Search result for

de facto

(38 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -de facto-, *de facto*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de facto[ADV] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย, Syn. actually, factually, really, truly, genuinely, veritably
de facto[ADJ] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: แท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, Syn. actual, factual, true, existent, real, genuine, veritable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto populationประชากรโดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto recognitionการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto separationการแยกกันอยู่โดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
de factoโดยพฤตินัย [การทูต]
De Factoวิธีพฤตินัย [การแพทย์]
De Facto Population ประชากรพฤตินัย หรือประชากรที่เป็นจริง (actual population)
ประชากรที่อยู่ในเขตนั้น ในวันที่ทำสำมะโน ประชากรที่เป็นจริงประกอบด้วยผู้ที่อยู่อาศัยและ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน (visitor) หรือผู้มาชั่วคราว (transient) ในวันสำมะโน [สิ่งแวดล้อม]
De Facto Separation การแยกกันอยู่ตามพฤตินัย
คู่สามีภรรยาที่แยกกันอยู่โดยอาจเกิดจาก การตกลงยินยอมกันระหว่างคู่สมรส หรืออาจจะเกิดจากการทอดทิ้ง โดยที่คู่สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทิ้งอีกคนหนึ่งไป [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First-, second- and third-year residents will no longer be allowed to de facto specialize.Resident ปี1 2 และ3 ไม่อณุญาติให้เลือก specialty อีกต่อไป Here Comes the Flood (2008)
The point is, if she's going to be the de facto prosecutor,จุดประสงค์คือ ถ้าเธอจะเป็น อัยการ Justice (2009)
Even from jail, he is the de facto boss of the city.ถึงแม้ว่าอยู่ในคุก แต่เขาคือหัวหน้าตัวจริงของเมือง C.O.D. (2012)
English is the official language, yes, but Krio actually is the de facto national language.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักค่ะ แต่จริงๆแล้วคริโอ เป็นภาษาประจำชาติ The Survivor in the Soap (2013)
Any idea why your mother has called this de facto family summit?รู้มั้ยว่าทำไมแม่ของลูก ถึงนัดรวมครอบครัวกันแบบนี้ ? Sin (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยพฤตินัย[ADJ] de facto, Ant. โดยนิตินัย, Example: เราจะกล่าวได้ว่าทวยราษฎร์ผู้มีสิทธิและใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นองค์อธิปัตย์โดยพฤตินัย, Thai definition: ที่มีความหมายตามข้อเท็จจริง
พฤตินัย[N] de facto, See also: in fact, Syn. การปฏิบัติ, ข้อเท็จจริง, Ant. นิตินัย, Example: เขา 2 คนเป็นสามีภรรยากันเฉพาะในทางพฤตินัยเท่านั้น, Thai definition: ความหมายตามข้อเท็จจริง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยพฤตินัย[adv.] (dōi phreuttinai) EN: de facto   
พฤตินัย[adj.] (phreuttinai) EN: actual ; de facto ; in fact   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de facto    (j) - (d ei2 - f a1 k t ou)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デファクト[, defakuto] (n) de facto [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[, defakutosutanda-do] (n) {comp} de facto standard [Add to Longdo]
解釈改憲[かいしゃくかいけん, kaishakukaiken] (n,vs) effecting de facto constitutional changes through creative interpretation of the existing constitution; reinterpretation of the constitution [Add to Longdo]
事実婚[じじつこん, jijitsukon] (n) (See 内縁) de facto marriage; common-law marriage [Add to Longdo]
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] (n,adj-no) {comp} de facto standard [Add to Longdo]
実際にある;実際に有る[じっさいにある, jissainiaru] (exp,adj-f) real; actual; de facto; in fact [Add to Longdo]
内縁[ないえん, naien] (n) (See 事実婚) de facto marriage; common-law marriage [Add to Longdo]
内縁の妻[ないえんのつま, naiennotsuma] (n) de facto wife; common-law wife [Add to Longdo]
内縁関係[ないえんかんけい, naienkankei] (n,adj-no) de facto marriage; common-law marriage; living together as husband and wife without formal marriage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 De facto \De` fac"to\ [L.]
   Actually; in fact; in reality; as, a king de facto, --
   distinguished from a king de jure, or by right.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Facto \Fac"to\, adv. [L., ablative of factum deed, fact.] (Law)
   In fact; by the act or fact.
   [1913 Webster]
 
   {De facto}. (Law) See {De facto}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 de facto
   adv 1: in reality or fact; "the result was, de facto, a one-
       party system"
   adj 1: existing in fact whether with lawful authority or not;
       "de facto segregation is as real as segregation imposed
       by law"; "a de facto state of war" [ant: {de jure}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 de facto
   absolutely; actually; in fact
   actually; as a matter of fact; indeed; in fact
   certainly; indeed; rather; surely
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top