Search result for

deaf

(96 entries)
(0.1757 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deaf-, *deaf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deaf[N] คนหูหนวก (พหูพจน์)
deaf[ADJ] หูหนวก, See also: ซึ่งไม่ได้ยิน, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง, Syn. obstinate, stubborn, unhearing
deaf-mute[N] คนหูหนวกและเป็นใบ้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
deaf-and ###SW. dumb adj. หูหนวกและใบ้, Syn. deaf-mute
deaf-muten. คนหูหนวกและเป็นใบ้., See also: deaf-muteness n. ดูdeaf-mute
deafen(เดฟ'เฟิน) vt. ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวยด้วยเสียงอึกทึก.
stone-deaf(สโทน'เดฟ) adj. หูหนวกสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
deafness(n) อาการหูหนวก,อาการหูตึง,การไม่เชื่อฟัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deaf mute; deaf-muteคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deaf spotจุดหนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deaf-mute; mute, deafคนหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deaf-mutismสภาพหนวกใบ้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deafness, word; aphasia, acoustic; aphasia, auditoryภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deafness; surdityหูหนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deafคนหูหนวก [TU Subject Heading]
Deaf Mutismเป็นใบ้ร่วมกับหูหนวก [การแพทย์]
Deaf womenสตรีหูหนวก [TU Subject Heading]
Deaf-Mutismหูหนวกเป็นใบ้แต่กำเนิด,หูหนวกและพูดไม่ได้แต่กำเนิด,หนวก-ใบ้ [การแพทย์]
Deafnessหูหนวก [TU Subject Heading]
Deafnessการเสื่อมการได้ยิน,หูหนวก,หูไม่ได้ยิน [การแพทย์]
Deafness, Congenitalหูหนวกแต่กำเนิด [การแพทย์]
Deafness, Nerveประสาทหูเสีย [การแพทย์]
Deafness, Neurosensoryหูหนวกจากเส้นประสาทเสีย [การแพทย์]
Deafness, Unilateral Nerveหูหนวกข้างเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล Night and Fog (1956)
What are you deaf?หูหนวกรึไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
However, look at their obscene gestures like deaf-mute language with a code none of us can break, no matter how great our powerอย่างไรก็ตาม, ดูที่การแสดงอากัปกิริยา their obscene ... ...เหมือนภาษาคนหูหนวกและเป็นใบ้... ...กับไม่มีรหัสของเราสามารถหยุด,\ Nno วิธีใหญ่พลังของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That I'm blind, not deaf.กูตาบอด, แต่ไม่หูหนวก. Suspiria (1977)
Not deaf.ไม่หนวก. Suspiria (1977)
Not deaf.หูไม่หนวก. Suspiria (1977)
-Two deaf people-ท่าจะหูหนวกแฮะ Return of the Condor Heroes (1983)
Are you trying to develop a sense of humor, or am I going deaf?คุณพยายามที่จะพัฒนาความรู้สึกของอารมณ์ขัน หรือฉันจะหูหนวก? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
- He's as deaf as a post. - Don't talk with your mouth full.เจ้านั่นมันหูหนวก แกอย่าพูดตอนที่เต็มปากอยู่สิ Labyrinth (1986)
I said, it's no good talking to him. He's as deaf as a post.ฉันบอกว่า คุยกะเขาไม่ดีหรอก \ เขาหูหนวก Labyrinth (1986)
Deaf as a post!หูหนวกหรือไง ! Cinema Paradiso (1988)
Are you deaf?คุณหูหนวก? Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deafHelen Keller was blind, deaf and dumb.
deafHe turned a deaf ear to their request.
deafHe went deaf as a result of an accident.
deafMy father was deaf to our opinions.
deafNone are so deaf as those who will not hear.
deafHe turned a deaf ear to my words.
deafHe was deaf to my pleas.
deafHe doesn't realise that he's tone deaf.
deafHe turns a deaf ear to me.
deafIt's "I Dig A Pygmy" by Charles Haultrey on the deaf aids.
deafThe mayor of this city was blamed for turning a deaf ear to the people's requests.
deafHelen Keller was deaf and blind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบ้[ADJ] deaf, See also: dumb, Syn. พูดไม่ได้, พิการ, Example: เด็กคนนั้นเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด, Thai definition: ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้
หนวก[ADJ] deaf, Syn. ตึง, ไม่ได้ยิน, Ant. ได้ยิน, Example: ผู้ป่วยที่หูตีบตันไม่ใช่ผู้ป่วยที่จะหูหนวก แต่จะมีอาการหูตึงแบบการนำเสียงเสีย
หูดับตับไหม้[ADV] extremely loud, See also: deafeningly loud, Example: เสียงปืนกลดังหูดับตับไหม้ ทำให้หูอื้อไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย, Thai definition: ลักษณะที่ดังมากจนกลบเสียงอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูหนวก[v.] (hūnūak) EN: be deaf   
หูหนวก[adj.] (hūnūak) EN: deaf ; unable to hear   FR: sourd
หูตึง[adj.] (hūteung) EN: hard of earing ; stone deaf   FR: malentendant ; dur d'oreille ; dur de la feuille (fam.) ; sourdingue (fam., péj.)
หูทวนลม[v.] (hūthūanlom) EN: turn a deaf ear to   
คนหูหนวก[n.] (khon hūnūak) EN: deaf person ; deaf   FR: sourd [m] ; sourde [f] ; malentendant [m] ; malentendante [f]
