Search result for

defiance

(35 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defiance-, *defiance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defiance[N] การท้าทาย, See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง, Syn. opposition, antagonism, Ant. compliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defiance(ดิไฟ'เอินซฺ) n. การท้า,การท้าทาย,การต่อต้าน,การดูหมิ่น, Syn. hostility

English-Thai: Nontri Dictionary
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defianceการท้าทาย, การขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, her audacity, which borders on defiance, and her works of art, which actually seem to extrude from her subconscient mind.I am repeatedly in art for her fiery choices, her total emersion in a process, Loyal and True (2008)
And cost me four men in his defiance.และทำให้ข้าเสียคนไปสี่คนในการดื้อดึงของมัน Shadow Games (2010)
And thoughts of defiance?แล้วถ้ามันคิดท้าทายท่าน ? Delicate Things (2010)
Defiance? !เราจะไม่ยอมสงบศึก Clash of the Titans (2010)
Speak on it, Noah! We are fortitude! We are bold defiance!เราเป็นความกล้าหาญ, เรามีความกล้าหาญ Happy Feet Two (2011)
They may live in defiance of God, but I'd die before I let a woman touch my hair.พวกเขาเป็นปฏิปักษ์พระเจ้าก็จริง Advanced Gay (2011)
If punishment isn't swift, their defiance may inspire others to follow suit.หากข้าไม่รีบลงโทษคนอื่นอาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้... Carnage of Krell (2011)
in defiance of the Chantry.เพื่อใช้ในการต่อต้านวิหารศักดิ์สิทธิ์. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
Once upon a time, in deep winter, a queen was admiring the falling snow when she saw a rose blooming in defiance of the cold.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในฤดูที่หนาวจัด องค์ราชินี กำลังทอดพระเนตร ในหิมะที่กำลังร่วงโรย เมื่อพระองค์เห็นดอกกุหลาบ ที่เบ่งบานท่ามกลางความหนาวเหน็บ Snow White and the Huntsman (2012)
Defiance County Catfish Queen, Allison Metcalf!Defiance Country Catfish Queen ประจำปี 2012 "Allison Metcalf Thanksgiving (2012)
You say nothing, but I see defiance in your eyes.คุณบอกว่าไม่มีอะไร แต่ฉันเห็น การต่อต้านในสายตาของคุณ Jack Reacher (2012)
Rothmayar has developed a new edge, to his defiance that was not there before.รอทแมเยอร์ได้พัฒนาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่กล้าท้าทาย เป็นสิ่งที่มันไม่เคยเป็นมาก่อน Escape Plan (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defianceHe hurled defiance at me.
defianceHe jumped into the river in defiance of the icy water.
defianceHe kept on drinking in defiance of his doctor's warning.
defianceHe shouted defiance at me.
defianceIn defiance of all difficulties.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFIANCE    D AH0 F AY1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defiance    (n) (d i1 f ai1 @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herausforderung {f} | Herausforderungen {pl}defiance | defiances [Add to Longdo]
Todesverachtung {f}defiance of death [Add to Longdo]
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挑戦[ちょうせん, chousen] (n,vs) challenge; defiance; (P) [Add to Longdo]
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P) [Add to Longdo]
反骨の精神;叛骨の精神[はんこつのせいしん, hankotsunoseishin] (n) backbone; spirit of defiance [Add to Longdo]
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance [Add to Longdo]
物ともせず[ものともせず, monotomosezu] (adv) (uk) (See 物ともしない) in the face of; in defiance of [Add to Longdo]
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defiance \De*fi"ance\, n. [OF. defiance, desfiance, challenge,
   fr. desfier to challenge, F. d['e]fier. See {Defy}.]
   1. The act of defying, putting in opposition, or provoking to
    combat; a challenge; a provocation; a summons to combat.
    [1913 Webster]
 
       A war without a just defiance made.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Stood for her cause, and flung defiance down.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of opposition; willingness to flight; disposition
    to resist; contempt of opposition.
    [1913 Webster]
 
       He breathed defiance to my ears.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A casting aside; renunciation; rejection. [Obs.] "Defiance
    to thy kindness." --Ford.
    [1913 Webster]
 
   {To bid defiance}, {To set at defiance}, to defy; to
    disregard recklessly or contemptuously. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defiance
   n 1: intentionally contemptuous behavior or attitude [syn:
      {defiance}, {rebelliousness}]
   2: a hostile challenge
   3: a defiant act

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top