Search result for

dawdles

(57 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dawdles-, *dawdles*, dawdle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dawdles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dawdles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dawdle[VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
dawdler[N] คนที่ชักช้าร่ำไร
dawdle away[PHRV] เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (เช่นเวลา), See also: เสียเวลา
dawdle over[PHRV] เสียเวลาให้กับ, Syn. dally over
dawdle along[PHRV] เดินไปเรื่อยๆ, See also: เดินเฉื่อยๆ, เดินอย่างเชื่องซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle

English-Thai: Nontri Dictionary
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No more dawdlin' now.เลิกอืดอาดได้แล้ว Greatness Achieved (2008)
Come on, people! Don't diddle dawdle. Get ready.เอ้า มานั่งไร้สาระอะไรกันแถวนี้ ไปเตรียมตัวสิ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Go to your houses. No dawdling.กลับไปยังที่ๆแกอยู่ อย่ามาเพ่นพ่านแถวนี้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
You may have noticed that we don't like dawdling.เจ้าน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่ชอบพวกอืดอาด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Keep moving, no dawdling.เดินไป อย่ายืดยาด Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Bobby, stop dawdling or we won't make the cabin by nightfall.บ๊อบบี้ เลิกเล่นได้แล้ว ไม่งั้นเราจะไปถึงเคบินไม่ทันฟ้ามืด Butterfly (2010)
Don't dawdle.อยากเถลไถลนะ Ghosts (2011)
Dawdling what? The Pacific Ocean?มัวแต่อืดอาดทำอะไร มหาสมุทรแปซิฟิกเหรอ Me Too, Flower! (2011)
Stop dawdling and hurry finish it quickly!หยุดขี้เกียจและรีบ ทำมันให้เสร็จเร็วๆ ! Can You Hear My Heart? (2011)
No, they dawdled about Bon Temps.ไม่มี, พวกเขามัวแต่อ้อยอิ่ง อยู่ที่บอนทอมส์ Let's Boot and Rally (2012)
Quit dawdling.หยุดเสียเวลาได้ละ Handle with Care (2013)
Go on and don't dawdle.ไปสิ อย่าเถลไถลล่ะ Rebecca (1940)
Don't dawdle!อย่ามัวอืดอาด! Hocus Pocus (1993)
- No cameras allowed. Don't dawdle.- ไม่อนุญาตให้นำกล้องเข้าไป James and the Giant Peach (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
อู้[V] dawdle, See also: linger, loaf, Syn. ถ่วงเวลา, Ant. รีบเร่ง, Example: เขาทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี ไม่มีอู้งานเหมือนเพื่อนบางคน, Thai definition: แกล้งทำให้เสร็จช้าลง
เอ้ๆ แอ่นๆ[V] tarry, See also: loiter, dawdle, Thai definition: ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
ตะบอย[ADV] linger, See also: dawdle, idle, take a long time, Syn. ช้า, ร่ำไร, อืดอาด, อ้อยอิ่ง, Ant. รวดเร็ว, เร็ว, Example: เขาตะบอยแปรงฟันโดยไม่สนใจว่ามีคนคอยใช้ห้องน้ำอยู่, Thai definition: อาการที่ทำอย่างชักช้าร่ำไร
ตะบิดตะบอย[ADV] dawdle, See also: linger, idle, take a long time, Syn. ชักช้า, ร่ำไร, อืดอาด, Ant. กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่ว, Example: ถ้าเธอยังทำงานตะบิดตะบอยอยู่อย่างนี้ งานคงไม่เสร็จแน่, Thai definition: ชักช้าร่ำไร, จงใจทำให้ช้า
เถลไถล[V] wander, See also: dawdle, dilly-dally, stroll, loiter, Syn. ไถล, เชือนแช, Example: อย่าเถลไถลไปทางไหนให้มากนัก, Thai definition: ไม่ตรงมาตรงไป เที่ยวแวะโน่นแวะนี่
ไม่ทันการ[V] retard, See also: delay, tarry, dawdle, dally, wait, Syn. ไม่ทัน, Example: เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
กระต้วมกระเตี้ยม[ADV] inactively, See also: dawdlingly, clumsily, slowly, creepingly, Syn. กะต้วมกะเตี้ยม, ต้วมเตี้ยม, Example: เขาเดินกระต้วมกระเตี้ยมอย่างกับตัวหนอน
เที่ยวเล่น[V] loaf, See also: stroll, saunter, dawdle

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   
เถลไถล[v.] (thalēthalai) EN: wander ; dawdle ; dilly-dally ; stroll ; loiter   FR: trînasser ; lambiner

CMU English Pronouncing Dictionary
DAWDLE    D AO1 D AH0 L
DAWDLING    D AO1 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dawdle    (v) (d oo1 d l)
dawdled    (v) (d oo1 d l d)
dawdler    (n) (d oo1 d l @ r)
dawdles    (v) (d oo1 d l z)
dawdlers    (n) (d oo1 d l @ z)
dawdling    (v) (d oo1 d l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagedieb {m} | Tagediebe {pl}dawdler | dawdlers [Add to Longdo]
Trödelei {f}dawdling [Add to Longdo]
Trödler {m}; Trödlerin {f}dawdler; slowcoach; slowpoke [Am.] [Add to Longdo]
tranig; sehr langsam {adj}sluggish; dawdling [Add to Longdo]
trödeln | trödelt | trödelteto dawdle | dawdles | dawdled [Add to Longdo]
vertrödeln | vertrödelnd | vertrödelteto dawdle away | dawdling away | dawdled away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚図つく;愚図付く[ぐずつく, guzutsuku] (v5k) (1) to dawdle; to waste time doing nothing in particular; (2) to fret; to sulk; to complain; (3) to rain on and off [Add to Longdo]
油を売る[あぶらをうる, aburawouru] (exp,v5r) to loaf (particularly on the job); to idle one's time away; to dawdle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] to dawdle; the name of the father of the Emperor Yao [Add to Longdo]
拖磨[tuō mó, ㄊㄨㄛ ㄇㄛˊ, ] dawdling; to waste time [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] dawdle; suffer [Add to Longdo]
[pào, ㄆㄠˋ, ] to steep; to soak; bubble(s); foam; to dawdle [Add to Longdo]
磨蹭[mó ceng, ㄇㄛˊ ㄘㄥ˙, ] to move slowly; to dawdle; to work sluggishly; to brush lightly [Add to Longdo]
[hān, ㄏㄢ, / ] dawdling [Add to Longdo]
[mān, ㄇㄢ, / ] dawdling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top