Search result for

defeat

(85 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defeat-, *defeat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defeat[N] ความพ่ายแพ้, See also: ความปราชัย, Syn. conquest, licking subjugation
defeat[N] ความสิ้นหวัง, See also: ความผิดหวัง, ความล้มเหลว, Syn. failure, loss, Ant. success, triumph, victory
defeat[VT] ทำลาย (ชื่อเสียง), See also: ลบล้าง, Syn. baffle, confound, foil, frustrate
defeat[VT] ทำให้พ่ายแพ้, See also: เอาชนะ, ทำให้ล้มเหลว, Syn. conquer, crush, rout, vanquish, overcome, overpower, overwhelm, Ant. lose, submit, surrender, yield
defeatism[N] แนวคิดหรือการกระทำของผู้ยอมรับหรือคาดว่าจะพ่ายแพ้หรือไม่ประสบความสำเร็จ, See also: การยอมรับความล้มเหลว
defeatist[ADJ] ซึ่งมีแนวโน้มจะล้มเหลว สิ้นหวัง หรือพ่ายแพ้, See also: คาดว่าจะไม่สำเร็จ
defeatist[N] ผู้พ่ายแพ้, See also: ผู้ล้มเหลว, ผู้สิ้นหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
defeatism(ดิฟีท'ทิสซึม) n. ลัทธิ ,ยอมแพ้.

English-Thai: Nontri Dictionary
defeat(vt) มีชัยต่อ,กำจัด,ลบล้าง,ทำให้แพ้,ทำให้ไร้ผล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defeat (vt ) ปราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A good soldier never admits defeat, even when it's staring you in the face.ทหารที่ดีต้องไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ แม้มันจะมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เถอะ Dead Space: Downfall (2008)
But should my droids defeat Yoda, consider an alliance with the Seperatists.หากแม้นว่าดรอยด์ของหม่อมฉันเอาชนะเขาได้ โปรดพิจารณาการเข้าร่วมกับกองกำลังแบ่งแยก Ambush (2008)
So certain of defeat, are you?ก็เลยจะยอมแพ้งั้นเรอะ? Ambush (2008)
He fears you do not have enough strength to defeat his enemies.ทรงกลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
So, Valiant, you think you stand a chance of defeating my son?วาเลียนท์ ท่านว่าท่านจะมีโอกาสชนะลูกชายข้าไหม? Valiant (2008)
Now we have to find a way to defeat it.ตอนนี้เราต้องหาทางปราบมัน The Mark of Nimueh (2008)
I need to know how to defeat an afanc.ผมต้องการรู้วิธีที่จะปราบเจ้าเอแฟง The Mark of Nimueh (2008)
You'd be able to defeat Kanen on your own, wouldn't you?เจ้าจะสู้กับเคเน็นด้วยตัวเจ้าเอง ใช่ไหม? The Moment of Truth (2008)
He fights only to kill, which is why he will never defeat us.แต่เจ้าต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้น เพื่อบ้านของเจ้า The Moment of Truth (2008)
He is Camelot's strongest warrior. If anyone can defeat it, he can.เขาคือคนที่แข็งแรงที่สุดในคาเมลอต ถ้าจะมีใครสักคนปราบมันได้ ก็ต้องเป็นเขานั่นแหล่ะ Excalibur (2008)
We have to find a way to defeat the wraith ourselves.เราคงต้องหาทางปราบเจ้าปิศาจนั่นด้วยตัวเอง Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defeatActually, we had prepared ourselves for defeat.
defeatA miserable sequence of defeats discouraged us.
defeatBravely though they fought, they were defeated.
defeatBut, if by that, morale drops wouldn't that defeat the purpose of the exercise?
defeatBut I'll never be defeated, never lose my way
defeatDefeat and failure make people too humble.
defeatDefeat his hopes.
defeatEven I was defeated.
defeatEvery team was defeated without exception.
defeatHe accused me of his defeat.
defeatHe admitted himself defeated.
defeatHe defeated his opponent in the election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พับฐาน[V] give up, See also: defeated, Example: นักมวยฝ่ายโน้นพับฐานกลับบ้านแทบไม่ทัน, Thai definition: แพ้อย่างราบคาบ, Notes: (ปาก)
พิชิต[V] conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ตีเมือง[V] attack (a city or country), See also: defeat, Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง, Example: ข้าศึกตั้งค่ายล้อมเมืองเป็นเวลาหนึ่งเดือน และในที่สุดก็สามารถตีเมืองได้อย่างง่ายดาย, Thai definition: ใช้กำลังทหารเข้าโจมตีบ้านเมือง
ปราชัย[N] defeat, See also: failure, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, การแพ้, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่15 สิงหาคม 2488, Count unit: ครั้ง
การชิงดีชิงเด่น[N] beating, See also: defeating, race, fighting, fierce competition, Syn. การแข่งขัน, Example: การชิงดีชิงเด่นกันนำมาซึ่งความเกลียดชัง, Thai definition: การแย่งกันเอาหน้าหรือเอาดีเอาเด่น, การขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เพื่อให้ตนดีเด่นแต่ผู้เดียว
ชนะสงคราม[V] defeat the war, See also: conquer
ความพ่ายแพ้[N] defeat, See also: beating, Syn. ความปราชัย, ความแพ้พ่าย, Ant. การชนะ, Example: การสู้รบครั้งนี้ ฝ่ายกบฏได้รับความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิง
ความปราชัย[N] defeat, See also: vanquishment, rout, Syn. ความพ่ายแพ้, ความแพ้พ่าย, Ant. ชัยชนะ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่ 15 สิงหาคม 2488
ชนะ[V] beat, See also: defeat, overcome, conquer, gain a victory, triumphed over, Ant. แพ้, พ่าย, พ่ายแพ้, Example: ในการรบครั้งนี้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรชนะศัตรู
สยบ[V] defeat, See also: beat, conquer, overcome, Example: ท่านผู้บังคับบัญชาสามารถสยบการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารให้ราบคาบลงได้, Thai definition: ทำให้พ่ายแพ้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
เฆี่ยน[v.] (khīen) EN: defeat ; beat   FR: battre ; défaire (litt.)
ขี้แพ้ชวนตี[v. exp.] (khīphaē chūan tī) EN: quarrelsome after defeat ; being a bad loser   FR: être mauvais perdant
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: be defeated ; lose   
ปราชัย[n.] (parāchai) EN: defeat ; failure ; rout   FR: défaite [f]
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout   FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFEAT    D AH0 F IY1 T
DEFEATS    D AH0 F IY1 T S
DEFEATED    D AH0 F IY1 T AH0 D
DEFEATING    D AH0 F IY1 T IH0 NG
DEFEATISM    D AH0 F IY1 T IH2 Z AH0 M
DEFEATIST    D AH0 F IY1 T IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defeat    (v) (d i1 f ii1 t)
defeats    (v) (d i1 f ii1 t s)
defeated    (v) (d i1 f ii1 t i d)
defeating    (v) (d i1 f ii1 t i ng)
defeatism    (n) (d i1 f ii1 t i z @ m)
defeatist    (n) (d i1 f ii1 t i s t)
defeatists    (n) (d i1 f ii1 t i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボロ負け[ボロまけ, boro make] (n,vs) (See ボロ勝ち) decisive defeat; lose big [Add to Longdo]
安全圏[あんぜんけん, anzenken] (n) safety zone; buffer (e.g. against defeat) [Add to Longdo]
一敗[いっぱい, ippai] (n,vs) one defeat; (P) [Add to Longdo]
一敗地に塗れる[いっぱいちにまみれる, ippaichinimamireru] (exp,v1) to meet with defeat [Add to Longdo]
引け[ひけ, hike] (n) leave; defeat; diffidence; closing price (stock market) [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P) [Add to Longdo]
丸負け[まるまけ, marumake] (n) complete defeat [Add to Longdo]
議席を奪う[ぎせきをうばう, gisekiwoubau] (exp,v5u) to unseat someone (in an election); to defeat a sitting member [Add to Longdo]
喫す[きっす, kissu] (v5s,vt) (1) (See 喫する) to eat; to drink; to smoke; (2) to suffer (e.g. defeat); to receive (e.g. a blow) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
击败[jī bài, ㄐㄧ ㄅㄞˋ, / ] defeat; beat, #3,808 [Add to Longdo]
惨败[cǎn bài, ㄘㄢˇ ㄅㄞˋ, / ] defeat, #15,410 [Add to Longdo]
残敌[cán dí, ㄘㄢˊ ㄉㄧˊ, / ] defeated enemy, #77,183 [Add to Longdo]
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, / ] defeated troops; routed army; scattered soldiers, #84,173 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, n. [Cf. F. d['e]faite, fr. d['e]faire. See
   {Defeat}, v.]
   1. An undoing or annulling; destruction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Upon whose property and most dear life
       A damned defeat was made.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Frustration by rendering null and void, or by prevention
    of success; as, the defeat of a plan or design.
    [1913 Webster]
 
