หรือคุณหมายถึง deceitfulneß?
Search result for

deceitfulness

(5 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceitfulness-, *deceitfulness*, deceitfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceitfulness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลอก[N] deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceitfulness    (n) (d i1 s ii1 t f u l n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceitfulness \De*ceit"ful*ness\, n.
   1. The disposition to deceive; as, a man's deceitfulness may
    be habitual.
    [1913 Webster]
 
   2. The quality of being deceitful; as, the deceitfulness of a
    man's practices.
    [1913 Webster]
 
   3. Tendency to mislead or deceive. "The deceitfulness of
    riches." --Matt. xiii. 22.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceitfulness
   n 1: the quality of being crafty [syn: {craftiness},
      {deceitfulness}, {guile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top