Search result for

decoy

(46 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decoy-, *decoy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decoy    [N] คนที่ล่อลวงผู้อื่นให้ตกอยู่ในอันตรายหรือติดกับดัก, See also: นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement
decoy    [VI] เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ, Syn. deceive
decoy    [VT] ล่อลวง, See also: ต่อ, ดัก, ล่อ, เป็นนกต่อ, Syn. allure, bait, entice, lure, attract by deceptive means, entrap, deceive
decoy    [N] สิ่งล่อ, See also: เป้าหลอก, เหยื่อ, นกต่อ, Syn. allurement, bait, enticement, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decoy(ดิคอย') {decoyed,decoying,decoys} n. นกต่อ,สิ่งล่อ,ผู้ล่อลวง,เป้าหลอก,สิ่งที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์. vt. ล่อด้วยนกต่อ vi. กลายเป็นนกต่อ, Syn. lure

English-Thai: Nontri Dictionary
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
decoy(vt) ล่อ,อ่อยเหยื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
you mean decoys? targets?- คุณหมายถึงเป็น... Spies Like Us (1985)
I believe we've found our decoys. ahhh! heart attack!เราได้เป้าล่อแล้ว หัวใจวาย! Spies Like Us (1985)
the decoys.- ที่เป็นตัวล่อ Spies Like Us (1985)
decoys!- ตัวล่อ! Spies Like Us (1985)
He knows the subject, and I think we can use him as a decoy if necessary.เขารู้เรื่องเป้าหมายและผมคิดว่า เราสามารถใช้เขาได้ถ้าจำเป็น Akira (1988)
And they returned Colonel Budahas as a decoy.แล้วพวกเขาส่ง พันเอก Budahas กลับมา เป็น ตัวล่อ Squeeze (1993)
Think about it a minute. You have to figure he's either covering his tracks or decoying us.ลองคิดดูสิ ว่าเขาทำเพื่อกลบร่องรอย หรือเพื่อล่อเราออกมา... Ghost in the Shell (1995)
An antique prop in a decoy maneuver....ของเก่าโบราณนั่นน่ะ. Ghost in the Shell (1995)
Decoy launched. In and out. Unsuspected and undetected.ปล่อยยานลวงแล้ว ไม่มีสงสัยหรือถูกจับได้ The Chronicles of Riddick (2004)
I'll decoy the teacherฉันจะหลอกครู The Guy Was Cool (2004)
Sorry, Mr Secretary, it was a decoy.แลบวอชิงตัน มันจบที่จุดเริ่มต้น X-Men: The Last Stand (2006)
A decoy, I'm sure.แผนล่อเสืออกจากถ้ำเหมือนเดิม The Da Vinci Code (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นางนกต่อ    [N] decoy, Example: ผู้ต้องหาเป็นนางนกต่อล่อลวงสาวชาวเหนือไปขายบริการที่กรุงเทพฯ, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ทำหน้าที่ล่อลวงให้คนมาติดกับ
สิ่งล่อลวง    [N] decoy, See also: lure, bait, trap, enticement, inducement, Example: พวกมิจฉาชีพใช้ทองเป็นสิ่งล่อลวงเหยื่อ
ต่อ    [V] decoy, See also: lure, attract, entice, inveigle, allure, tempt, beguile, Syn. ดัก, ล่อ, Example: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด, Thai definition: นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง
นกต่อ    [N] decoy, See also: imitation, bait, lure, fake, Syn. นางนกต่อ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี), Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   
นกต่อ[n.] (nok tø) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake   FR: leurre [m]
ต่อ[v.] (tø) EN: decoy ; lure ; attract   
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: bait ; lure ; decoy ; snare ; allurement ; enticement   FR: appât [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOY    D AH0 K OY1
DECOYS    D IY1 K OY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decoy    (n) (d ii1 k oi)
decoy    (v) (d i1 k oi1)
decoys    (n) (d ii1 k oi z)
decoys    (v) (d i1 k oi1 z)
decoyed    (v) (d i1 k oi1 d)
decoying    (v) (d i1 k oi1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコイ[, dekoi] (n) decoy [Add to Longdo]
呼び出す(P);喚び出す;呼出す[よびだす, yobidasu] (v5s,vt) (1) to summon; to call (e.g. phone); to convene; to decoy; to lure; (2) {comp} to invoke (e.g. subroutine); to call; (P) [Add to Longdo]
好餌[こうじ, kouji] (n) bait; decoy; lure [Add to Longdo]
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) [Add to Longdo]
友釣り[ともづり, tomoduri] (n) fishing with decoys [Add to Longdo]
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]
[おとり, otori] (n) (uk) lure; decoy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, ] decoy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decoy \De*coy"\, n.
   1. Anything intended to lead into a snare; a lure that
    deceives and misleads into danger, or into the power of an
    enemy; a bait.
    [1913 Webster]
 
   2. A fowl, or the likeness of one, used by sportsmen to
    entice other fowl into a net or within shot.
    [1913 Webster]
 
   3. A place into which wild fowl, esp. ducks, are enticed in
    order to take or shoot them.
    [1913 Webster]
 
   4. A person employed by officers of justice, or parties
    exposed to injury, to induce a suspected person to commit
    an offense under circumstances that will lead to his
    detection.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decoy \De*coy"\ (d[-e]*koi"), v. t. [imp. & p. p. {Decoyed}
   (-koid"); p. pr. & vb. n. {Decoying}.] [Pref. de- + coy;
   orig., to quiet, soothe, caress, entice. See {Coy}.]
   To lead into danger by artifice; to lure into a net or snare;
   to entrap; to insnare; to allure; to entice; as, to decoy
   troops into an ambush; to decoy ducks into a net.
   [1913 Webster]
 
      Did to a lonely cot his steps decoy.   --Thomson.
   [1913 Webster]
 
      E'en while fashion's brightest arts decoy,
      The heart, distrusting, asks if this be joy.
                          --Goldsmith.
 
   Syn: To entice; tempt; allure; lure. See {Allure}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decoy
   n 1: a beguiler who leads someone into danger (usually as part
      of a plot) [syn: {decoy}, {steerer}]
   2: something used to lure fish or other animals into danger so
     they can be trapped or killed [syn: {bait}, {decoy}, {lure}]
   v 1: lure or entrap with or as if with a decoy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top