Search result for

decants

(42 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decants-, *decants*, decant
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา decants มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *decants*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decant[VT] ริน, See also: เท (ของเหลว), Syn. pour off, draft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decanter(ดิแคน'เทอะ) n. ขวดที่ใช้เทของออก,ขวดที่ใช้บริการเหล้ามักเป็นขวดที่มีคอเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
decanter(n) คนโท,ขวดเหล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It'll take us a few hours to get them decanted, but you guys can take them out tomorrow.มันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเตรียมตัว แต่มันจะพร้อมในวันพรุ่งนี้ Avatar (2009)
Would you like to decant the cream soda?คุณอยากจะค่อยๆรินครีมโซดาไหม? Picture This (2011)
If you won't drink... this decanter of the finest scotch that money can buy, right now.ถ้าคุณยอมดื่ม... เหล้าสก็อตช์ขวดนี้ ดีที่สุดที่เงินสามารถซื้อได้ ตอนนี้ Would You Rather (2012)
The glass of wine or the whole damn decanter.ไวน์ในแก้วหรือเหล้าทั้งขวด Would You Rather (2012)
I'll have Detective Carter examine the decanter for prints.ผมจะให้นักสืบคาร์เตอร์ทำ ตรวจหาร่องรอยรอบๆปากขวดด้วย One Percent (2013)
Got a partial print off the decanter, sent it through AFIS.ได้เรื่องล่ะ ส่งผ่าน AFIS One Percent (2013)
Campbell's prints were on the decanter of scotch.มีร่องรอยของแคมเบลบริเวณรอบปากขวดสกอตต์ One Percent (2013)
Gentlemen, I am thankful to say that it's been 17 years... since we last had occasion to use this decanter.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกขอบคุณ ถึงเวลา 17 ปีมาแล้ว... ที่เรามีโอกาสได้ใช้ขวดใหม่นี้ Kingsman: The Secret Service (2014)
You don't make it to the ice pick, the decanter or the fountain pen.เธอทำไม่ได้หรอก ไม่ว่าเหล็กแทงน้ำแข็ง ขวดเหล้า หรือปากกาหมึกซึม Resident Evil: The Final Chapter (2016)
They're decanting.เฮ้พวกเขากำลังค่อยๆริน Yellow Submarine (1968)
Olivier, please remove the... the liquor decanter from in front of my husband.โอลิเวีย ช่วย เอ่อ ... รินเหล้าให้ไกลจากตรงหน้าสามีฉันหน่อยได้มั้ย The Notebook (2004)
She took the vase in one hand, along with the whiskey tumbler in the other went across the room to the decanter of whiskey let the flowers get too close to her nose.เธอถือแจกันไว้ในมือข้างหนึ่ง และแก้ววิสกี้ในมืออีกข้าง.. ..แล้วเดินข้ามห้องไปยังที่วางเหล้า และเผลอเอาดอกไม้เข้าใกล้จมูก Bandidas (2006)
You used to help yourself to the decanterนายเคยช่วยตัวเองเอาขวดเหล้ามา O Brother, Where Bart Thou? (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ริน[V] pour, See also: decant, Example: เขารินเหล้าขาวใส่แก้ว แล้วเวียนแจกจ่ายเพื่อนๆ ไปทีละคน, Thai definition: เทให้ไหลออกเรื่อยๆ ทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริน[n.] (kān rin) EN: decantation   FR: décantation [f]
ริน[v.] (rin) EN: pour ; decant   FR: décanter ; verser lentement

CMU English Pronouncing Dictionary
DECANT    D AH0 K AE1 N T
DECANTING    D AH0 K AE1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decant    (v) (d i1 k a1 n t)
decants    (v) (d i1 k a1 n t s)
decanted    (v) (d i1 k a1 n t i d)
decanter    (n) (d i1 k a1 n t @ r)
decanters    (n) (d i1 k a1 n t @ z)
decanting    (v) (d i1 k a1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekantieren {n}; Dekantation {f}; vorsichtiges Abgießen (von Wein; Wasser)decantation [Add to Longdo]
Karaffe {f} | Karaffen {pl}decanter | decanters [Add to Longdo]
füllt umdecants [Add to Longdo]
abgießen; umfüllen; dekantieren | abgießend; umfüllend; dekantierend | abgegossen; umgefüllt; dekantiertto decant | decanting | decanted [Add to Longdo]
gießt abdecants [Add to Longdo]
umgefülltdecanted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デカンタ[, dekanta] (n) decanter [Add to Longdo]
デカンター[, dekanta-] (n) decanter [Add to Longdo]
デカンタージュ;デキャンタージュ[, dekanta-ju ; dekyanta-ju] (n) decanting (of wine, etc.) (fre [Add to Longdo]
デカンテーション[, dekante-shon] (n) (See デカンタージュ) decantation [Add to Longdo]
傾瀉[けいしゃ, keisha] (n,vs) decanting [Add to Longdo]
銚子[ちょうし, choushi] (n) (sake) decanter; (P) [Add to Longdo]
瓶子[へいじ;へいし, heiji ; heishi] (n) earthenware pot (used as a decanter); jar; jug [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淘选[táo xuǎn, ㄊㄠˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] to decant; to strain off [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top