Search result for

deflect

(57 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deflect-, *deflect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflect[VT] ทำให้หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge, redirect
deflect[VI] หันเหความสนใจ, See also: เบนความสนใจ, เปลี่ยนความสนใจ, Syn. diviate, diverge
deflector[N] เครื่องสำหรับทำให้หักเหไป, See also: เครื่องเบี่ยง. เครื่องแบ่ง
deflection[N] การเบนความสนใจ, Syn. deviation
deflection[N] การหันเหทิศทาง, See also: การเปลี่ยนแปลงทิศทาง, การเบี่ยงเบน, Syn. alienation
deflection[N] ระยะที่เบี่ยงเบน, See also: ความมากน้อยของการเบี่ยงเบน, Syn. curvation
deflect from[PHRV] หันเหจาก, See also: เบนออกจาก, เบี่ยงออกจาก
deflect from[PHRV] ละทิ้ง, See also: ผละไป, จากไป, Syn. distract from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deflect(ดีเฟลคทฺ') vt.,vi. หันเห,บ่ายเบน, See also: deflector n. ดูdeflect
deflection(ดิเฟลค'เชิน) n. การหันเห,การบ่ายเบน,การทำให้หันเห,การทำให้บ่ายเบน, Syn. deviation
deflective(ดิเฟลค'ทิฟว) adj. บ่ายเบน,หันเห, Syn. deviating

English-Thai: Nontri Dictionary
deflect(vt) ทำให้แบน,บ่ายเบน,ทำให้หันเห

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deflectionการเบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deflectionการเห [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deflection coil; beam deflectorตัวเบนลำ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deflective occlusal contact๑. สบคลาด๒. สบก่อนตำแหน่งกำหนด [มีความหมายเหมือนกับ interceptive occlusal contact; premature contact] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deflection, Downwardคลื่นที่บันทึกได้มีทิศทางลงล่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I don't know what your daddy issues are, but don't deflect them on me.ผมไม่รู้ว่าพ่อคุณเป็นอย่างไร... แต่คุณก็ไม่ควรเอาเรื่องนี้มาใส่ผม Birthmarks (2008)
I'm not deflecting because I'm avoiding something deep.ฉันไม่ได้เบียงเบนความสนใจเพราะใช้กำลังหลีกเลี่ยงบางสิ่งที่ลึก Birthmarks (2008)
I'm deflecting because I'm avoiding something shallow.ฉันเบียงเบนความสนใจเพราะว่าฉันกำลังหลีเลี่ยงบางสิ่งที่ตื้น Birthmarks (2008)
He deflects.เขาเปลี่ยนแปลง Emancipation (2008)
Don't deflect, you always deflect.ไม่ทำให้เสียหายแบบนี้ คุณทำเสียหายเสมอ Lucky Thirteen (2008)
He's deflecting his own problems onto me.เขาเบี่ยงปัญหาของเขามาที่ฉัน Dying Changes Everything (2008)
Are you deflecting now?แล้วคุณกำลังเบี่ยงปัญหาคุณรึเปล่า? Dying Changes Everything (2008)
All deflectors double front.เพิ่มเกราะหักเห ด้านหน้าเป็น 2 เท่า Shadow of Malevolence (2008)
You won't find the next Wahaha no Ha so easy to deflect-ไม่ต้องมา"ฮ่า ฮ่า" เลย! ครั้งต่อไปแกรับ พลัง"วะฮะฮ่า" ไม่ได้แน่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Well, you know, I deflect because of the pain.เอ่อ นายรู้มั้ย ชีวิตฉัน หักเห มาเพราะความเจ็บปวด The Love Guru (2008)
I'm pretty good with a crowbar but I can't deflect bullets.ฉันค่อนข้างใช้ชะแลงได้ดี เเต่ฉันใช้มันหลบลูกกระสุนปืนไม่ได้ Fix (2009)
I'm going to turn on the deflector shields.ผมจะไปเปิดเกราะหักเหนะครับ Jedi Crash (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected   FR: dévier ; détourner
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet   FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFLECT    D AH0 F L EH1 K T
DEFLECTS    D AH0 F L EH1 K T S
DEFLECTED    D AH0 F L EH1 K T AH0 D
DEFLECTING    D AH0 F L EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deflect    (v) (d i1 f l e1 k t)
deflects    (v) (d i1 f l e1 k t s)
deflected    (v) (d i1 f l e1 k t i d)
deflecting    (v) (d i1 f l e1 k t i ng)
deflection    (n) (d i1 f l e1 k sh @ n)
deflections    (n) (d i1 f l e1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわみ計;撓み計[たわみけい, tawamikei] (n) deflectometer [Add to Longdo]
振れる;震れる;偏れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) (振れる, 震れる only) to swing; to shake; to wave; (2) to veer; to deflect; to lean towards [Add to Longdo]
苗頭[びょうとう, byoutou] (n) deflection (gunnery) [Add to Longdo]
偏向[へんこう, henkou] (n,vs) propensity; tendency; inclination; deflection; (P) [Add to Longdo]
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] (n) deflection circuit [Add to Longdo]
偏向板[へんこうばん, henkouban] (n) deflection plate [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift [Add to Longdo]
偏針[へんしん, henshin] (n) deflection [Add to Longdo]
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, / ] deflection (physics); deviation (away from a straight line) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit [Add to Longdo]
偏向板[へんこうばん, henkouban] deflection plate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 deflect \de*flect"\ (d[-e]*fl[e^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Deflected}; p. pr. & vb. n. {Deflecting}.] [L. deflectere;
   de- + flectere to bend or turn. See {Flexible}.]
   To cause to turn aside; to bend; as, rays of light are often
   deflected; to deflect a punch; to deflect criticism by
   acknowledging a mistake.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Sitting with their knees deflected under them. --Lord
                          (1630).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deflect \De*flect"\, v. i.
   To turn aside; to deviate from a right or a horizontal line,
   or from a proper position, course or direction; to swerve.
   [1913 Webster]
 
      At some part of the Azores, the needle deflecteth not,
      but lieth in the true meridian.     --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
      To deflect from the line of truth and reason.
                          --Warburton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deflect
   v 1: prevent the occurrence of; prevent from happening; "Let's
      avoid a confrontation"; "head off a confrontation"; "avert
      a strike" [syn: {debar}, {forefend}, {forfend}, {obviate},
      {deflect}, {avert}, {head off}, {stave off}, {fend off},
      {avoid}, {ward off}]
   2: turn from a straight course, fixed direction, or line of
     interest [syn: {deflect}, {bend}, {turn away}]
   3: turn aside and away from an initial or intended course
   4: draw someone's attention away from something; "The thief
     distracted the bystanders"; "He deflected his competitors"
     [syn: {distract}, {deflect}]
   5: impede the movement of (an opponent or a ball); "block an
     attack" [syn: {parry}, {block}, {deflect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top