Search result for

daw

(110 entries)
(0.0895 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -daw-, *daw*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dawg[ด๊อก] (pron. slang ) เพื่อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daw[N] นกชนิดหนึ่งคล้ายอีกา (คำโบราณ), Syn. jackdaw
daw[N] คนขี้เกียจ, See also: คนโง่
dawn[N] การเริ่มขึ้น, See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น, Syn. commencement, birth, beginning, early development, emergence, origin, start, occurrence
dawn[N] รุ่งอรุณ, See also: เช้าตรู่, เช้ามืด, รุ่งเช้า, อรุโณทัย, Syn. daybreak, daylight, sunlight, sunrise, sunup, Ant. sunset, dusk
dawn[VI] เริ่มขึ้น, See also: ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น, Syn. appear, begin, start, commence, develop, emerge, unfold, occur, break, Ant. end
dawdle[VI] ชักช้าร่ำไร, See also: อืดอาด, เฉื่อยแฉะ, ฆ่าเวลา, Syn. idle, lounge
dawdler[N] คนที่ชักช้าร่ำไร
dawn on[PHRV] เริ่มส่องแสง, See also: เริ่มให้แสง, Syn. dawn upon
dawn upon[PHRV] เริ่มส่องแสง, See also: เริ่มให้แสง, Syn. dawn on
dawdle away[PHRV] เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ (เช่นเวลา), See also: เสียเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daw(ดอ) n. ดูjackdaw
dawdle(ดอด'เดิล) v. ฆ่าเวลา,อืดอาด,ลอยชาย, See also: dawdler n. ดูdawdle dawdlingly adv. ดูdawdle -S.idle
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
foldawayadj. พับเก็บ
jackdawn. นกกาจำพวกหนึ่ง
predawn(พรีดอน') n. ระยะเวลาก่อนรุ่งอรุณนิดหน่อย,ระยะเวลาก่อนฟ้าสาง. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
dawdle(vt) ฆ่าเวลา,ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์
dawn(n) รุ่งเช้า,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง,สว่าง
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
jackdaw(n) นกจำพวกกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go on and don't dawdle.ไปสิ อย่าเถลไถลล่ะ Rebecca (1940)
Sometimes she and Mr. De Winter didn't come home until dawn.บางครั้งคุณผู้ชายกับคุณนาย ก็ไม่กลับมาจนกว่าฟ้าสาง Rebecca (1940)
That can't be the dawn breaking over there.นั่นไม่ใช่เเสงจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเเน่ Rebecca (1940)
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน Night and Fog (1956)
In the dawn, the old man simply woke... ... looked out the door at the dying moon, unrolled his trousers and put them on.ในยามเช้าที่ชายชราก็ตื่น มองออกไปนอกประตูที่เปิดไป ที่ดวงจันทร์กำลังจะตาย, คลี่กางเกงของเขาและนำมันใน The Old Man and the Sea (1958)
(Soft clang) (Ahme) 'And a new day dawns, a new victim is chosen...และวันใหม่เกิดคือเหยื่อได้รับการ แค่งตั้งใหม่ Help! (1965)
Dawn is the end of the rope When you're all aloneรุ่งสางเหมือนดั่งปลายเชือก เมื่อเธอเลือกอยู่เพียงลำพัง The Little Prince (1974)
You know, by the end of that first dawn... we lost 100 men.เช้าเเรกนั่น... เราสูญเสียไป 100 คน Jaws (1975)
See-saw, Margery Daw, fucking for the fans.See - เลื่อย มาร์จอรี่ นาง ร่วมเพศ สำหรับแฟน ๆ I Spit on Your Grave (1978)
I think that Dawn Screen here has got the most to trade in. I went to you first.ก็ได้ ตกลง The Thing (1982)
Now, your aunt already knows that we are at the dawn of a new age.ป้าของหนูรู้เรากำลังจะเริ่ม ค.ศ. ใหม่ Return to Oz (1985)
The best thing to do is to keep flying until dawn.ทางที่ดีคือเราต้องบินไปเรื่อยๆ จนถึงเช้า Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dawThe crowing of a cock is the harbinger of dawn.
dawWe hit the hay early in order to get up at dawn.
dawThe accident occurred at dawn.
dawIt has slowly dawned upon us that he will not help.
dawHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
dawI got along so well with the guy sitting next to me at the pub that we ended up drinking together till dawn.
dawIt began to dawn.
dawThe baby arrived near dawn.
dawThey surprised the enemy at dawn.
dawThe soldiers got to the foot of the hill before dawn.
dawThe truth of the matter is dawning on him.
dawWhat he meant by those words finally dawned on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไก่โห่[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
