Search result for

declin

(101 entries)
(0.0489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declin-, *declin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decline[N] ทางลาด, See also: การเอียงลาด, Syn. descent, declivity, downslope, slope
decline[VT] ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. pass up, refuse, spurn, Ant. accept
decline[VI] ปฏิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่รับสมัคร, Syn. fail to accept, refuse, reject, spurn, Ant. accept
decline[N] ภาวะตกต่ำ, See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย, Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression, weakening, Ant. improvement, rise
decline[VI] แย่ลง, See also: เสื่อม, โทรม, ตกต่ำ, เลวลง, ลดลง, Syn. decay, decompose, diminish, deteriorate, dwindle, decrease, fade away, fail, go down, wane, weaken, worsen, Ant. increase, improve, strengthen
decline[VI] ลาด, See also: เอียง, ลาดลง, Syn. incline downward, slope downward, Ant. rise
declination[N] การปฏิเสธอย่างสุภาพ, See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ, Syn. rejection, denial
declination[N] ความลาดเอียง, See also: การเบี่ยง, การโอน, Syn. bending, sloping, moving downward
declination[N] ความเสื่อม, See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declinate(เดค'ละเนท) adj. ซึ่งเป็นทางลาด,ซึ่งเอียงลาด
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
decline(ดิไคลน') vi.,n. (การ) เอียง,ลาด,เสื่อมลง,ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ยอม, Syn. lessen
declinometern. เครื่องมือวัดความเอียง

