Search result for

darken

(54 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -darken-, *darken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
darken[VT] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VI] ทำให้มืด, See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้มืดมน, ทำให้คลุมเครือ, Syn. blacken
darken[VT] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress
darken[VI] ทำให้ไม่มีความสุข, See also: ทำให้เศร้า, Syn. depress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
darken(ดาร์ค'เคิน) {darkened,darkening,darkens} vt. ทำให้มืด,ทำให้เศร้าหมอง vi. กลายเป็นมืดหรือคลุมเครือ

English-Thai: Nontri Dictionary
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky ## # # someone to hold # # you 'neath the darkened sky # Emancipation (2008)
Maria Merryweather, Moon Princess of Moonacre .to remove the curse that had darken this valley...มาเรีย เมอรี่เวธเธอร์ เจ้าหญิงจันทราแห่งหุบเขามูนนาครี.. เพื่อลบล้างคำสาปที่ปกคลุมหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
In two days, the moon darken the sun.อีกแค่สองวัน จันทร์สีเลือดจะบดบังดวงอาทิตย์ Dragonball: Evolution (2009)
Like a cloud I'll darken your inner sun.เหมือนเป็นเมฆ.. ที่ไปบดบังแสงอาทิตย์ของเธอ The Breath (2009)
The first movement begins boldy, but gradually darkens.ช่วงมูฟเมนต์แรก เริ่มต้นด้วยเสียงที่หนัก และหนักขึ้น Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
♪ and darkened my sun. ♪#และบดบังดวงอาทิตย์ของฉัน# Grilled Cheesus (2010)
- Death, for certain. - The garden of darkened souls.ความตาย ตายแน่ๆ สุสานวิญญาณหลงทาง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
And my soul is darkening, and my heart is mad at my kidneys, and...จิตวิญญาณผมก็พลอยมืดมนไปด้วย หัวใจของผมก็โกรธไตและ... Competitive Wine Tasting (2011)
It's the neurological equivalent of knocking at the door of a darkened house to find out whether anyone is home.มันเทียบเท่าระบบประสาท เคาะประตูบ้านมืด เพื่อหาว่าใครเป็นบ้าน Is There Life After Death? (2011)
Good to see you darkening the door of the good shepherd.ดีใจที่เห็นคุณมีทุกข์ ประตูนี่โบสถ์ต้อนรับเสมอ A Tale of Two Audreys (2011)
Darken the outside for now.คนสีเทาๆ อยู่ข้างนอกดีกว่า A Tale of Two Audreys (2011)
Rachel, darken your eyebrows. Blaine, tone down the blush.เรเชล เขียนคิ้วเพิ่มอีก เบลนปัดแก้มบางลงหน่อย The First Time (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
darkenDon't you ever darken my door again!
darkenHer eyes darkened.
darkenThe sky suddenly began to darken.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำ[V] become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
มืดมิด[V] darkened, See also: cloud up or over, blacken, Syn. มืดมาก, มืดสนิท, Ant. สว่าง, Example: ถึงท้องฟ้าจะไม่สว่างสดใสแต่ก็ไม่ถึงกับมืดมิด
อ่ำ[ADJ] darken, See also: gloomy, dim, murk, overcast, Syn. มืด, มัว, Ant. สว่าง, Thai definition: มืดคลุ้ม
สีเข้ม[ADJ] darkened colour, See also: dark, Syn. สีแก่, Ant. สีอ่อน, Example: ฉันชอบใส่เสื้อสีเข้มมากกว่าสีอ่อนเพราะพลางหุ่นได้ดีกว่า, Thai definition: สีที่แก่หรือจัดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal   FR: éclipser ; occulter ; effacer
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
มืดมาก[X] (meūt māk) EN: darkened   
มืดมิด[X] (meūt mit) EN: darkened   
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
สีเข้ม[adj.] (sī khem) EN: darkened colour ; dark   FR: foncé ; sombre

CMU English Pronouncing Dictionary
DARKEN    D AA1 R K AH0 N
DARKENED    D AA1 R K AH0 N D
DARKENING    D AA1 R K AH0 N IH0 NG
DARKENING    D AA1 R K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
darken    (v) (d aa1 k @ n)
darkens    (v) (d aa1 k @ n z)
darkened    (v) (d aa1 k @ n d)
darkening    (v) (d aa1 k @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken [Add to Longdo]
ケラレ;けられ[, kerare ; kerare] (n) vignetting (darkening of the perimeter of a photographic image) [Add to Longdo]
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured [Add to Longdo]
顔を曇らす[かおをくもらす, kaowokumorasu] (v5s,exp) (See 曇らす) to darken one's face; to assume a gloomy look [Add to Longdo]
黒ずむ[くろずむ, kurozumu] (v5m,vi) to blacken; to darken [Add to Longdo]
黒風[こくふう, kokufuu] (n) sky darkening dust storm [Add to Longdo]
遮光[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]
暮れ行く[くれゆく, kureyuku] (v5k-s,vi) to darken; to wane [Add to Longdo]
幽室[ゆうしつ, yuushitsu] (n) darkened room; quiet room [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变暗[biàn àn, ㄅㄧㄢˋ ㄢˋ, / ] darken [Add to Longdo]
变黑[biàn hēi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄟ, / ] darken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darken \Dark"en\ (d[aum]rk"'n), v. t. [imp. & p. p. {Darkened}
   (-'nd); p. pr. & vb. n. {Darkening} (-n*[i^]ng).] [AS.
   deorcian. See {Dark}, a.]
   1. To make dark or black; to deprive of light; to obscure;
    as, a darkened room.
    [1913 Webster]
 
       They [locusts] covered the face of the whole earth,
       so that the land was darkened.    --Ex. x. 15.
    [1913 Webster]
 
       So spake the Sovran Voice; and clouds began
       To darken all the hill.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To render dim; to deprive of vision.
    [1913 Webster]
 
       Let their eyes be darkened, that they may not see.
                          --Rom. xi. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. To cloud, obscure, or perplex; to render less clear or
    intelligible.
    [1913 Webster]
 
       Such was his wisdom that his confidence did seldom
       darkenhis foresight.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Who is this that darkeneth counsel by words without
       knowledge?              --Job.
                          xxxviii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. To cast a gloom upon.
    [1913 Webster]
 
       With these forced thoughts, I prithee, darken not
       The mirth of the feast.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To make foul; to sully; to tarnish.
    [1913 Webster]
 
       I must not think there are
       Evils enough to darken all his goodness. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Darken \Dark"en\, v. i.
   To grow or darker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 darken
   v 1: become dark or darker; "The sky darkened" [ant: {lighten},
      {lighten up}]
   2: tarnish or stain; "a scandal that darkened the family's good
     name"
   3: make dark or darker; "darken a room" [ant: {brighten},
     {lighten}, {lighten up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top