เวลาย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
สาง[V] dawn, See also: grow light, brighten, be dawn, Example: เราจะพักกันที่นี่ รอจนกว่าฟ้าจะสาง, Thai definition: ท้องฟ้าที่เริ่มตั้งแต่มีความมืดน้อยลงตามลำดับ จนกว่าจะสว่างแจ้ง
ปัจจุสมัย[N] daybreak, See also: dawn, Syn. เช้ามืด, Example: เมื่อถึงเวลาปัจจุสมัย กองทหารไทยก็เคลื่อนพลเข้าประจำที่, Thai definition: เวลาเช้ามืด, Notes: (บาลี)
เพรางาย[N] dawn, See also: morning, Syn. เช้า, ตอนเช้า, Thai definition: เวลาเช้า
ฟ้าสาง[V] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
ฮาม[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
โอ้เอ้[V] dawdle, See also: dally, lag, loiter, poke, tarry, Syn. ชักช้า, ยืดยาด, ช้า, Example: แม่ไล่ให้เขาไปอาบน้ำ เตรียมตัวไปทำงาน เพราะโอ้เอ้อยู่จะไปทำงานสาย, Thai definition: ไม่รีบร้อน
อุษา[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn   
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
ไม่ทันการ[v.] (mai thankān) EN: retard ; delay ; tarry ; dawdle ; dally ; wait   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAW    D AO1
DAWN    D AO1 N
DAWS    D AO1 Z
DAWE    D AO1
DAWNS    D AO1 N Z
DAWIT    D AE1 W IH2 T
DAWES    D AO1 Z
DAWDY    D AO1 D IY0
DAWDLE    D AO1 D AH0 L
DAWN'S    D AO1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
daw    (n) (d oo1)
Dawn    (n) (d oo1 n)
dawn    (v) (d oo1 n)
daws    (n) (d oo1 z)
dawns    (v) (d oo1 n z)
Dawley    (n) (d oo1 l ii)
dawdle    (v) (d oo1 d l)
dawned    (v) (d oo1 n d)
Dawlish    (n) (d oo1 l i sh)
dawdled    (v) (d oo1 d l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
もろ肌を脱ぐ;諸肌を脱ぐ[もろはだをぬぐ, morohadawonugu] (exp,v5g) (1) to strip to one's waist; (2) to go at with might and main [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
ドーク[, do-ku] (n) dawk; (P) [Add to Longdo]
ドーズ案[ドーズあん, do-zu an] (n) (See ヤング案) Dawes Plan [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ミナミナガサキトラザメ[, minaminagasakitorazame] (n) New Zealand catshark (Bythaelurus dawsoni, species endemic to New Zealand) [Add to Longdo]
引明け;引き明け[ひきあけ, hikiake] (n) dawn [Add to Longdo]
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time [Add to Longdo]
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] dawn; daybreak [Add to Longdo]
大洼[Dà wā, ㄉㄚˋ ㄨㄚ, / ] Dawa county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning [Add to Longdo]
大洼县[Dà wā xiàn, ㄉㄚˋ ㄨㄚ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dawa county in Panjin 盤錦|盘锦, Liaoning [Add to Longdo]
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright) [Add to Longdo]
拖磨[tuō mó, ㄊㄨㄛ ㄇㄛˊ, ] dawdling; to waste time [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] dawdle; suffer [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dawn; morning; day-break; day [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] dawn; rising sun [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] dawn [Add to Longdo]
[fǎng, ㄈㄤˇ, ] dawn; to begin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daw \Daw\ (d[add]), n. [OE. dawe; akin to OHG. t[=a]ha, MHG.
   t[=a]he, t[=a]hele, G. dohle. Cf. {Caddow}.] (Zool.)
   A European bird of the Crow family ({Corvus monedula}), often
   nesting in church towers and ruins; a jackdaw.
   [1913 Webster]
 
      The loud daw, his throat
      displaying, draws
      The whole assembly of his fellow daws.  --Waller.
   [1913 Webster]
 
   Note: The daw was reckoned as a silly bird, and a daw meant a
      simpleton. See in Shakespeare: -- "Then thou dwellest
      with daws too." (--Coriolanus iv. 5, 1. 47.) --Skeat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daw \Daw\, v. i. [OE. dawen. See {Dawn}.]
   To dawn. [Obs.] See Dawn. --Drayton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Daw \Daw\, v. t. [Contr. fr. {Adaw}.]
   1. To rouse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To daunt; to terrify. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 daw
   n 1: common black-and-grey Eurasian bird noted for thievery
      [syn: {jackdaw}, {daw}, {Corvus monedula}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top