Search result for

definitive

(39 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definitive-, *definitive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definitive[ADJ] ที่สรุปขั้นสุดท้าย, See also: ที่ตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. conclusive, completive
definitively[ADV] อย่างท้ายที่สุด, See also: อย่างแน่นอน, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. conclusively
definitiveness[N] การสรุปขั้นสุดท้าย, See also: การตัดสินใจขั้นเด็ดขาด, การไม่ยอมเปลี่ยนแปลง, Syn. finality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive

English-Thai: Nontri Dictionary
definitive(adj) ขั้นสุดท้าย,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,ซึ่งน่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
definitive host; host, final; host, primaryตัวถูกเบียนแท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
definitive sentence; definite sentenceคำพิพากษาที่กำหนดโทษแน่นอน [ดู indeterminate sentence ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry to be so definitive about this.ฉันขอโทษ ดังนั้นให้ความจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องนี้ Dying Changes Everything (2008)
But we need to find something more definitive.แต่ เราต้องการหาบางสิ่งมากกว่า Heartbreak Library (2008)
The infected cells have a definitive spiderweb look.เซลล์ติดเชื้อระยะสุดท้ายลักษณะสานตัวเป็นใยแมงมุม Bound (2009)
that's a definitive change.- เขาตัดสินใจเปลี่ยน The Big Wheel (2009)
Definitive.เอาเก็บไปคิดมากนะ Carrnal Knowledge (2009)
Well, if only all science was that definitive, Colonel.ถ้าเผื่อนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายสรุปแล้วนะ ผู้พัน Earth (2009)
Assurgeons,as scientists, We'retaughtto learnfrom and rely on books, ondefinitions, on definitives.ในฐานะที่เป็นศัลยแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ เราถูกสอนให้เรียนรู้ และว่าตามหนังสือ ตามคำนิยาม ตามข้อสรุป Good Mourning (2009)
Also, a definitive, "a brain with multiple personalities looks like this," hasn't been found yet.เพราะสมอง... ที่มีหลายบุคลิกอย่างนี้ไม่เคยพบมาก่อน Episode #1.6 (2009)
So far it confirms the theory that if you put the descriptions of peoples' visions together, you do start to get a definitive picture--a mosaic-- of April 29th.แต่มันก็ยังห่างไกลอยู่นะ ที่จะยืนยันว่าทฤษฎีที่เรา จะใช้ไปอธิบาย ภาพอนาคตของผู้คนต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน เราแค่เริ่มต้นรวมรวบ เพื่อสร้างภาพ--โมเสค-- White to Play (2009)
Now,that doesn't put the gun in Bowers' hand, but this is,uh, pretty definitive.เราไม่ได้เอาปืนยัดใส่มือบาวเวอร์ แต่ นี่... อ่า ค่อนข้างแน่นอน Out of Time (2009)
We needed to be more definitive.- เราต้องทำให้มันเจาะจงยิ่งกว่านั้น A561984 (2009)
If she doesn't want to raise opposition, she has to finish it definitively, and that's what I'm worried about.ถ้าเธอไม่อยากโดนคัดค้านอีก เธอก็ต้องทำให้มันสำเร็จ / นั่นแหละที่ฉันเป็นห่วง My Fair Lady (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกหัก[ADV] definitively, Example: วันนี้แหละ ผมต้องพูดให้แตกหักไปเลยว่าจะเอาอย่างไรกัน, Thai definition: ฉาดฉานถึงที่สุด ไม่มีอะไรคลุมเครือ
แตกหัก[ADJ] decisive, See also: definitive, Example: การสู้รบจะถึงขั้นแตกหักในวันพรุ่งนี้, Thai definition: เด็ดขาดถึงที่สุด ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันถาวร[n. exp.] (fan thāwøn) EN: tooth   FR: dent définitive [f]
ขาดตัว[adj.] (khāttūa) EN: last ; ultimate ; final ; definitive ; firm   FR: dernier ; ferme ; fixe ; définitif
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
นับว่า[adv.] (napwā) FR: finalement ; en définitive
แตกหัก[adv.] (taēkhak) EN: definitively   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINITIVE    D AH0 F IH1 N AH0 T IH0 V
DEFINITIVELY    D AH0 F IH1 N AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definitive    (j) (d i1 f i1 n @ t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rahmengesetze {pl}definitive laws [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決定版[けっていはん;けっていばん, ketteihan ; ketteiban] (n) definitive piece; definitive (authoritative) edition; last word [Add to Longdo]
原因療法[げんいんりょうほう, gen'inryouhou] (n,adj-no) definitive therapy [Add to Longdo]
言い切る(P);言切る[いいきる, iikiru] (v5r,vt) to declare; to assert; to state definitively; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end [Add to Longdo]
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definitive \De*fin"i*tive\, n. (Gram.)
   A word used to define or limit the extent of the
   signification of a common noun, such as the definite article,
   and some pronouns.
   [1913 Webster]
 
   Note: Definitives . . . are commonly called by grammarians
      articles. . . . They are of two kinds, either those
      properly and strictly so called, or else pronominal
      articles, such as this, that, any, other, some, all,
      no, none, etc. --Harris (Hermes).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definitive \De*fin"i*tive\, a. [L. definitivus: cf. F.
   d['e]finitif.]
   1. Determinate; positive; final; conclusive; unconditional;
    express.
    [1913 Webster]
 
       A strict and definitive truth.    --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       Some definitive . . . scheme of reconciliation.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Limiting; determining; as, a definitive word.
    [1913 Webster]
 
   3. Determined; resolved. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definitive
   adj 1: clearly defined or formulated; "the plain and unequivocal
       language of the laws"- R.B.Taney [syn: {definitive},
       {unequivocal}]
   2: of recognized authority or excellence; "the definitive work
     on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
     {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   3: supplying or being a final or conclusive settlement; "a
     definitive verdict"; "a determinate answer to the problem"
     [syn: {definitive}, {determinate}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 definitive [deːfiːniːtiːvə]
   definitively
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top