Search result for

decrease

(86 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decrease-, *decrease*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decrease[N] การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
decrease[VT] ทำให้ลดลง, See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease[VI] ลดลง, See also: ตก, น้อยลง, สั้นลง, บรรเทา, Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside, Ant. increase
decrease in[PHRV] ลดลง, See also: ลด
decrease from[PHRV] ลดลงจาก (เวลาหรือจำนวน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen

English-Thai: Nontri Dictionary
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
decrease(vi,vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decreaseหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Decrease, Markedน้อยกว่าปกติมาก [การแพทย์]
Decrease, Slightน้อยกว่าปกติเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
And Bill can begin to decrease it once his anxiety lessens about being attacked...และบิลล์เริ่มลดมันได้ ครั้งหนึ่งเขาห่วง เกี่ยวกับถูกทำร้ายโดยคนไข้ของเขา Don Juan DeMarco (1994)
I think you need to seriously decrease your cappuccino dependency.ฉันว่าเธอน่าจะลดคาปูชิโนลงบ้างนะ Hothead (2001)
Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the city the odds of our survival decrease dramatically.เครื่องจักรทุกๆชนิดที่เราเดินเครื่อง ที่เราเห็น คือเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมือง น่าแปลกที่มีคนรอดชีวิต ลดลงจนน่าตกใจ The Matrix Revolutions (2003)
You decrease the overall weight then... That's not going to work.ลดน้ำหนักมันก็ไม่ลงไปหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Keep an eye on my fiancé, and decrease his morphine drip.นีเธอดูอาการคุ่หมั้นหมอไว้นะ แล้วลดมอร์ฟีนลงหน่อย Just Like Heaven (2005)
After Kira appeared, the crime rate was decreased by 70%.หลังจากที่คิระปรากฎตัวขึ้น,อาชญากรรมลดลงถึง 70% Death Note: The Last Name (2006)
My lifespan has decreased by 100 years just because of you.อายุฉันจะสั้นลงร้อยปี ก็เพราะนาย The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ I Am Legend (2007)
Now it's possible that decreased brain function..or...ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากสมองที่หดตัวลง.. I Am Legend (2007)
You decreased our numbersนายทำให้พวกเรามีจำนวนลดลง I Don't Wanna Know (2008)
- ok 58-year-old male, M.V.C., Tachy and 160, B.P.80 palp, decreased bilateral and breath sounds.ชายอายุ58 อุบัติเหตุทางรถยนต์ ความดัน 160 BP 80 ลดลงทั้ง2อย่าง และหายใจเสียงดัง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decreaseA valuable object decreases in value if it is damaged.
decreaseFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.
decreaseHowever, the general crime number has not decreased though the juvenile delinquency stands out.
decreaseIt isn't strange that children decrease, too.
decreaseIt was very far-sighted for that company to change its policy to accommodate the decrease in numbers of children and the aging of society.
decreaseProduction of rice has decreased.
decreaseSudden decrease in appetite is sometimes a sign of illness.
decreaseThat custom is on the decrease.
decreaseThe company laid off twenty percent of its work force; therefore, expenses decreased.
decreaseThe mean value of the frequency decreases with increasing amplitude.
decreaseThe medicine decreased his pain.
decreaseThe members decreased by 50 to 400.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดลาวาศอก[V] decrease adamant, See also: give quarter, give remission, give let up, Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ, Example: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด, Thai definition: เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง
ลดหย่อนผ่อนโทษ[V] reduce a punishment, See also: decrease penalty, Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน, Ant. เพิ่มโทษ, Example: ศาลควรจะลดหย่อนผ่อนโทษให้เขาบ้าง ยังไงเขาก็รับสารภาพแล้ว, Thai definition: ผ่อนผันให้โทษทุเลาลงหรือน้อยลง
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
ส่าง[V] abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ลดน้อยลง[V] decrease, See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen, Syn. ลดลง, Ant. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำให้ฝุ่นผงลดน้อยลงไป, Thai definition: ลดปริมาณลงไป
งวด[V] dry out, See also: decrease, diminish, lesson, reduce, Syn. ลดลง, แห้งลง, พร่องลง, Ant. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น, Example: เมื่อน้ำแกงในหม้องวดแล้วอย่าลืมปิดแก๊สด้วยล่ะ
ลง[V] drop, See also: decrease, lessen, be reduced, Syn. ลด, Ant. เพิ่ม
ลด[V] reduce, See also: decrease, abate, lessen, Syn. ลดหย่อน, Ant. เพิ่ม, Example: ช่อง 7 ประกาศลดอัตราค่าโฆษณาหลัง 4 ทุ่มลงเกือบ 30%, Thai definition: น้อยลง ต่ำลง หรือทำให้น้อยลง ให้ต่ำลงกว่าที่มีอยู่เป็นอยู่แต่เดิม
ถอย[V] decrease, See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken, Syn. ลดลง, Example: ประชากรของปลาและสัตว์น้ำหน้าดินในอ่าวไทยลดน้อยถอยลงเป็นลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned   FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease   FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā røila) EN: percentage decrease   
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam khā) EN: depreciation ; decrease in value   
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate   FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECREASE    D IH0 K R IY1 S
DECREASE    D IY1 K R IY2 S
DECREASED    D IH0 K R IY1 S T
DECREASED    D IY1 K R IY2 S T
DECREASES    D IH0 K R IY1 S AH0 Z
DECREASES    D IH0 K R IY1 S AH0 Z
DECREASES    D IY1 K R IY2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decrease    (n) (d ii1 k r ii s)
decrease    (v) (d i1 k r ii1 s)
decreased    (v) (d i1 k r ii1 s t)
decreases    (n) (d ii1 k r ii s i z)
decreases    (v) (d i1 k r ii1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks [Add to Longdo]
Preisrückgang {m}decrease in prices [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases) [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases) [Add to Longdo]
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P) [Add to Longdo]
急減[きゅうげん, kyuugen] (n,vs) sudden decrease [Add to Longdo]
繰り下がり;繰下がり[くりさがり, kurisagari] (n) decrease in digit (e.g. if we substract 2 from 11) [Add to Longdo]
減じる[げんじる, genjiru] (v1,vi) (See 減ずる) to subtract; to deduct; to reduce; to decrease [Add to Longdo]
減ずる[げんずる, genzuru] (vz,vi) to decrease; to reduce; to subtract [Add to Longdo]
減らす[へらす, herasu] (v5s,vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, ] decrease; tighten, #7,470 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. i. [imp. & p. p. {Decreased}; p. pr. &
   vb. n. {Decreasing}.] [OE. decrecen, fr. OF. decreistre, F.
   d['e]cro[^i]tre, or from the OF. noun (see {Decrease}, n.),
   fr. L. decrescere to grow less; de + crescere to grow. See
   {Crescent}, and cf. {Increase}.]
   To grow less, -- opposed to increase; to be diminished
   gradually, in size, degree, number, duration, etc., or in
   strength, quality, or excellence; as, they days decrease in
   length from June to December.
   [1913 Webster]
 
