Search result for

defective

(48 entries)
(0.8492 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defective-, *defective*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defective[ADJ] มีข้อบกพร่อง, See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้, Syn. imperfect, incomplete, Ant. correct, perfect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact

English-Thai: Nontri Dictionary
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defective number; deficient numberจำนวนพร่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
defective titleตราสารที่บกพร่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defective, mental; deficiency, mental; retardation, mentalปัญญาอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Defective Virusesไวรัสที่บกพร่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Defective shell. We'll examine it.กระสุนด้าน พวกผมจะไปตรวจดู The Great Dictator (1940)
These things are defective.ไอ้นี่ไม่สมประกอบ Blazing Saddles (1974)
what do you mean, recall it? you mean like a defective pinto?แปลว่าอะไร เรียกคืน อย่างเรียกคืนสินค้าบกพร่องเหรอ? Spies Like Us (1985)
- It might be defective.- ลองทำไม - มันอาจเสีย Malèna (2000)
YOU DEFECTIVE BRA !แกมันยกทรงที่ไม่ได้ความ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
...resulted in a maverick enzyme... of the kind which induces... defective biochemical reaction and causes brain damage.ส่งผลให้เอนไซม์ที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ชนิดที่ก่อให้เกิดการ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีข้อบกพร่อง และทำให้เกิดความเสียหายสมอง Sex Trek: Charly XXX (2007)
Many researchers are able to reverse the process through control of chemicals... which combine with the defective enzymes... and change the molecular shape of the interfering key, as it were.นักวิจัยหลายคนมีความสามารถที่จะย้อนกลับ กระบวนการผ่านการควบคุมของสารเคมี ซึ่งรวมกับเอนไซม์บกพร่อง และเปลี่ยนรูปร่างโมเลกุล ของคีย์รบกวนตามที่มันเป็น Sex Trek: Charly XXX (2007)
I think the first one was defective,ฉันว่าครั้งแรกมันยังไม่ถูกน่ะ Juno (2007)
Could it be that the memory circuit program is defective?หรือว่าการเดินทางของข้อมูลมีข้อผิดพลาด Absolute Boyfriend (2008)
I think Stubby is defective.ข้าคิดว่าเจ้าอ้วนนั่นไม่ได้เรื่อง Downfall of a Droid (2008)
If the unsub sees himself as physically defective,ถ้าผู้ต้องหาคิดว่าตัวเองมีจุดบกพร่องทางร่างกาย Roadkill (2009)
They're also kind of... Well, they're loveably defective.พวกมันน่ารัก แต่ก็มีนิสัยเสียบางอย่าง Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defectiveThey replaced the defective TV with a new one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิการ[ADJ] handicapped, See also: defective, Syn. ทุพพลภาพ, Ant. ปกติ, Example: เพื่อนของเขาบางคนอยู่ในโครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ, Thai definition: เสียอวัยวะมีแขนขาเป็นต้น, เสียไปจากสภาพเดิม
บกพร่อง[ADV] defectively, See also: faultily, Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง, Ant. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม, Example: พนักงานแผนกบัญชีทำงานบกพร่องเสียหายบ่อยๆ, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรมีควรเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily   
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrutbokphrǿng) EN: defective   FR: défectueuyx
พิการ[X] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective   FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFECTIVE    D AH0 F EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defective    (j) (d i1 f e1 k t i v)
defectively    (a) (d i1 f e1 k t i v l ii)
defectiveness    (n) (d i1 f e1 k t i v n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fehlerhaft; mangelhaft; schadhaft {adj} | fehlerhafter; mangelhafter; schadhafter | am fehlerhaftesten; am mangelhaftesten; am schadhaftestendefective | more defective | most defective [Add to Longdo]
Felgenhorndefekt {m}defective rim flange [Add to Longdo]
Montagefehler {m}defective mounting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect [Add to Longdo]
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise [Add to Longdo]
欠陥品[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise [Add to Longdo]
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person [Add to Longdo]
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl [Add to Longdo]
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P) [Add to Longdo]
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track [Add to Longdo]
不良品[ふりょうひん, furyouhin] (n) inferior goods; defective product [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, ] defective; imperfect [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] defective; raise [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defective \De*fect"ive\, n.
   1. Anything that is defective or lacking in some respect.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Med.) One who is lacking physically or mentally.
 
   Note: Under the term defectives are included deaf-mutes, the
      blind, the feeble-minded, the insane, and sometimes,
      esp. in criminology, criminals and paupers.
      [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defective \De*fect"ive\, a. [L. defectivus: cf. F. d['e]fectif.
   See {Defect}.]
   1. Wanting in something; incomplete; lacking a part;
    deficient; imperfect; faulty; -- applied either to natural
    or moral qualities; as, a defective limb; defective
    timber; a defective copy or account; a defective
    character; defective rules.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) Lacking some of the usual forms of declension or
    conjugation; as, a defective noun or verb. --
    {De*fect"ive*ly}, adv. -- {De*fect"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defective
   adj 1: having a defect; "I returned the appliance because it was
       defective" [syn: {defective}, {faulty}]
   2: markedly subnormal in structure or function or intelligence
     or behavior; "defective speech"
   3: not working properly; "a bad telephone connection"; "a
     defective appliance" [syn: {bad}, {defective}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top