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
decline(n) ความทรุดโทรม,ความเสื่อม,การปฏิเสธ,ตอนจบ
decline(vi) เสื่อมลง,บ่ายเบน,ลดถอย,คล้อยต่ำ,เอียงลง
decline(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่รับ,ไม่ยอม,กระจายคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
declinateโค้งลงมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
declination๑. เดคลิเนชัน๒. มุมบ่ายเบน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
declinationมุมบ่ายเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
declination of sunการบ่ายเบนของดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
declination, angle ofมุมบ่ายเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decline๑. ทุเลา (โรค)๒. ทรุดลง (ผู้ป่วย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decline listรายการภัยที่ปฏิเสธ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decline Periodระยะที่อาการทุเลาลง [การแพทย์]
Declining balance methodวิธียอดลดลง [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You could, of course, decline.คุณปฏิเสธได้ Oh, God! (1977)
Declination + 36 degrees, 46 minutes 56.2 seconds!การปฏิเสธ + 36 องศา 46 นาที 56.2 วินาที! Contact (1997)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
She wanted the money, and I had to decline. I don't have that much.เธอต้องการเงิน และฉันปฏิเสธ ฉันไม่มีมากขนาดนั้น Punch-Drunk Love (2002)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
Declination, minus 10.60.เบนลงไปด้านล่าง ลบ 10.06 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
That's why calmly declined!แต่ถ้าโดเมียวจิซังจริงจังกับเธอ เขาก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเธอเองล่ะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price. Fantastic Four (2005)
Sir, I am honoured by your proposal, but I regret that I must decline it.คุณคะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณขอแต่งงาน แต่เสียใจด้วยที่ฉันรับไว้ไม่ได้ Pride & Prejudice (2005)
Alchemy declined and disappeared by the present day.วิชาเล่นแร่แปรธาตุหายสาบสูญไปนานแล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
That can't be helped, our rations have declinedช่วยไม่ได้นะ ส่วนแบ่งที่เราได้ลดลง Grave of the Fireflys (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
declinAll of us want prices to decline.
declinAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
declinAn increase in customer complaints could signal a decline in business.
declinAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
declinAs I grew older, my health declined.
declinAt anytime an invitation you can't decline.
declinBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
declinBusiness is declining.
declinDecline his offer to help me.
declinHe declined in health.
declinHe declined my proposal.
declinHe declined my request, saying that he was busy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลาลง[V] decrease, See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce, Syn. ลดลง, เบาบางลง, Example: เดือนนี้งานของเราก็เพลาลงบ้าง ไม่ได้หนักหน่วงเหมือนเดือนที่แล้ว
ความเสื่อม[N] decline, See also: deterioration, decrease, decay, degeneration, Syn. ความเสื่อมถอย, ความเสื่อมโทรม, ความตกต่ำ, การถดถอย, Example: ในปัจจุบันวัยรุ่นมีทางไปสู่ความเสื่อมมากกว่าทางดีเพราะเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอยู่ไม่น้อย
เฉา[V] fade, See also: decline, flag, Syn. ร่วงโรย, ไม่สดชื่น, Ant. สด, ใหม่, Example: เธอตระหนักดีว่าความสวยงามที่มีอยู่จะต้องเฉาไปตามวันเวลา
การทรุด[N] subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด
ตกอันดับ[V] be degraded, See also: decline, Example: ความสำคัญของเขาตกอันดับไปแล้วเมื่อเจ้านายชื่นชอบพนักงานคนใหม่
เสื่อม[V] deteriorate, See also: decline, Example: ถ้าหากข้าราชการคอร์รัปชั่น ประชาชนอาจจะเสื่อมศรัทธา และไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย, Thai definition: เสียไป, สิ้นไป
เสื่อมถอย[V] decline, See also: rot, sink, Syn. เสื่อมโทรม, ถดถอย, หมดสภาพ, ถอยหลัง, Example: ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมถอย และได้เสียเอกราชแก่กรุงศรีอยุธยา
ตกต่ำ[V] decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม
ร่วงโรย[V] fade, See also: decline, flag, wither, languish, weaken, deteriorate, lose vitality, Syn. โรยรา, เหี่ยวเฉา, Ant. สด, ใหม่, Example: สังขารของคนเรานับวันจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา, Thai definition: เสื่อมหรือเซียวลงไปตามเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop   FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration   FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[n.] (laeng seūamsōm) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline   FR: taudis [mpl] ; bidonville [m]
ลดลง [n.] (lotlong) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce   FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître
ไม่รับผิดชอบ[adj.] (mai rapphitchøp) EN: be irresponsible ; be not responsible ; disclaim a responsibility   FR: décliner toute responsabilité
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch   FR: décliner
น้อยลง[X] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate   FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
ปัด[v.] (pat) EN: reject ; disclaim ; refuse ; decline   FR: rejeter ; repousser
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DECLINE    D IH0 K L AY1 N
DECLINED    D IH0 K L AY1 N D
DECLINER    D IH0 K L AY1 N ER0
DECLINES    D IH0 K L AY1 N Z
DECLINERS    D IH0 K L AY1 N ER0 Z
DECLINING    D IH0 K L AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decline    (v) (d i1 k l ai1 n)
declined    (v) (d i1 k l ai1 n d)
declines    (v) (d i1 k l ai1 n z)
declining    (v) (d i1 k l ai1 n i ng)
declination    (n) (d e2 k l i n ei1 sh @ n)
declinations    (n) (d e2 k l i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
萎靡[いび, ibi] (n,vs) decline; decay [Add to Longdo]
一斉安[いっせいやす, isseiyasu] (n) all-round (market) decline [Add to Longdo]
右肩下がり[みぎかたさがり, migikatasagari] (exp) decreasing (graph falling to the right); shrinking; declining [Add to Longdo]
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, ] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge [Add to Longdo]
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] decline (in wealth and position) [Add to Longdo]
璧谢[bì xiè, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄝˋ, / ] decline (a gift) with thanks [Add to Longdo]
衰退[shuāi tuì, ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退] decline; fall; drop; falter [Add to Longdo]
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, / ] decline in fortunes [Add to Longdo]
跌幅[diē fú, ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ, ] decline (in value); extent of a drop [Add to Longdo]
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] decline (in fortune) [Add to Longdo]
[sà, ㄙㄚˋ, / ] declining; sound of wind [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top