Search result for

debenture

(26 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debenture-, *debenture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debenture[N] ใบกู้เงินของบริษัท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debentureหุ้นกู้, ใบหุ้นกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debentureหุ้นกู้
เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]
Debenture stockหุ้นกู้ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
debenture certificate (n ) ใบหุ้นกู้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้นกู้[N] debenture, Example: รัฐบาลออกหุ้นกู้เป็นประกันระยะเวลา 10 ปี, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบกู้เงิน[n. exp.] (bai kū ngoen) EN: bond debenture   
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture   FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBENTURE    D AH0 B EH1 N CH ER0
DEBENTURES    D AH0 B EH1 N CH ER0 Z
DEBENTURES'    D AH0 B EH1 N CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debenture    (n) (d i1 b e1 n ch @ r)
debentures    (n) (d i1 b e1 n ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldschein {m}; Anleihe {f} | Schuldscheine {f}debenture | debentures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学校債券[がっこうさいけん, gakkousaiken] (n) school bond or debenture [Add to Longdo]
学債[がくさい, gakusai] (n) (abbr) (See 学校債券) school bond or debenture [Add to Longdo]
金融債[きんゆうさい, kinyuusai] (n) bank debenture bond [Add to Longdo]
債券[さいけん, saiken] (n) bond; debenture; (P) [Add to Longdo]
社債[しゃさい, shasai] (n) corporate bond; corporate debenture; (P) [Add to Longdo]
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debenture \De*ben"ture\ (?; 135), n. [L. debentur they are due,
   fr. debere to owe; cf. F. debentur. So called because these
   receipts began with the words Debentur mihi.]
   1. A writing acknowledging a debt; a writing or certificate
    signed by a public officer, as evidence of a debt due to
    some person; the sum thus due.
    [1913 Webster]
 
   2. A customhouse certificate entitling an exporter of
    imported goods to a drawback of duties paid on their
    importation. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is applied in England to deeds of mortgage given by
      railway companies for borrowed money; also to municipal
      and other bonds and securities for money loaned.
      [1913 Webster]
 
   3. Any of various instruments issued, esp. by corporations,
    as evidences of debt. Such instruments (often called
 
   {debenture bonds}) are generally, through not necessarily,
    under seal, and are usually secured by a mortgage or other
    charge upon property; they may be registered or
    unregistered. A debenture secured by a mortgage on
    specific property is called a
 
   {mortgage debenture}; one secured by a floating charge (which
    see), a
 
   {floating debenture}; one not secured by any charge
 
   {a naked debenture}. In general the term debenture in British
    usage designates any security issued by companies other
    than their shares, including, therefore, what are in the
    United States commonly called {bonds}. When used in the
    United States debenture generally designates an instrument
    secured by a floating charge junior to other charges
    secured by fixed mortgages, or, specif., one of a series
    of securities secured by a group of securities held in
    trust for the benefit of the debenture holders.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debenture
   n 1: the ability of a customer to obtain goods or services
      before payment, based on the trust that payment will be
      made in the future [syn: {unsecured bond}, {debenture},
      {debenture bond}] [ant: {secured bond}]
   2: a certificate or voucher acknowledging a debt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top