Search result for

decaying

(20 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decaying-, *decaying*, decay
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
"But my faculties are decaying now...แต่ศักยภาพของฉัน/Nมันกำลังกร่อนลง... Remembrance of Things Past (2010)
Well, I mean, at first he'd be right, but after a few hours, the decaying tissue would create gas and the body would become buoyant.ผมหมายถึงตอนแรกเขาอาจจะถูก แต่หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง เนื้อเยื่อที่กำลังสลายจะก่อให้เกิดก๊าซ และศพจะลอย Today I Do (2011)
See, your body is like a house... you can fix the tiles in the bathroom and the kitchen, but if the foundation is decaying, well, you're wasting your time.ร่างกายคุณก็เหมือนกับบ้าน คุณสามารถซ่อมกระเบื้องใน ห้องน้ำและห้องครัวได้ แต่ถ้ารากฐานมันผุกร่อน Pilot (2011)
Is putrid, decaying fleshคือกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อที่ย่อยสลายแล้ว FZZT (2013)
Each little zircon has only a few parts per million of uranium inside, and that uranium is decaying to even tinier amounts of lead.แต่ละเพทายเล็ก ๆ น้อย ๆ มีเพียงไม่กี่ชิ้นส่วนต่อล้าน ของยูเรเนียมภายในและ ยูเรเนียมที่เน่าเปื่อย จะได้ปริมาณจิ๋วตะกั่ว The Clean Room (2014)
And sure, I could choose to think... about the fact that I'm warm... because I have a decaying... radioactive isotope riding right behind me... but right now, I got bigger problems on my hands.และแน่ใจว่าฉันสามารถเลือกที่จะคิดว่า เกี่ยวกับความจริงที่ว่าฉันอบอุ่น เพราะฉันมีเนื้อที่ The Martian (2015)
Which means it has a decaying sync quantanizerนั่นคือต้องผ่านตัวส่งตำแหน่งซิงค์สัญญาณ The Fate of the Furious (2017)
We've placed ourselves into decaying orbit.ยานของเราถูกผลักดัน เข้าไปในวงโคจรที่แคบลง Life (2017)
All that fucked up thrusting, we are decaying again.เพราะแรงผลักไอพ่น วิถีโคจรแฉลบเข้าอีกแล้ว Life (2017)
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะ ดึงดิสคัเฟอรี ห่างจากเนื้อที่โคจรรอบ ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Everything I'm about to tell you is considered Code Black by the NSA. U.S.A.C. Intercepted a radio transmission from a decaying orbit around Neptune.ยูเอสเอซี ได้รับสัญญาณที่ขาดช่วงแถวดาวเนปจูน Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decayingDecaying food.
decayingHis memory has been decaying because of age.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมโทรม[ADJ] decadent, See also: decaying, immoral, low, dissolute, declining, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สังคมในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าอยู่ในจุดเสื่อมโทรม, Thai definition: เกี่ยวกับการเสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé

CMU English Pronouncing Dictionary
DECAYING    D AH0 K EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decaying    (v) (d i1 k ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐れ[くされ, kusare] (n) (1) (derog) rotting; spoiling; decaying; corroding; (pref) (2) rotten; worthless; paltry; contemptible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decay \De*cay"\, v. i. [imp. & p. p. {Decayed}; p. pr. & vb. n.
   {Decaying}.] [OF. decaeir, dechaer, decheoir, F. d['e]choir,
   to decline, fall, become less; L. de- + cadere to fall. See
   {Chance}.]
   To pass gradually from a sound, prosperous, or perfect state,
   to one of imperfection, adversity, or dissolution; to waste
   away; to decline; to fail; to become weak, corrupt, or
   disintegrated; to rot; to perish; as, a tree decays; fortunes
   decay; hopes decay.
   [1913 Webster]
 
      Ill fares the land, to hastening ills a prey,
      Where wealth accumulates and men decay. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top