Search result for

dead ahead

(16 entries)
(0.9882 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dead ahead-, *dead ahead*, dead ahea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dead ahead[IDM] ตรงไปข้างหน้า, See also: มุ่งไปข้างหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dead ahead. 5,000 meters!-ข้างหน้า 5,000 เมตร Event Horizon (1997)
Primo parking spot dead ahead.มีที่จอดอย่างดีตรงนั้น. A Cinderella Story (2004)
Approaching target dead ahead.หัวหน้าหน่วยเรียกถึงบราโว่หนึ่ง เราพร้อมโจมตีแล้ว X-Men: The Last Stand (2006)
He's dead ahead of you.You see that? Deja Vu (2006)
PRYZWARRA: He's dead ahead of you.What's the sound? Deja Vu (2006)
T-BAG: Should be dead ahead.น่าจะอยู่ข้างหน้า Map 1213 (2006)
Dead ahead.ข้างหน้านี่เอง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
There they are, dead ahead.ส่งพวกเขาไปตาย Darkness (2009)
First squad, push dead ahead!หมู่แรก! อย่าให้เฉื่อยสิ! Peleliu Airfield (2010)
That's Felucia. Dead ahead.นั่นไงเฟลูเซีย ข้างหน้านั่น Bounty Hunters (2010)
Building dead ahead!ตึกอยู่ข้างหน้า Transformers: Dark of the Moon (2011)
We got drones, dead ahead.เราเจอโดรนอยู่ข้างหน้าเรา Gauntlet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dead aheadThe station is dead ahead.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dead \Dead\ (d[e^]d), a. [OE. ded, dead, deed, AS. de['a]d; akin
   to OS. d[=o]d, D. dood, G. todt, tot, Icel. dau[eth]r, Sw. &
   Dan. d["o]d, Goth. daubs; prop. p. p. of an old verb meaning
   to die. See {Die}, and cf. {Death}.]
   1. Deprived of life; -- opposed to {alive} and {living};
    reduced to that state of a being in which the organs of
    motion and life have irrevocably ceased to perform their
    functions; as, a dead tree; a dead man. "The queen, my
    lord, is dead." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The crew, all except himself, were dead of hunger.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Seek him with candle, bring him dead or living.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of life; inanimate; as, dead matter.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling death in appearance or quality; without show of
    life; deathlike; as, a dead sleep.
    [1913 Webster]
 
   4. Still as death; motionless; inactive; useless; as, dead
    calm; a dead load or weight.
    [1913 Webster]
 
   5. So constructed as not to transmit sound; soundless; as, a
    dead floor.
    [1913 Webster]
 
   6. Unproductive; bringing no gain; unprofitable; as, dead
    capital; dead stock in trade.
    [1913 Webster]
 
   7. Lacking spirit; dull; lusterless; cheerless; as, dead eye;
    dead fire; dead color, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. Monotonous or unvaried; as, a dead level or pain; a dead
    wall. "The ground is a dead flat." --C. Reade.
    [1913 Webster]
 
   9. Sure as death; unerring; fixed; complete; as, a dead shot;
    a dead certainty.
    [1913 Webster]
 
       I had them a dead bargain.      --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   10. Bringing death; deadly. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. Wanting in religious spirit and vitality; as, dead faith;
     dead works. "Dead in trespasses." --Eph. ii. 1.
     [1913 Webster]
 
   12. (Paint.)
     (a) Flat; without gloss; -- said of painting which has
       been applied purposely to have this effect.
     (b) Not brilliant; not rich; thus, brown is a dead color,
       as compared with crimson.
       [1913 Webster]
 
   13. (Law) Cut off from the rights of a citizen; deprived of
     the power of enjoying the rights of property; as, one
     banished or becoming a monk is civilly dead.
     [1913 Webster]
 
   14. (Mach.) Not imparting motion or power; as, the dead
     spindle of a lathe, etc. See {Spindle}.
     [1913 Webster]
 
   15. (Elec.) Carrying no current, or producing no useful
     effect; -- said of a conductor in a dynamo or motor, also
     of a telegraph wire which has no instrument attached and,
     therefore, is not in use.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   16. Out of play; regarded as out of the game; -- said of a
     ball, a piece, or a player under certain conditions in
     cricket, baseball, checkers, and some other games.
 
