Search result for

ddt

(17 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ddt-, *ddt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DDTยาพ่นกำจัดยุง,ดีดีที [การแพทย์]
DDTดีดีที, ดู  dichloro-diphenyl-trichloroethane [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
DDT (Insecticide)ดีดีที (ยาฆ่าแมลง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wood, was your neighborhood sprayed with a lot of the DDT when your were a child?วู้ด, เพื่อนบ้านเธอพ่นดีดีทีเยอะเกินไปรึไงตอนเป็นเด็กน่ะ? Goldicop and the Three Bears (2012)
Id like it to be relatively non-destructible and then he'd put two benzene molecules on the blackboard and add a chlorine here and a chlorine there that was DDT!อยากให้มันตกค้างค่อนข้างนาน นักเคมีก็เขียนโมเลกุลเบนซิน 2 ตัว ลงบนกระดานดำ The Corporation (2003)
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที The Corporation (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีดีที[N] DDT, See also: Dichloro Diphenyl Trichloroethane, Syn. สารฆ่าแมลงดีดีที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีดีที[n.] (Dī.Dī.Thī.) EN: DDT (for spraying)   FR: DDT [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DDT    D IY2 D IY2 T IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
DDT    (n) (d ii2 d ii2 t ii1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滴滴涕[dī dī tì, ㄉㄧ ㄉㄧ ㄊㄧˋ, ] DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane, #82,169 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DDT
   n 1: an insecticide that is also toxic to animals and humans;
      banned in the United States since 1972 [syn:
      {dichlorodiphenyltrichloroethane}, {DDT}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 DDT
  /D?D?T/, n.
 
   [from the insecticide para-dichloro-diphenyl-trichloroethene]
 
   1. Generic term for a program that assists in debugging other programs by
   showing individual machine instructions in a readable symbolic form and
   letting the user change them. In this sense the term DDT is now archaic,
   having been widely displaced by debugger or names of individual programs
   like adb, sdb, dbx, or gdb.
 
   2. [ITS] Under MIT's fabled {ITS} operating system, DDT (running under the
   alias HACTRN, a six-letterism for ?Hack Translator?) was also used as the
   {shell} or top level command language used to execute other programs.
 
   3. Any one of several specific DDTs (sense 1) supported on early {DEC}
   hardware and CP/M. The PDP-10 Reference Handbook (1969) contained a
   footnote on the first page of the documentation for DDT that illuminates
   the origin of the term:
 
     Historical footnote: DDT was developed at MIT for the PDP-1 computer in
     1961. At that time DDT stood for ?DEC Debugging Tape?. Since then, the
     idea of an on-line debugging program has propagated throughout the
     computer industry. DDT programs are now available for all DEC
     computers. Since media other than tape are now frequently used, the
     more descriptive name ?Dynamic Debugging Technique? has been adopted,
     retaining the DDT abbreviation. Confusion between DDT-10 and another
     well known pesticide, dichloro-diphenyl-trichloroethane C[14]H[9]Cl[5]
     should be minimal since each attacks a different, and apparently
     mutually exclusive, class of bugs.
 
   (The ?tape? referred to was, incidentally, not magnetic but paper.) Sadly,
   this quotation was removed from later editions of the handbook after the
   {suit}s took over and {DEC} became much more ?businesslike?.
 
   The history above is known to many old-time hackers. But there's more:
   Peter Samson, compiler of the original {TMRC} lexicon, reports that he
   named DDT after a similar tool on the TX-0 computer, the direct ancestor of
   the PDP-1 built at MIT's Lincoln Lab in 1957. The debugger on that
   ground-breaking machine rejoiced in the name FLIT (FLexowriter
   Interrogation Tape). Flit was for many years the trade-name of a popular
   insecticide.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DDT
     Dynamic Debugging Tool (DEC)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ddt
 
 1. D.D.T.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top