Search result for

deceitful

(36 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deceitful-, *deceitful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deceitful[ADJ] ซึ่งหลอกลวง, See also: ซึ่งไม่ซื่อ
deceitfully[ADV] อย่างหลอกลวง, See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ, Syn. insincerely, dishonestly, trickily
deceitfulness[N] การหลอกลวง, See also: ความไม่ซื่อ, ความไม่จริงใจ, Syn. insincerity, trickiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deceitful(ดิซีท'ฟูล) adj. หลอกลวง,ไม่ซื่อ., See also: deceitfulness n. ดูdeceitful, Syn. dishonest

English-Thai: Nontri Dictionary
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think me weak and deceitful.เธอคิดว่าฉันอ่อนแอและปลิ้นปล้อน Inkheart (2008)
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
They are devious and deceitful and most importantly, stupid.พวกมันหลอกลวงและปลิ้นปล้อน ที่สำคัญที่สุด โง่ Dooku Captured (2009)
You deceitful bastard!จอมวายร้าย ไอ้หลอกลวง! Episode #1.3 (2009)
Most of it's just cruel and deceitful, just matter.ส่วนใหญ่ของมันคือความโหดร้ายทารุณ และตอแหล มันก็แค่นั้นเอง Episode #1.5 (2010)
Of all the deceitful, unprincipled,บรรดาการหลอกลวง ขาดคุณธรรม The San Lorenzo Job (2010)
It is all deceitful and evil.ทั้งหมดคือความหลอกลวง เเละชั่วร้าย Cyrano Agency (2010)
The desire to save my daughter, even if it means doing something so deceitful,นี่มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยลูกสาวฉันได้ มันอาจจะแปลกและพิสดารไปหน่อย Episode #1.6 (2010)
He's devious. He's deceitful. He's, he's...เขามันจอมโกหก จอมหลอกลวง เขา เขา... Shrek Forever After (2010)
You deceitful pricks. You stole the compass from me.ไอ้โจรใจชั่ว เจ้าขโมยเข็มทิศจากข้า Your Highness (2011)
You're both rude, you're both deceitful and racist, and you both come from moist wipe dynasties.คุณทั้งคู่หยาบกระด้าง สับปลับ และเหยียดผิว และคุณทั้งคู่มาจากแวดวงธุรกิจทิชชู่เปียก Competitive Wine Tasting (2011)
My daughter's actions may have been underhanded and deceitful, but...การกระทำของลูกสาวของฉันอาจจะ เกินเลยไปหน่อย แต่... The Fasting and the Furious (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ฉ้อตอแหล[ADJ] deceitful, Syn. ปลิ้นปล้อน, ตลบตะแลง, Ant. ซื่อตรง, Example: คนที่หน้าซื่อๆ แต่ในใจคดโกงเป็นคนขี้ฉ้อตอแหล, Thai definition: เกี่ยวกับการพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. คนเจ้าเล่ห์, คนเจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มายาวี[N] deceitful person, See also: tricky person, hypocrite, Syn. เจ้าเล่ห์, เจ้ามารยา, ผู้มีเล่ห์เหลี่ยม, คนเล่นกล, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สับปลับ[ADJ] unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ตลบตะแลง[ADV] deceitfully, See also: fraudulently, perfidiously, treacherously, craftily, cunningly, trickily, Syn. ปลิ้นปล้อน, กลับกลอก, สับปลับ, Example: หล่อนเป็นคนพูดจาตลบตะแลงเชื่อถือไม่ได้, Thai definition: อย่างพลิกแพลงด้วยเล่ห์เหลี่ยมให้หลงเชื่อ
การหลอก[N] deception, See also: deceitfulness, deceit, Syn. การหลอกลวง, การลวง, การโกหก, Example: การหลอกคนอื่นนั้นง่ายแต่การหลอกตนเองนั้นยาก, Thai definition: การทำให้เข้าใจผิดสำคัญผิด, การทำให้ตกใจ, การล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิชอบ[adv.] (michøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably   FR: malhonnêtement
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle   FR: inconstant ; volage

CMU English Pronouncing Dictionary
DECEITFUL    D AH0 S IY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deceitful    (j) (d i1 s ii1 t f u l)
deceitfully    (a) (d i1 s ii1 t f u l ii)
deceitfulness    (n) (d i1 s ii1 t f u l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉巧み;言葉たくみ[ことばたくみ;ことばだくみ(言葉巧み), kotobatakumi ; kotobadakumi ( kotoba takumi )] (n,adj-no) skillful words; deceitful words; glibness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄虚[xuán xū, ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deceitful trick; mystery; unphathomable, #59,202 [Add to Longdo]
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, / ] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning, #64,236 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] deceitful, #102,226 [Add to Longdo]
机诈[jī zhà, ㄐㄧ ㄓㄚˋ, / ] deceitful, #149,053 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deceitful \De*ceit"ful\, a.
   Full of, or characterized by, deceit; serving to mislead or
   insnare; trickish; fraudulent; cheating; insincere.
   [1913 Webster]
 
      Harboring foul deceitful thoughts.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deceitful
   adj 1: intended to deceive; "deceitful advertising"; "fallacious
       testimony"; "smooth, shining, and deceitful as thin ice"
       - S.T.Coleridge; "a fraudulent scheme to escape paying
       taxes" [syn: {deceitful}, {fallacious}, {fraudulent}]
   2: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending
     one set of feelings and acting under the influence of
     another; "she was a deceitful scheming little thing"- Israel
     Zangwill; "a double-dealing double agent"; "a double-faced
     infernal traitor and schemer"- W.M.Thackeray [syn:
     {ambidextrous}, {deceitful}, {double-dealing}, {duplicitous},
     {Janus-faced}, {two-faced}, {double-faced}, {double-tongued}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top