Search result for

deceptive

(40 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceptive-, *deceptive*
English-Thai: Longdo Dictionary
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceptive[ADJ] อย่างโกหก, See also: อย่างหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceptive(ดิเซพ'ทิฟว) adj. ซึ่งหลอกลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The new C.E.O. of LuthorCorp's even more deceptive than Lex ever was.หลายเหตุการณ์่ของผู้บริหารลูเธอร์คอร์ปคนใหม่ เลวร้ายกว่าที่เล็กซ์เคยเป็น Odyssey (2008)
Perhaps, but appearances can be deceptive.ก็ไม่แน่ รูปลักษณ์ภายนอก - มันสามารถหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
Appearances can be deceptive.รูปลักษณ์ภายนอกมันหลอกกันได้ Burn After Reading (2008)
He is known for his deceptive maneuvers.เขาขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างแผนตบตา Innocents of Ryloth (2009)
FROM THE HOTEL. YOU KNOW, GRANDMA IS DECEPTIVELY QUICK.แม่รู้มั้ย ยายเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ Valley Girls (2009)
- actually, i'm deceptively strong.ก็อย่างที่คุณเห็น ผมแข็งแรงแบบจอมปลอม Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Deceptively strong.แข็งแรงแบบหลอกหลวงจริงๆ Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Besides, i have a far more cunning and deceptive adversary To deal with.นอกจากนั้น ผมมีศัตรู ที่ต้องจัดการอีก The Treasure of Serena Madre (2009)
Plus she's deceptively strong.รวมถึงว่าเธอ พูดโกหกเอาไว้มาก The Bones That Weren't (2010)
They both have narcissistic traits, such as a grandiose sense of self-importance, deceptiveness, lack of remorse.พวกเขาเป็นพวกหลงตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลงเชื่อภาพลวงตา ไร้ความสำนึกผิด 25 to Life (2010)
It figures! I knew I sensed something deceptive.นั่นไง ฉันว่ารู้สึกอะไรแม่งๆ Finding Mr. Destiny (2010)
For the answer, we have to ask a deceptively simple question -- what is time?สำหรับคำตอบ เราต้องถามคำถามง่ายเทียม สิ่งที่เป็นเวลาหรือไม่ Does Time Really Exist? (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deceptiveAppearance is deceptive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกตา[ADJ] deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai definition: เห็นผิดไปจากความจริง
ลวงตา[ADJ] illusory, See also: deceptive, Example: ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากความเคยชินผิดๆ ที่มนุษย์จับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม ทำให้เกิดค่านิยมลวงตา เป็นที่เกิดของความชั่ว, Thai definition: ผิดไปจากความเป็นจริง
ฉ้อฉล[ADJ] deceptive, See also: fraudulent, dishonest, Syn. ฉ้อโกง, ฉ้อ, ยักยอก, หลอก, หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ทุจริต, คดโกง, Ant. ซื่อตรง, ซื่อสัตย์, สุจริต, Example: ประเทศไทยมีกระบวนการทางสังคมที่สามารถลงโทษกลุ่มคนฉ้อฉลเหล่านี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another   
การโฆษณาหลอกลวง[n. exp.] (kān khōtsanā løklūang) EN: deceptive advertising   
ลวงตา[adj.] (lūangtā) EN: illusory ; deceptive   FR: illusoire ; trompeur
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle   FR: inconstant ; volage
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive   FR: faux ; contrefait ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEPTIVE    D AH0 S EH1 P T IH0 V
DECEPTIVELY    D AH0 S EH1 P T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceptive    (j) (d i1 s e1 p t i v)
deceptively    (a) (d i1 s e1 p t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽計[ぎけい, gikei] (n) deceptive plan [Add to Longdo]
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj-na) deceptive; fraudulent [Add to Longdo]
見かけ倒し;見掛け倒し[みかけだおし, mikakedaoshi] (adj-na,n) false impression; deceptive appearance; mere show [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
不正表示[ふせいひょうじ, fuseihyouji] (n) mislabeling; false labeling; deceptive labeling; fraudulent labeling [Add to Longdo]
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game [Add to Longdo]
詭道[きどう, kidou] (n) deceptive methods; questionable means [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疑似[yí sì, ㄧˊ ㄙˋ, ] deceptive; plausible but fallacious, #14,145 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceptive \De*cep"tive\, a. [Cf. F. d['e]ceptif. See {Deceive}.]
   Tending to deceive; having power to mislead, or impress with
   false opinions; as, a deceptive countenance or appearance.
   [1913 Webster]
 
      Language altogether deceptive, and hiding the deeper
      reality from our eyes.          --Trench.
   [1913 Webster]
 
   {Deceptive cadence} (Mus.), a cadence on the subdominant, or
    in some foreign key, postponing the final close.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceptive
   adj 1: causing one to believe what is not true or fail to
       believe what is true; "deceptive calm"; "a delusory
       pleasure" [syn: {deceptive}, {delusory}]
   2: designed to deceive or mislead either deliberately or
     inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the storm";
     "deliberately deceptive packaging"; "a misleading
     similarity"; "statistics can be presented in ways that are
     misleading"; "shoddy business practices" [syn: {deceptive},
     {misleading}, {shoddy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top