Search result for

define

(73 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -define-, *define*
Possible hiragana form: でふぃね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
define[VT] กำหนด, See also: ระบุ, ทำให้ชัดเจน, Syn. identify, determine
define[VI] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ
define[VT] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ, Syn. describe, explain, Ant. misconstrue
define[VT] เป็นเครื่องหมายแสดง, See also: บอกขอบเขต, กำหนดเขตแดน, Syn. restrict, limit, delimit
define as[PHRV] ให้นิยามว่า, See also: อธิบายความหมายว่า, ให้คำจำกัดความว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
well-defined(เวล'ดิไฟนดฺ) adj. ระบุไว้ชัดเจน,อธิบายหรือชี้แจงไว้ชัดเจน,ให้ความหมายว่าชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defineนิยาม, กำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defineนิยาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definesคำจำกัดความ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Thirteen) It doesn't have to define you.มันไม่ได้ให้คำนิยามคุณ Emancipation (2008)
You're defined by your work.คุณนิยาม จากการทำงานของคุณ Last Resort (2008)
Our lives are defined by opportunities.ชิวิตของเราถูกกำหนดโดยจังหวะเวลา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Learn the way, define your own way.ค้นหาวิถีทาง เพื่อค้นพบตัวเอง The Forbidden Kingdom (2008)
They said that you were a person who defined the age we live in.เขาว่ากันคุณคือคน ที่เป็นตัวแทนของยุคสมัยนี้ Frost/Nixon (2008)
Okay. How would you define Watergate?โอเค แล้วเราจะให้นิยามคำว่า "วอเตอร์เกท" กันอย่างไรล่ะ? Frost/Nixon (2008)
And define ourselves as we choose.และกำหนดตัวเองเมื่อเราเลือก High School Musical 3: Senior Year (2008)
You may say the whole idea of character is defined by people holding specific information, which, for various reasons, sometimes perverse, sometimes noble, they are determined not to disclose.อาจพูดได้ว่าความคิดของตัวละคร ถูกกำหนดโดยผู้คน ที่กุมข้อมูลสำคัญอยู่ The Reader (2008)
I don't want to be defined by clothes or labels or family.ผมไม่ต้องการถูกกำหนดด้วยเสื้อผ้าหรือสัญลักษณ์ หรือครอบครัว Confessions of a Shopaholic (2009)
Why would you be defined by family?ทำไมคุณถึงถูกกำหนดโดยครอบครัว? Confessions of a Shopaholic (2009)
It completely defines you. Completely.นั้นนิยามหนูได้เยอะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Nothing defines me, except you and your mother.ไม่มีอะไรนิยามหนูได้ /N นอกจากพ่อกับแม่ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defineA dictionary defines words.
defineAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
defineBoxing has been defined as the art of hitting without being hit.
defineCan you clearly define this word?
defineFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.
defineGenius has been defined as a supreme capacity for taking trouble. [Quote]
defineHow would you define "happiness"?
defineIf I had to define life in a word, it would be: Life is creation.
defineIn mathematics, a straight line is defined by two points.
defineInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
defineIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
defineIt is hard to define "triangle."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะจง[V] specify, See also: define, enumerate, designate, be specific, name specially, Syn. ระบุ, กำหนด, ชี้เฉพาะ, Example: ท่านพระครูดูเหมือนจะเจาะจงมารับบาตรจากบ้านเถ้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะ
จำกัดความ[V] define, See also: give meaning of word, Syn. นิยาม, Example: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย, Thai definition: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายเหนื่อย[v. exp.] (hāi neūay) EN: give definition ; define   FR: être remis de sa fatigue
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
เจาะจง[v.] (jǿjong) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially   FR: distinguer ; particulariser ; spécifier
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   
นิยาม[v.] (niyām) EN: define   FR: définir
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain   FR: interpréter ; définir ; expliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFINE    D AH0 F AY1 N
DEFINED    D AH0 F AY1 N D
DEFINES    D AH0 F AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
define    (v) (d i1 f ai1 n)
defined    (v) (d i1 f ai1 n d)
defines    (v) (d i1 f ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined [Add to Longdo]
とは[, toha] (prt) indicates word or phrase being defined; (P) [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
キノボリウオ亜目[キノボリウオあもく, kinoboriuo amoku] (n) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air) [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
ソフトウェア無線[ソフトウェアむせん, sofutouea musen] (n) software-defined radio; SDR [Add to Longdo]
ベース64;Base64[ベースろくじゅうよん, be-su rokujuuyon] (n) Base64; binary data; text data encoding conversion defined by MIME [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] (n) {comp} user defined; user specific [Add to Longdo]
ランガージュ[, ranga-ju] (n) {ling} (See パロール,ラング) language (as defined by Saussure; langue and parole) (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] defined [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
定義済み[ていぎずみ, teigizumi] built-in, predefined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Define \De*fine"\, v. t. [imp. & p. p. {Defined}; p. pr. & vb.
   n. {Defining}.] [OE. definer, usually, to end, to finish, F.
   d['e]finir to define, L. definire to limit, define; de- +
   finire to limit, end, finis boundary, limit, end. See
   {Final}, {Finish}.]
   1. To fix the bounds of; to bring to a termination; to end.
    "To define controversies." --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   2. To determine or clearly exhibit the boundaries of; to mark
    the limits of; as, to define the extent of a kingdom or
    country.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine with precision; to mark out with
    distinctness; to ascertain or exhibit clearly; as, the
    defining power of an optical instrument.
    [1913 Webster]
 
       Rings . . . very distinct and well defined. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   4. To determine the precise signification of; to fix the
    meaning of; to describe accurately; to explain; to expound
    or interpret; as, to define a word, a phrase, or a
    scientific term.
    [1913 Webster]
 
       They define virtue to be life ordered according to
       nature.                --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Define \De*fine"\, v. i.
   To determine; to decide. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 define
   v 1: determine the essential quality of [syn: {specify},
      {define}, {delineate}, {delimit}, {delimitate}]
   2: give a definition for the meaning of a word; "Define
     `sadness'"
   3: determine the nature of; "What defines a good wine?"
   4: show the form or outline of; "The tree was clearly defined by
     the light"; "The camera could define the smallest object"
     [syn: {define}, {delineate}]
   5: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 trove
 
 1. define, hazine.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top