Search result for

definitely

(44 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -definitely-, *definitely*, definite
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
definitely[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแจ่มแจ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bart bass definitely made his mark on manhattan.บาร์ท แบซ ทำไว้สัญลักษณ์ของเขาไว้อย่างชัดเจนในแมนฮััตตั้น O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He definitely doesn't do that with just anyone.เค้ามั่นเหมาะแล้วว่าจะทำกับมันแค่กับใครเท่านั้น Bonfire of the Vanity (2008)
Definitely, which means finding a clear vision for the brand.ที่จริงแล้วนั่นหมายถึงการหา.. อ่า.. วิสัยทัศน์สำหรับแบรด์ Bonfire of the Vanity (2008)
And you definitely don't get to try to get Christina on your side.และคุณก็ดึงคริสติน่าไปเป็นพวกไม่ได้ด้วย Here Comes the Flood (2008)
Definitely t boyfriend.ต้องเรื่องแฟนอยู่แล้ว Here Comes the Flood (2008)
And I like to keep my private life private-- from everyone-- but most definitely from mark... sloan.และชั้นชอบความเป็นสวนตัวของชีวิตฉัน จากทุกคน และยิ่งจาก มาร์ค โสลน Here Comes the Flood (2008)
His abdomen's definitely more tender.ท้องของเข้าอ่อนตัวลงมาก Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
But what about infection? This thing is definitely melting dirty roof water into her body.แล้วเรื่องติดเชื้อล่ะ ไอ้นี้มันต้องละลายน้ำโสๆบนหลังคาใส่เธอแน่ๆ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And it definitely won't be the last.และมันก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย What More Do I Need? (2008)
Well, we'll--we'll definitely call you todayดีเลย เดี๋ยวเราจะโทรไปนะ Back in Business (2008)
That piece right there-- That's definitely meat!ดูตรงชิ้นนี้สิ เนื้อชัดๆ Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
- This is definitely Darby's shit.- นี่แหละการเดินหน้าเเข่งค้ายาของดาร์บี้ The Pull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
definitelyDefinitely!
definitelyHe's definitely the right guy for the job. Let him fiddle with a computer and he perks right up.
definitelyThe horse and buggy is now definitely out of date.
definitelyThe position of women, over the years, has definitely changed for the better.
definitelyThis is definitely, 'The good you do for others is good you do yourself'! It's a reward because I was helpful!
definitelyYour idea is definitely worth thinking about.
definitelyYou should definitely ask him out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดลอย[ADV] definitely, See also: overwhelmingly, absolutely, Syn. เด็ดขาด, Example: คราวนี้ผมเอาชนะคู่แข่งทุกคนอย่างขาดลอย, Thai definition: อย่างเด็ดขาด, อย่างทิ้งห่างคู่ต่อสู้
เป็นอันขาด[ADV] absolutely, See also: definitely, surely, certainly, Syn. เด็ดขาด, Example: พนักงานทุกคนได้รับคำสั่งห้ามแพร่งพรายเรื่องนี้ให้คนภายนอกรู้เป็นอันขาด, Thai definition: อย่างเด็ดขาด (ใช้กับประโยคปฏิเสธ)
กระจ่าง[ADV] clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
ขี้คร้าน[ADV] surely, See also: definitely, Syn. แน่นอน, Example: เธอลองทำดีกับเขาหน่อยซิ ขี้คร้านเขาจะตามใจเธอ
เสีย[ADV] really, See also: definitely, Example: กินเสีย จะได้รีบไป, Thai definition: คำประกอบท้ายคำที่เป็นกริยาหรือวิเศษณ์ เพื่อให้เน้นความหมายหรือให้เสร็จไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ขาดลอย[adv.] (khātløi) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely   FR: absolument
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เลย[adv.] (loēi) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly   FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
แน่ ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely   FR: certainement ; assurément
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure   FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; à coup sûr ; sûr et certain
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely   FR: exactement ; précisément ; justement
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances   FR: absolument ; certainement ; sans faute

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINITELY    D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
definitely    (a) (d e1 f i n @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もち[, mochi] (adv) (abbr) (col) (See 勿論・もちろん) of course; for sure; definitely [Add to Longdo]
何時までも(P);何時迄も[いつまでも, itsumademo] (adv) (uk) forever; for good; eternally; as long as one likes; indefinitely; no matter what; (P) [Add to Longdo]
何時何時までも;何時何時迄も[いついつまでも, itsuitsumademo] (exp) indefinitely; for a long time [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
断然[だんぜん, danzen] (n,adj-t,adv-to) firmly; absolutely; definitely; (P) [Add to Longdo]
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Definitely \Def"i*nite*ly\, adv.
   In a definite manner; with precision; precisely;
   determinately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 definitely
   adv 1: without question and beyond doubt; "it was decidedly too
       expensive"; "she told him off in spades"; "by all odds
       they should win" [syn: {decidedly}, {unquestionably},
       {emphatically}, {definitely}, {in spades}, {by all odds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top