หนวก[adj.] (nūak) EN: deaf   FR: sourd
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by   FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
โรงเรียนสอนคนหูหนวก[n. exp.] (rōngrīen søn khon hūnūak) EN: school for the Deaf   FR: école pour sourds [f] ; école pour malentendants [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEAF    D EH1 F
DEAFEN    D EH1 F AH0 N
DEAFNESS    D EH1 F N AH0 S
DEAFENING    D EH1 F AH0 N IH0 NG
DEAFENING    D EH1 F N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deaf    (j) (d e1 f)
deafen    (v) (d e1 f n)
deafer    (j) (d e1 f @ r)
deafens    (v) (d e1 f n z)
deafest    (j) (d e1 f i s t)
deaf-aid    (n) - (d e1 f - ei d)
deafened    (v) (d e1 f n d)
deafness    (n) (d e1 f n @ s)
deaf mute    (n) - (d e2 f - m y uu1 t)
deaf-aids    (n) - (d e1 f - ei d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Taube {m,f}; Tauberdeaf person; deaf man; deaf woman [Add to Longdo]
taub {adj} | tauber | am taubstendeaf | more deaf | most deaf [Add to Longdo]
taubstumm {adj}deaf and dumb [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレプトマイシン難聴[ストレプトマイシンなんちょう, sutoreputomaishin nanchou] (n) streptomycin deafness [Add to Longdo]
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
音痴[おんち, onchi] (n,adj-no) (1) tone-deafness; amusia; having no ear for music; (adj-na) (2) tone-deaf; off-key; (suf) (3) having no sense (of something); being hopeless (when it comes to something); (P) [Add to Longdo]
金聾;鉄聾[かなつんぼ, kanatsunbo] (n) completely deaf [Add to Longdo]
空耳;そら耳[そらみみ, soramimi] (n) (1) mishearing; (2) (feigned) deafness [Add to Longdo]
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet [Add to Longdo]
耳の不自由[みみのふじゆう, miminofujiyuu] (n,adj-na) deafness; the deaf [Add to Longdo]
聴覚障害者[ちょうかくしょうがいしゃ, choukakushougaisha] (n) hearing-impaired person; person with hearing difficulties; deaf person [Add to Longdo]
読話[どくわ, dokuwa] (n) (See 読唇術) lip reading (esp. in context of deaf people); lipreading; speech reading; speechreading [Add to Longdo]
難聴[なんちょう, nanchou] (n,adj-no) deafness; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使耳聋[shǐ ěr lóng, ㄕˇ ㄦˇ ㄌㄨㄥˊ, 使 / 使] deafen [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] deaf [Add to Longdo]
震耳欲聋[zhèn ěr yù lóng, ㄓㄣˋ ㄦˇ ㄩˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] deafening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deaf \Deaf\ (?; 277), v. t.
   To deafen. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deaf \Deaf\ (d[e^]f or d[=e]f; 277), a. [OE. def, deaf, deef,
   AS. de['a]f; akin to D. doof, G. taub, Icel. daufr, Dan.
   d["o]v, Sw. d["o]f, Goth. daubs, and prob. to E. dumb (the
   original sense being, dull as applied to one of the senses),
   and perh. to Gr. tyflo`s (for qyflo`s) blind, ty^fos smoke,
   vapor, folly, and to G. toben to rage. Cf. {Dum}b.]
   1. Wanting the sense of hearing, either wholly or in part;
    unable to perceive sounds; hard of hearing; as, a deaf
    man.
    [1913 Webster]
 
       Come on my right hand, for this ear is deaf. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Unwilling to hear or listen; determinedly inattentive;
    regardless; not to be persuaded as to facts, argument, or
    exhortation; -- with to; as, deaf to reason.
    [1913 Webster]
 
       O, that men's ears should be
       To counsel deaf, but not to flattery! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Deprived of the power of hearing; deafened.
    [1913 Webster]
 
       Deaf with the noise, I took my hasty flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Obscurely heard; stifled; deadened. [R.]
    [1913 Webster]
 
       A deaf murmur through the squadron went. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Decayed; tasteless; dead; as, a deaf nut; deaf corn. [Obs.
    or Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
       If the season be unkindly and intemperate, they
       [peppers] will catch a blast; and then the seeds
       will be deaf, void, light, and naught. --Holland.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deaf
   adj 1: lacking or deprived of the sense of hearing wholly or in
       part [ant: {hearing(a)}]
   2: (usually followed by `to') unwilling or refusing to pay heed;
     "deaf to her warnings" [syn: {deaf(p)}, {indifferent(p)}]
   n 1: people who have severe hearing impairments; "many of the
      deaf use sign language"
   v 1: make or render deaf; "a deafening noise" [syn: {deafen},
      {deaf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top