   3. An overthrow, as of an army in battle; loss of a battle;
    repulse suffered; discomfiture; -- opposed to {victory}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defeat \De*feat"\, v. t. [imp. & p. p. {Defeated}; p. pr. & vb.
   n. {Defeating}.] [From F. d['e]fait, OF. desfait, p. p. ofe
   d['e]faire, OF. desfaire, to undo; L. dis- + facere to do.
   See {Feat}, {Fact}, and cf. {Disfashion}.]
   1. To undo; to disfigure; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His unkindness may defeat my life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To render null and void, as a title; to frustrate, as
    hope; to deprive, as of an estate.
    [1913 Webster]
 
       He finds himself naturally to dread a superior Being
       that can defeat all his designs, and disappoint all
       his hopes.              --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       The escheators . . . defeated the right heir of his
       succession.              --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       In one instance he defeated his own purpose. --A. W.
                          Ward.
    [1913 Webster]
 
   3. To overcome or vanquish, as an army; to check, disperse,
    or ruin by victory; to overthrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To resist with success; as, to defeat an assault.
    [1913 Webster]
 
       Sharp reasons to defeat the law.   --Shak.
 
   Syn: To baffle; disappoint; frustrate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defeat
   n 1: an unsuccessful ending to a struggle or contest; "it was a
      narrow defeat"; "the army's only defeat"; "they suffered a
      convincing licking" [syn: {defeat}, {licking}] [ant:
      {triumph}, {victory}]
   2: the feeling that accompanies an experience of being thwarted
     in attaining your goals [syn: {frustration}, {defeat}]
   v 1: win a victory over; "You must overcome all difficulties";
      "defeat your enemies"; "He overcame his shyness"; "He
      overcame his infirmity"; "Her anger got the better of her
      and she blew up" [syn: {get the better of}, {overcome},
      {defeat}]
   2: thwart the passage of; "kill a motion"; "he shot down the
     student's proposal" [syn: {kill}, {shoot down}, {defeat},
     {vote down}, {vote out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top