Search result for

dearly

(31 entries)
(0.8919 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearly-, *dearly*, dear
English-Thai: Nontri Dictionary
dearly(adv) โดยรักใคร่,อย่างสุดซึ้ง,แพง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dearly[yaang maak] (adv ) อย่างมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You'll pay dearly for this!คุณจะจ่ายแพงสำหรับ การนี? ้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Dearly beloved, we've gathered here today to join Stephanie and Harry in holy matricemoney.นี่อะไรเหรอ? (ของขวัญ --- กล่องใส่อัญมนีแบบเกาหลี) Full House (1987)
I cherished his books, and I dearly wish he had written more.ฉันบูชาหนังสือเขาทุกเล่ม และฉันหวังอยากให้ เขาเขียนมากกว่านั้น Field of Dreams (1989)
I mean, but I am very fond of music. I should dearly love to hear you play and sing.ฉันหมายความว่าฉันหลงใหลดนตรีมาก ฉันอยากฟังคุณเล่นดนตรีและร้องเพลงมากเลย Episode #1.5 (1995)
Dearly beloved. We are gathered here in the sight of God.ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า Episode #1.6 (1995)
I didn't always love him, but I love him now so very dearly.หนูเคยไม่รักเขา แต่ตอนนี้หนูรักเขามากๆ เลย Episode #1.6 (1995)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด Latter Days (2003)
What a shame, for I dearly love to laugh.น่าเสียดาย เพราะผมอยากหัวเราะ Pride & Prejudice (2005)
He dearly loves it here.เขารักที่นี่มาก Pride & Prejudice (2005)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God... and in the face of this congregation...ทุกๆท่าน เราได้มาพร้อมหน้ากัน ณ ที่นี้ ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า และเพื่อร่วมเป็นสักขีพยาน... Imagine Me & You (2005)
Who was it, that at the very moment you had a notorious pirate safely behind bars, saw fit to free said pirate and take your dearly beloved all to hisself?ใครเป็นคน.. ที่เข้ามายุ่ง ในเมื่อนายจับเจ้าโจรสลัดนั่นไว้ได้แล้ว ใครกันที่ช่วยให้มันหนีไป ซ้ำยังแย่งคนรักนายไปอีก.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dearlyExperience, when it is dearly bought, is never discarded.
dearlyHe dearly loves his school.
dearlyHe loves her dearly.
dearlyHis success was purchased dearly.
dearlyLove your parents as dearly as your parents love you.
dearlyMr Wood loved Linda dearly.
dearlyShe is dearly loved by everybody.
dearlyShe loved her mother dearly.
dearlyShe loves her son dearly.
dearlyThe victory was dearly won.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly   FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARLY    D IH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearly    (a) (d i@1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛撫;愛ぶ[あいぶ, aibu] (n,vs) caress; loving dearly [Add to Longdo]
慕う[したう, shitau] (v5u,vt) to yearn for; to miss; to adore; to love dearly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dearly \Dear"ly\, adv.
   1. In a dear manner; with affection; heartily; earnestly; as,
    to love one dearly.
    [1913 Webster]
 
   2. At a high rate or price; grievously.
    [1913 Webster]
 
       He buys his mistress dearly with his throne.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Exquisitely. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dearly
   adv 1: in a sincere and heartfelt manner; "I would dearly love
       to know" [syn: {dearly}, {in a heartfelt way}]
   2: at a great cost; "he paid dearly for the food"; "this cost
     him dear" [syn: {dearly}, {dear}]
   3: with affection; "she loved him dearly"; "he treats her
     affectionately" [syn: {dearly}, {affectionately}, {dear}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top