Search result for

decry

(34 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decry-, *decry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
decryptionการถอดรหัสลับหมายถึงการถอดรหัส หรือแปลความของรหัส ให้เป็นข้อความที่เข้าใจได้ เช่นรหัส 3716543 มีความหมายว่า เป็นเลขประจำตัวของนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2537 อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ดู encryption ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decryptionการถอดรหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decryptionการถอดรหัสลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decryptถอดรหัส [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Decryption's a piece of cake if you know the override codes.ถอดรหัสง่ายนิดเดียวถ้าคุณรู้วิธี Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Mr. O'Brian, can you tell me specifically when you'll have the file decrypted?คุณโอไบรอัน ช่วยบอกให้ชัดเจนกว่านี้ ได้ไหมว่าคุณจะถอดรหัสได้เมื่อไร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I didn't have time to decrypt all the location data.ฉันไม่มีเวลาที่จะถอดรหัส ว่าที่ตั้งอยู่ตรงไหน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm trying. I have to decrypt the rest of the location data.ฉันกำลังพยายามอยู่, ฉันต้องถอดรหัส ข้อมูลที่ตั้งส่วนที่เหลือ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
We were in the middle of decrypting a file that had the names of everyone on Dubaku's payroll.เรากำลังจะถอดรหัสไฟล์ รายชื่อคนที่ทำงานให้ดูบากู Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
How soon can you have it decrypted?คุณจะถอดรหัสมันได้เร็วแค่ไหน Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It's decrypted. It's been decrypting this entire time.มันไม่ได้เข้ารหัสไว้เลยตลอดเวลา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
I'll either need 40 minutes to decrypt the code or four ounces of C-4.ผมต้องใช้เวลา 40 นาที เพื่อถอดรหัส หรือระเบิดซีโฟร์ 4 ออนซ์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
He's been decrypting the file.\ รุนแรงมากไหม? G-Force (2009)
Chloe's decrypting the data right now.โคลอี้ กำลังถอดรหัสข้อมูลอยู่ Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
The data on the USB that couldn't be decrypted will be accessible through Baek San's NSS network.ข้อมูลใน USB ที่ไม่สามารถถอดรหัสได้ มันสามารถเข้าได้โดยเครือข่ายNSS ของเบ็กซัน Airiseu: Deo mubi (2010)
Otto has created a decryption program that could render CIA security useless.อ๊อตโต้ ได้สร้าง โปรแกรมถอดรหัสขึ้นมา มันสามารถเจาะเข้าระบบป้องกันของ CIA ได้ Chuck Versus the Role Models (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decryI don't have a decryption program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดรหัส[V] decrypt, See also: decipher, decode, Example: ครูในอนาคตจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง, Thai definition: ถอดสารลับออกเป็นภาษาสามัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

CMU English Pronouncing Dictionary
DECRY    D IH0 K R AY1
DECRYING    D IH0 K R AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decry    (v) (d i1 k r ai1)
decrying    (v) (d i1 k r ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デクリプト[, dekuriputo] (n) {comp} decrypt [Add to Longdo]
解読キー[かいどくキー, kaidoku ki-] (n) {comp} decryption key [Add to Longdo]
復号[ふくごう, fukugou] (n,vs) decoding; decryption [Add to Longdo]
復号化;複号化(iK)[ふくごうか, fukugouka] (n,vs) {comp} decryption; decipherment; decoding [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
解読キー[かいどくキー, kaidoku ki-] decryption key [Add to Longdo]
デクリプト[でくりぷと, dekuriputo] decrypt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decry \De*cry"\, v. t. [imp. & p. p. {Decried}; p. pr. & vb. n.
   {Decrying}.] [F. d['e]crier, OF. descrier; pref. des- (L.
   dis-) + crier to cry. See {Cry}, and cf. {Descry}.]
   To cry down; to censure as faulty, mean, or worthless; to
   clamor against; to blame clamorously; to discredit; to
   disparage.
   [1913 Webster]
 
      For small errors they whole plays decry. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Measures which are extolled by one half of the kingdom
      are naturally decried by the other.   --Addison.
 
   Syn: To {Decry}, {Depreciate}, {Detract}, {Disparage}.
 
   Usage: Decry and depreciate refer to the estimation of a
      thing, the former seeking to lower its value by
      clamorous censure, the latter by representing it as of
      little worth. Detract and disparage also refer to
      merit or value, which the former assails with
      caviling, insinuation, etc., while the latter
      willfully underrates and seeks to degrade it. Men
      decry their rivals and depreciate their measures. The
      envious detract from the merit of a good action, and
      disparage the motives of him who performs it.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decry
   v 1: express strong disapproval of; "We condemn the racism in
      South Africa"; "These ideas were reprobated" [syn:
      {condemn}, {reprobate}, {decry}, {objurgate}, {excoriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top