      He must increase, but I must decrease.  --John iii.
                          30.
 
   Syn: To {Decrease}, {Diminish}.
 
   Usage: Things usually decrease or fall off by degrees, and
      from within, or through some cause which is
      imperceptible; as, the flood decreases; the cold
      decreases; their affection has decreased. Things
      commonly diminish by an influence from without, or one
      which is apparent; as, the army was diminished by
      disease; his property is diminishing through
      extravagance; their affection has diminished since
      their separation their separation. The turn of
      thought, however, is often such that these words may
      be interchanged.
      [1913 Webster]
 
         The olive leaf, which certainly them told
         The flood decreased.       --Drayton.
      [1913 Webster]
 
         Crete's ample fields diminish to our eye;
         Before the Boreal blasts the vessels fly.
                          --Pope.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, v. t.
   To cause to grow less; to diminish gradually; as,
   extravagance decreases one's means.
   [1913 Webster]
 
      That might decrease their present store. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decrease \De*crease"\, n. [OE. decrees, OF. decreis, fr.
   decreistre. See {Decrease}, v.]
   1. A becoming less; gradual diminution; decay; as, a decrease
    of revenue or of strength.
    [1913 Webster]
 
   2. The wane of the moon. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decrease
   n 1: a change downward; "there was a decrease in his temperature
      as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off in
      sales" [syn: {decrease}, {lessening}, {drop-off}] [ant:
      {increase}]
   2: a process of becoming smaller or shorter [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {growth}, {increase}, {increment}]
   3: the amount by which something decreases [syn: {decrease},
     {decrement}] [ant: {increase}, {increment}]
   4: the act of decreasing or reducing something [syn: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}] [ant: {increase},
     {step-up}]
   v 1: decrease in size, extent, or range; "The amount of homework
      decreased towards the end of the semester"; "The cabin
      pressure fell dramatically"; "her weight fell to under a
      hundred pounds"; "his voice fell to a whisper" [syn:
      {decrease}, {diminish}, {lessen}, {fall}] [ant: {increase}]
   2: make smaller; "He decreased his staff" [syn: {decrease},
     {lessen}, {minify}] [ant: {increase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top