Search result for

definition

(80 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definition-, *definition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definition[N] ความคมชัดของภาพ, Syn. sharpness, Ant. confusion, mixing
definition[N] คำนิยาม, See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย, Syn. meaning, explanation, Ant. absurdity, nonsense

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
definitionการนิยาม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definitionบทนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
definition, legalบทนิยามศัพท์กฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definition, ostensiveการนิยามโดยยกตัวอย่าง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definitionนิยาม [การแพทย์]
Definition of Termsคำจำกัดความ [การแพทย์]
Definition, Clear Operationalคำจำกัดความชัดเจนของตัววัด [การแพทย์]
Definition, Operationalคำจำกัดความที่ปฏิบัติได้ชัดเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
Tell her the thing about emotional reactions is they're definitionally irrational.บอกเธอเกี่ยวกับ ผลกระทบทางอารมณ์ ความแตกต่างกัน หรือความสัมพันธุ์กัน Emancipation (2008)
Our lawyers want us to agree on a definition of the word.ทนายความต้องการให้เราเห็นพ้องกันในคำนิยาม Frost/Nixon (2008)
Do you know what the definition of insanity is?คุณรู้ไหมว่าคำนิยามของความวิกลจริตคืออะไร? Revolutionary Road (2008)
She's the very definition of a flight risk.เธออันตรายมาก Eggtown (2008)
Well, by definition, that's just somebody who can't win, that wins.ดีเลย โดยคำจำกัดความที่ว่าเพียง ใครบางคนเท่านั้นจะสามารถเป็นผู้ชนะเกมส์นั้นได้ Fighting (2009)
The point about this scarf is that it would become part of a definition of your...ผ้าพันคอนะ เป็นส่วนนึง ที่จะช่วยบ่งบอก Confessions of a Shopaholic (2009)
- You're the definition of neurotic. The definition of neurotic is a person who suffers from anxiety, obsessive thoughts, compulsive acts...คุณคือนิยามของโรคประสาทชัดๆ ไม่ นิยาของโรคประสาทคือ... The Ugly Truth (2009)
It is...by definition.ใช่ค่ะ ตามนิยามนะคะ Up in the Air (2009)
Natalie, your definition of real will evolve as you get older.นาตาลี ความหมายของสิ่งที่เป็นจริงของเธอ จะเปลี่ยนไปเมื่อเธออายุมากขึ้นนะ Up in the Air (2009)
That depends on your definition of civilized.ขึ้นอยู่กับว่าเจริญของท่านมันเป็นแบบไหน Dooku Captured (2009)
Though our definition of habitableอย่างไรก็ตาม อธิบายได้ว่า การดำเนิรชีวิตของเรา Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitionAbove all, logic requires precise definitions.
definitionAbove all, scientific terms call for precise definitions.
definitionBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
definitionCan you give me the definition of a cone?
definitionLook up the definition of 'guy' in your dictionary.
definitionThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
definitionTo give a definition of word is more difficult than to give an illustration of its usage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำจำกัดความ[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย, Example: มนุษย์สามารถทำตัวเองให้อยู่เหนือคำจำกัดความต่างๆ เกี่ยวกับตัวเองได้เพราะมนุษย์เกิดมาจากความว่างเปล่า, Count unit: คำ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำอธิบายศัพท์[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย, Example: คำอธิบายศัพท์ของพจนานุกรมเล่มนี้ให้ความหมายชัดเจนและเข้าใจง่าย, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
คำนิยาม[N] definition, See also: explanation, meaning, exposition, Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์, Example: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้คำนิยามว่าจริยธรรมคือธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ, Thai definition: ข้อความอธิบายความหมายอย่างเป็นทางการของคำหรือวลี
การนิยาม[N] definition, See also: explanation, clarification, Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย, Example: โปรแกรมส่วนนี้ คือโปรแกรมส่วนที่ช่วยผู้ชำนาญการในการนิยามฐานความรู้ขึ้นมารวม ตลอดทั้งช่วยในการปรับปรุงฐานความรู้นั้นให้ถูกต้อง, Thai definition: การกำหนดหรือการจำกัดความหมายที่แน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทนิยาม[n.] (botniyām) EN: definition   FR: définition [f]
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
การกำหนดความหมาย[n. exp.] (kān kamnot khwāmmāi) EN: definition   
การตีความ[n.] (kān tīkhwām ) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition   FR: interprétation [f] ; explication [f]
คำจำกัดความ[n.] (khamjamkatkhwām) EN: definition   FR: définition [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition   FR: définition [f]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition   FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความละเอียดสูง[n. exp.] (khwām la-īet sūng) EN: high-definition   FR: haute résolution [f] ; haute définition [f] ; HD
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation   FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
นิยาม[n.] (niyām) EN: definition   FR: définition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINITION    D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N
DEFINITIONS    D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definition    (n) (d e2 f i n i1 sh @ n)
definitions    (n) (d e2 f i n i1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Definition {f} | Definitionen {pl}definition | definitions [Add to Longdo]
Definition {f} [math.]definition [Add to Longdo]
Definitionsbereich {m} [math.]domain [Add to Longdo]
Fallunterscheidung {f}definition by cases [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language [Add to Longdo]
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table [Add to Longdo]
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) {comp} Data Definition Language; DDL [Add to Longdo]
ディフィニション[, deifinishon] (n) definition [Add to Longdo]
デフィニション[, definishon] (n) definition [Add to Longdo]
ハイデフィニション[, haidefinishon] (adj-f) high-definition (e.g. television) [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[, haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format [Add to Longdo]
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL [Add to Longdo]
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition [Add to Longdo]
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype [Add to Longdo]
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD [Add to Longdo]
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition) [Add to Longdo]
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definition \Def`i*ni"tion\, n. [L. definitio: cf. F.
   d['e]finition.]
   1. The act of defining; determination of the limits; as, a
    telescope accurate in definition.
    [1913 Webster]
 
   2. Act of ascertaining and explaining the signification; a
    description of a thing by its properties; an explanation
    of the meaning of a word or term; as, the definition of
    "circle;" the definition of "wit;" an exact definition; a
    loose definition.
    [1913 Webster]
 
       Definition being nothing but making another
       understand by words what the term defined stands
       for.                 --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Description; sort. [R.] "A new creature of another
    definition." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) An exact enunciation of the constituents which
    make up the logical essence.
    [1913 Webster]
 
   5. (Opt.) Distinctness or clearness, as of an image formed by
    an optical instrument; precision in detail.
 
   Syn: {Definition}, {Explanation}, {Description}.
 
   Usage: A definition is designed to settle a thing in its
      compass and extent; an explanation is intended to
      remove some obscurity or misunderstanding, and is
      therefore more extended and minute; a description
      enters into striking particulars with a view to
      interest or impress by graphic effect. It is not
      therefore true, though often said, that description is
      only an extended definition. "Logicians distinguish
      definitions into essential and accidental. An
      essential definition states what are regarded as the
      constituent parts of the essence of that which is to
      be defined; and an accidental definition lays down
      what are regarded as circumstances belonging to it,
      viz., properties or accidents, such as causes,
      effects, etc." --Whately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definition
   n 1: a concise explanation of the meaning of a word or phrase or
      symbol
   2: clarity of outline; "exercise had given his muscles superior
     definition"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Definition [deːfiːniːtsiːoːn] (n) , s.(f )
   definition
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top