Search result for

decorum

(24 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorum-, *decorum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorum[N] มารยาท, See also: สมบัติผู้ดี, Syn. propriety, dignity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorum(ดิคอ'รัม) n. มารยาท,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม,ความไม่น่าเกลียด

English-Thai: Nontri Dictionary
decorum(n) ความมีมารยาท,ความมีกิริยาดี,สมบัติผู้ดี,ความงดงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decorumความผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Got to keep a sense of decorum. Otherwise we'll all end up like savages.เตรียมพร้อมที่จะให้ความรู้สึกของ มารยาท มิฉะนั้นเราทุกคนจะจบลงเช่นป่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A little bit of decorum, please.-เมียเขาหนีไปกับ ปีเตอร์ แกเบรียล Rock Star (2001)
Everything agreeable in the way of talking and sitting down together all managed with the utmost decorum.ทุกอย่างก็เพื่อแค่ไปคุยกัน และนั่งอยู่ด้วยกัน แบบมีสมบัติผู้ดีแค่นั้นเอง Becoming Jane (2007)
Decorum.มารยาทหน่อย Becoming Jane (2007)
As such, you have no actual authority and will proceed with appropriate decorum.ตราบเท่าที่คุณไม่ได้ใช้ อำนาจทางการอะไร และขั้นตอนจะเป็นไปตาม มารยาทที่เหมาะสม ตกลงมั้ย? 137 Sekunden (2009)
Sure, but enforcing strict standards of dress is essential for maintaining the decorum of an event.แน่นอน แต่การบังคับใช้มาตรฐานอันเข้มงวด ของการแต่งกายเป็นสิ่งสำคัญ ของการรักษามารยาทในสังคม Belles de Jour (2010)
And the absolute truth lies the better part of decorum.และความจริงทั้งหมด โกหเป็นส่วนที่ดีกว่าเพื่อรักษามารยาท The Townie (2010)
this is the minimum amount of decorum due when participating in a ball.ไม่มีพวกนั้นอยู่... . พวกเราก็ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
Oh, well, so much for decorum.โอ่วมันช่างมีมารยาทมาก Scandal (2012)
She say she come home to fix decorum disaster.เธอบอกว่าเธอจะกลับบ้านมาแก้ไขวิกฤตด้านมารยาท Monstrous Ball (2012)
Charm class was a way of proving to the Appeals Board that I was working on my decorum.วิชาพัฒนาบุคลิกภาพคือวีธี พิสููจน์ให้พวกคณะกรรมการ เห็นว่าฉันกำลังปรับปรุงเรื่องมารยาทอยู่ Predestination (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decorumYou must not lack decorum dealing with your benefactors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[N] decorum, See also: orderliness, regularity, Syn. ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
DECORUM    D IH0 K AO1 R AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorum    (n) (d i1 k oo1 r @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
礼儀感覚[れいぎかんかく, reigikankaku] (n) sense of decorum; attention to the common civilities of life [Add to Longdo]
礼節[れいせつ, reisetsu] (n) decorum; propriety; politeness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing), #80,828 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decorum \De*cor"um\, n. [L. dec[=o]rum, fr. dec[=o]rus. See
   {Decorous}.]
   Propriety of manner or conduct; grace arising from
   suitableness of speech and behavior to one's own character,
   or to the place and occasion; decency of conduct; seemliness;
   that which is seemly or suitable.
   [1913 Webster]
 
      Negligent of the duties and decorums of his station.
                          --Hallam.
   [1913 Webster]
 
      If your master
      Would have a queen his beggar, you must tell him,
      That majesty, to keep decorum, must
      No less beg than a kingdom.       --Shak.
 
   Syn: {Decorum}, {Dignity}.
 
   Usage: Decorum, in accordance with its etymology, is that
      which is becoming in outward act or appearance; as,
      the decorum of a public assembly. Dignity springs from
      an inward elevation of soul producing a corresponding
      effect on the manners; as, dignity of personal
      appearance.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorum
   n 1: propriety in manners and conduct [syn: {decorum},
      {decorousness}] [ant: {indecorousness}, {indecorum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top