Search result for

dedication

(42 entries)
(0.075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dedication-, *dedication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dedication[N] การอุทิศให้, See also: คำอุทิศ, การอุทิศตน, Syn. commitment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dedication(เดดดิเค'เชิน) n. การอุทิศ,การอุทิศตัว,คำจารึกอุทิศ,คำอุทิศ, Syn. address

English-Thai: Nontri Dictionary
dedication(n) การอุทิศ,คำกล่าวอุทิศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dedicationการอุทิศ (เพื่อสาธารณประโยชน์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dedicationการอุทิศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dedicationคำอุทิศ [การแพทย์]
Dedication pageหน้าคำอุทิศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dedication pageหน้าคำอุทิศ

หน้าคำอุทิศ ซึ่งเป็นหน้าที่อยู่ถัดจากหน้าปกใน และมักจะอยู่ก่อนหน้าคำนำ เป็นหน้าที่ผู้เขียนแสดงคำกล่าวว่าต้องการอุทิศหนังสือเพื่อมอบให้แก่ผู้มีอุปการคุณ หรือบุคคลที่รักใคร่สนิทสนม ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มของบุคคลก็ได้ตามที่ต้องการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านั้นที่มีส่วนสนับ สนุนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคำอุทิศอาจจะเป็นประโยคหรือวลีที่มีความกระชับ

ตัวอย่างหน้าคำอุทิศ หนังสือ เรื่อง Enigma โดย Robert Harris

ข้อมูลบรรณานุกรม: Harris, Robert. Enigma. London : Arrow Books, 2001.

<b>Dedication</b> page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are people with real talent and dedication waiting for a spot in this school.คนที่มีความสามารถจริงๆ รอเข้าเรียนที่นี่อยู่ Punchline (1988)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
I don't usually do this, but this play means a lot to me, and I wanted to make a dedication.แต่ละครนี้สำคัญกับผมมาก และผมอยากจะขออุทิศงานนี้ Rushmore (1998)
The San francisco power company would like to thank the ATF, the FBI, and the local police for their dedication and professionalism.โรงไฟฟ้าซานฟรานซิสโก ต้องขอขอบคุณรัฐบาลกลาง FBI และตำรวจท้องถิ่นค่ะ สำหรับความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของพวกเจ้าหน้าที่ Mr. Monk and the Blackout (2004)
, high in the kab lighthouse on antonio island, it is perfect weather for this week's dedication of the new statue,จากประภาคารเคเอบี บนเกาะแอนโทนิโอ สภาพอากาศสดใสสัปดาห์นี้ เหมาะสำหรับการฉลองอนุสรณ์แห่งใหม่ The Fog (2005)
Although Japan has lost... one day... our people will praise your dedication.ถึงแม้ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้... วันหนึ่ง... พวกเราจะได้รับการสดุดี ในวีรกรรม Letters from Iwo Jima (2006)
talk about dedication...พูดถึงการอุทิศตน... Out of the Past (2007)
Your persistent dedication to a life of crime is an abomination before God and man.การที่คุณอุทิศชีวิตให้กับอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั้นก่อความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I've never seen such dedication.เธอทุ่มเททำงานตลอดเวลา ฉันไม่เคยเห็นใครจะอุทิศตัวเองขนาดนี้ Hot Fuzz (2007)
I always hoped that I would have the courage and the dedication to say yes.ผมหวังเสมอว่าผมจะมีความกล้า และอุดมคติพอที่จะตอบรับ The Brave One (2007)
After all, he was out with friends, and that had nothing to do with his dedication to me within our sessions.แต่สุดท้าย เขาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนๆ ทั้งคืน จนไม่มีคำปรึกษาอะไรให้ผมเลย ระหว่างการบำบัดของเรา Numb (2007)
But today I'd like to offer a special honor to the detective who's been on this case right from the beginning who proved through hard work and dedication that the people who died did not die in vain.ในวันนี้ ผมจะเสนอ เกียรติยศพิเศษ ...แก่นักสืบผู้ดำรงไว้ บนความถูกต้องและกล้าหาญ ผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และการอุทิศตน Saw V (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dedicationHard work and dedication will bring you success.
dedicationOffice managers expect accuracy, efficiency, and dedication.
dedicationWe were present at the dedication ceremony of the building.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอุทิศ[N] dedication, See also: devotion, consecration, Example: เขาบอกไว้ในคำอุทิศก่อนเริ่มเรื่องแล้วว่านวนิยายเรื่องนี้เป็นของแสลงอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอุทิศ[n.] (kham uthit) EN: dedication ; devotion ; consecration   FR: dédicace [f] ; consécration [f]
กรวดน้ำ[v. exp.] (krūat nām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEDICATION    D EH2 D AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dedication    (n) (d e2 d i k ei1 sh @ n)
dedications    (n) (d e2 d i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Widmung {f} | Widmungen {pl}dedication | dedications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デディケーション[, dedeike-shon] (n) dedication [Add to Longdo]
愛社精神[あいしゃせいしん, aishaseishin] (n) spirit of dedication to one's company [Add to Longdo]
為書き;為書[ためがき, tamegaki] (n) dedication (e.g. in books); inscription [Add to Longdo]
献辞[けんじ, kenji] (n) dedication [Add to Longdo]
献身[けんしん, kenshin] (n,vs) dedication; devotion [Add to Longdo]
献呈[けんてい, kentei] (n,vs,adj-no) presentation; dedication [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) [Add to Longdo]
攻学[こうがく, kougaku] (n) dedication to study or research [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) [Add to Longdo]
奉献[ほうけん, houken] (n,vs) dedication; presentation; consecration; offer (to a shrine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dedication \Ded`i*ca"tion\, n. [L. dedicatio.]
   1. The act of setting apart or consecrating to a divine
    Being, or to a sacred use, often with religious
    solemnities; solemn appropriation; as, the dedication of
    Solomon's temple.
    [1913 Webster]
 
   2. A devoting or setting aside for any particular purpose;
    as, a dedication of lands to public use.
    [1913 Webster]
 
   3. An address to a patron or friend, prefixed to a book,
    testifying respect, and often recommending the work to his
    special protection and favor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dedication
   n 1: complete and wholehearted fidelity
   2: a ceremony in which something (as a building) is dedicated to
     some goal or purpose
   3: a message that makes a pledge [syn: {commitment},
     {dedication}]
   4: a short message (as in a book or musical work or on a
     photograph) dedicating it to someone or something [syn:
     {dedication}, {inscription}]
   5: the act of binding yourself (intellectually or emotionally)
     to a course of action; "his long commitment to public
     service"; "they felt no loyalty to a losing team" [syn:
     {commitment}, {allegiance}, {loyalty}, {dedication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top