Search result for

deadline

(56 entries)
(0.5941 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deadline-, *deadline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deadline[N] กำหนดเวลาสุดท้ายที่ต้องทำให้เสร็จ, See also: เส้นตาย, Syn. end, limit
deadliness[N] ความตาย, See also: การไม่เคลื่อนๆไหว, Syn. fatalness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deadlinen. กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน,เส้นตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
deadline(n) เส้นตาย,ขีดจำกัดเวลา,กำหนดเวลา,เส้นห้ามผ่าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got a deadline to meet. God!นายคิดว่าฉันทําได้เหรอ Big (1988)
If the story's true, that will be your deadline.ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงล่ะก็, นั่นเป็นเส้นตายของคุณ. Ringu (1998)
I've got a deadline for my essay.ผมมีเส้นตายต้องส่งบทความแล้ว. Ringu (1998)
Well, we're all under a deadline here.คือว่า เรามี กำหนดส่งงาน คุณรู้มั้ย และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ American Beauty (1999)
- Tomorrow's the deadline.- พรุ่งนี้เป็นเส้นตายแล้วนะ Il Mare (2000)
I have a deadline to meet, doctor.ฉันยังมีเรื่องอื่นต้องทำ ด็อกเตอร์ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Deadline to accept is next weekตอบรับวันสุดท้ายอาทิตย์หน้า Saving Face (2004)
Deadline for Paris is Fridayวันศุกร์นี้ต้องตอบเขาแล้วนะ Saving Face (2004)
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ Hotel Rwanda (2004)
- I'm just on a deadline. - Certainly.ใกล้จะถึงเส้นตายแล้ว แน่นอน Hotel Rwanda (2004)
Ten minutes past the deadline, if the money doesn't arrive, I send a finger.. หลังจากเส้นตาย 10นาที, ถ้าเงินยังมาไม่ถึง ผมจะส่งนิ้วให้นิ้วนึง. Transporter 2 (2005)
- County's best officials are working on a deadline.เจ้าหน้าที่ทำงานกันเต็มที่ Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadlineCan you make the deadline?
deadlineHe was called down by his boss for missing his deadline.
deadlineHey, there's no time left till the deadline, you know? Stop hanging around in a daze!
deadlineHow can I make the deadline for this document?
deadlineI always keep my deadlines.
deadlineI am terribly busy because the report deadline is near.
deadlineI cannot agree to your proposal as regards the deadline.
deadlineI'm killing myself to meet the deadline.
deadlineI'm sorry for the short deadline.
deadlineI worked all night so to meet the deadline.
deadlineShe handed in her term paper after the deadline.
deadlineShe took great pains to get the job done before the deadline.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นตาย[N] deadline, Example: สวีเดนจะยังคงยืนยันเส้นตายที่จะเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2553 อย่างแน่นอน, Thai definition: วันเวลาที่กำหนดเป็นขั้นเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดดไลน์[n.] (dētlai) EN: deadline   FR: date limite [f]
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline   FR: limite [f]
กำหนดเวลาให้[v. exp.] (kamnot wēlā hai) EN: set a deadline   
การกำหนดเวลาให้[n. exp.] (kān kamnot wēlā hai) EN: setting a deadline   
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline   
ขีดเส้นตาย[v. exp.] (khītsen tāi) EN: give a deadline ; set a deadline   
เกินกำหนดเวลา[v. exp.] (koēn kamnot wēlā) EN: exceed the deadline   
หมดเขต[n.] (motkhēt) EN: deadline ; final date   FR: date butoir [f] (fig.)
ผ่อนผันเวลา[v. exp.] (phǿnphan wēlā) EN: extend the deadline   
เส้นตาย[n.] (sentāi) EN: deadline   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEADLINE    D EH1 D L AY2 N
DEADLINES    D EH1 D L AY2 N Z
DEADLINESS    D EH1 D L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deadline    (n) (d e1 d l ai n)
deadlines    (n) (d e1 d l ai n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デッドライン[, deddorain] (n) deadline [Add to Longdo]
マスターアップ[, masuta-appu] (n) (game) development deadline (wasei [Add to Longdo]
期限[きげん, kigen] (n) (1) term; period; time frame; (2) (See 期限切れ) time limit; deadline; cutoff (date); (P) [Add to Longdo]
期限が切れる[きげんがきれる, kigengakireru] (exp,v1) (See 期限切れ,切れる・6) to have a time-limit expire; to pass a deadline; to pass an expiration date [Add to Longdo]
期限を延ばす[きげんをのばす, kigenwonobasu] (exp,v5s) to extend the term; to extend a deadline [Add to Longdo]
期限付き[きげんつき, kigentsuki] (adj-no) with a fixed time; with a deadline [Add to Longdo]
時間切れ[じかんぎれ, jikangire] (n) (1) being out of time; passing the deadline; (2) time-out; (P) [Add to Longdo]
申込締切;申し込み〆切;申し込み締切り[もうしこみしめきり, moushikomishimekiri] (n) application deadline [Add to Longdo]
提出期限[ていしゅつきげん, teishutsukigen] (n) (submission) deadline [Add to Longdo]
締め切り(P);締切り(P);締切(io)(P);〆切;〆切り;乄切り(oK);閉め切り;閉切り[しめきり, shimekiri] (n) (1) (not 閉め切り, etc.) deadline; closing; cut-off; end; (2) (not 閉め切り, etc.) cofferdam; (adj-no,n) (3) (not 〆切, etc.) closed (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最后期限[zuì hòu qī xiàn, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄑㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] deadline; final time limit (for project) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  deadline
      n 1: the point in time at which something must be completed

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top