        [In golf], a ball is said to lie dead when it lies
        so near the hole that the player is certain to hole
        it in the next stroke.        --Encyc. of
                          Sport.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Dead ahead} (Naut.), directly ahead; -- said of a ship or
    any object, esp. of the wind when blowing from that point
    toward which a vessel would go.
 
   {Dead angle} (Mil.), an angle or space which can not be seen
    or defended from behind the parapet.
 
   {Dead block}, either of two wooden or iron blocks intended to
    serve instead of buffers at the end of a freight car.
 
   {Dead calm} (Naut.), no wind at all.
 
   {Dead center}, or {Dead point} (Mach.), either of two points
    in the orbit of a crank, at which the crank and connecting
    rod lie a straight line. It corresponds to the end of a
    stroke; as, A and B are dead centers of the crank
    mechanism in which the crank C drives, or is driven by,
    the lever L.
 
   {Dead color} (Paint.), a color which has no gloss upon it.
 
   {Dead coloring} (Oil paint.), the layer of colors, the
    preparation for what is to follow. In modern painting this
    is usually in monochrome.
 
   {Dead door} (Shipbuilding), a storm shutter fitted to the
    outside of the quarter-gallery door.
 
   {Dead flat} (Naut.), the widest or midship frame.
 
   {Dead freight} (Mar. Law), a sum of money paid by a person
    who charters a whole vessel but fails to make out a full
    cargo. The payment is made for the unoccupied capacity.
    --Abbott.
 
   {Dead ground} (Mining), the portion of a vein in which there
    is no ore.
 
   {Dead hand}, a hand that can not alienate, as of a person
    civilly dead. "Serfs held in dead hand." --Morley. See
    {Mortmain}.
 
   {Dead head} (Naut.), a rough block of wood used as an anchor
    buoy.
 
   {Dead heat}, a heat or course between two or more race
    horses, boats, etc., in which they come out exactly equal,
    so that neither wins.
 
   {Dead horse}, an expression applied to a debt for wages paid
    in advance. [Law]
 
   {Dead language}, a language which is no longer spoken or in
    common use by a people, and is known only in writings, as
    the Hebrew, Greek, and Latin.
 
   {Dead plate} (Mach.), a solid covering over a part of a fire
    grate, to prevent the entrance of air through that part.
    
 
   {Dead pledge}, a mortgage. See {Mortgage}.
 
   {Dead point}. (Mach.) See {Dead center}.
 
   {Dead reckoning} (Naut.), the method of determining the place
    of a ship from a record kept of the courses sailed as
    given by compass, and the distance made on each course as
    found by log, with allowance for leeway, etc., without the
    aid of celestial observations.
 
   {Dead rise}, the transverse upward curvature of a vessel's
    floor.
 
   {Dead rising}, an elliptical line drawn on the sheer plan to
    determine the sweep of the floorheads throughout the
    ship's length.
 
   {Dead-Sea apple}. See under {Apple}.
 
   {Dead set}. See under {Set}.
 
   {Dead shot}.
     (a) An unerring marksman.
     (b) A shot certain to be made.
 
   {Dead smooth}, the finest cut made; -- said of files.
 
   {Dead wall} (Arch.), a blank wall unbroken by windows or
    other openings.
 
   {Dead water} (Naut.), the eddy water closing in under a
    ship's stern when sailing.
 
   {Dead weight}.
     (a) A heavy or oppressive burden. --Dryden.
     (b) (Shipping) A ship's lading, when it consists of heavy
       goods; or, the heaviest part of a ship's cargo.
     (c) (Railroad) The weight of rolling stock, the live
       weight being the load. --Knight.
 
   {Dead wind} (Naut.), a wind directly ahead, or opposed to the
    ship's course.
 
   {To be dead}, to die. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I deme thee, thou must algate be dead. --Chaucer.
 
   Syn: Inanimate; deceased; extinct. See {Lifeless}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dead ahead
   adv 1: exactly ahead or in front; "the laboratory is dead ahead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top