people.เค้าตกลงจะรับเงินเท่านั้น เพื่อพิสูจน์ว่าไอวี่โกงคนอื่น Con-Heir (2012)
She defrauded all of us, and we should have done this months ago.เธอหลอกลวงพวกเราทั้งหมด และพวกเราน่าจะทำตั้งแต่หลายเดือนก่อน Despicable B (2012)
Yup, I used to hide my stash in my mother's bowling trophy, and you're telling me the man who invented a way to defraud most of New York isn't as clever as a stoned 12-year-old with a butter knife?ใช่ ฉันเคยซ่อนของ ไว้ในถ้วยรางวัลโบว์ลิ่งของแม่ และเธอจะบอกฉันว่า ผู้ชายที่คิดวิธี โกงคนเกือบทั้งนิวยอร์คนี้ฉลาดไม่เท่า And the Hidden Stash (2012)
It's bad business to defraud your customer.มันเป็นธุรกิจที่ไม่ด เพื่อหลอกลวงลูกค้าของคุณ. Runner Runner (2013)
Marx defrauded hundreds of people...มาร์กโกงคนอื่น มาเป็นร้อย Red Listed (2013)
We didn't defraud the American people and prey on their dreams of owning a home.เราไม่ได้โกงคนอเมริกัน และเหยื่อในฝันของพวกเขา เป็นเจ้าของบ้าน The Big Short (2015)
General Electric was guilty of defrauding the federal government and paid $9.5 million in criminal fines.เจเนรัล อิเล็กตริก มีความผิด ในข้อหาหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐฯ และต้องจ่ายค่าปรับ 9.5 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defraudShe defrauded me of my property.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉ้อ[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: คนเป็นข้าราชการต้องไม่ฉ้อไม่โกงกิน ชาติถึงจะเจริญ
ฉ้อโกง[V] defraud, See also: embezzle, rook, cheat, fleece, gyp, swindle, rip off, Syn. โกง, ทุจริต, ยักยอก, ฉ้อฉล, ลวง, Ant. สุจริต, ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, Example: ชาวอาทิตย์อุทัยกลุ่มหนึ่งฉ้อโกงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศเยอรมันเป็นจำนวนมหาศาล
ฉ้อฉล[V] defraud, See also: embezzle, bilk, fleece, gyp, rook, cheat, swindle, rip off, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ครั้งนี้ทั้งรัฐมนตรีและคนสนิทร่วมกันฉ้อฉลคอร์รัปชั่นครั้งมโหฬาร, Thai definition: ใช้อุบายหลอกลวงโดยเอาความเท็จมากล่าวเพื่อให้เขาหลงผิด
ยักยอก[V] embezzle, See also: defraud, swindle, dupe, trick, thieve, misappropriate, peculate, pilfer, corrupt, cheat, Syn. ฉ้อ, โกง, ยักแยก, ยัก, Example: มูลค่าของเพชรที่ สีกากี ผู้มีอำนาจอาศัยช่องว่างยักยอกเอาไปนั้น มูลค่าถึงเกือบ 400 ล้านบาท, Thai definition: เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไปโดยทุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[v.] (chøchon) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[v.] (chøkōng) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off   FR: détourner ; escroquer
ขี้ฉ้อกลางเมือง[v. exp.] (khīchø klāngmeūang) EN: defraud the public   
โกง[v.] (kōng) EN: cheat ; swindle ; embezzle ; defraud   FR: frauder ; tricher ; friponner (vx)
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ตกทอง[v. exp.] (tok thøng) EN: defraud using phony gold   
ตุ๋น[v.] (tun) EN: dupe ; cheat ; trick ; swindle ; deceive ; defraud ; bamboozle ; hoodwink   FR: duper ; escroquer ; rouler ; tromper ; embobiner
ยักยอก[v.] (yakyøk) EN: embezzle ; defraud ; swindle ; dupe ; trick ; thieve ; misappropriate ; peculate ; pilfer ; corrupt ; cheat   FR: détourner des fonds

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFRAUD    D AH0 F R AO1 D
DEFRAUDED    D AH0 F R AO1 D AH0 D
DEFRAUDING    D AH0 F R AO1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defraud    (v) (d i1 f r oo1 d)
defrauds    (v) (d i1 f r oo1 d z)
defrauded    (v) (d i1 f r oo1 d i d)
defrauding    (v) (d i1 f r oo1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欺罔[きもう;きぼう;ぎもう(ok), kimou ; kibou ; gimou (ok)] (n,vs) deception; defrauding someone; fooling someone; swindling; false pretences [Add to Longdo]
詐害[さがい, sagai] (n) (1) fraud; (vs) (2) to defraud [Add to Longdo]
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defraud \De*fraud"\, v. t. [imp. & p. p. {Defrauded}; p. pr. &
   vb. n. {Defrauding}.] [L. defraudare; de- + fraudare to
   cheat, fr. fraus, fraudis, fraud: cf. OF. defrauder. See
   {Fraud}.]
   To deprive of some right, interest, or property, by a
   deceitful device; to withhold from wrongfully; to injure by
   embezzlement; to cheat; to overreach; as, to defraud a
   servant, or a creditor, or the state; -- with of before the
   thing taken or withheld.
   [1913 Webster]
 
      We have defrauded no man.        --2 Cor. vii.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Churches seem injured and defrauded of their rights.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defraud
   v 1: deprive of by deceit; "He swindled me out of my
      inheritance"; "She defrauded the customers who trusted
      her"; "the cashier gypped me when he gave me too little
      change" [syn: {victimize}, {swindle}, {rook}, {goldbrick},
      {nobble}, {diddle}, {bunco}, {defraud}, {scam}, {mulct},
      {gyp}, {gip}, {hornswoggle}, {short-change}, {con}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top