Search result for

dank

(83 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dank-, *dank*
Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dank[ADJ] เปียกชื้นและหนาวเย็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dank(แดงคฺ) adj. ชื้น,ชื้นแฉะ,มีเหงื่อชุ่ม, See also: dankness n. ดูdank, Syn. soggy,moist,damp

English-Thai: Nontri Dictionary
dank(adj) ชื้นแฉะ,ชื้น,ชุ่ม,หมาดๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Danko, he was in my face from the second I hit the ground.เราต้องเตรียมจัดการครับ ท่านสว. ผมไม่ต้องรอให้ท่านอนุมัติ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
- Matt! Danko's men totally over-reacted.เมื่อเปิดฉากยิง ก็นองไปด้วยเลือด Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
When they went after Claire, it's when I knew Danko had lost control.พาร์คแมน ควบคุมความคิดของมือปืน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I've read your files too,mr. Danko.ผมอ่านแฟ้มของคุณแล้ว คุณ แดนโก Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
On whose authority, Danko? Mine.ของผมเอง Chapter Five 'Exposed' (2009)
DANKO: I made the right choice. Peter just got lucky.ผมเลือกทางที่ถูกแล้ว แต่ปีเตอร์โชคดีรอดไปได้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
That was Danko. - You're lying to me! - He's got an agenda.เขามีจุดประสงค์แอบแฝง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
DANKO: Petrelli. How'd he get there so fast?เพอเทรลลี่ ทำไมเค้าไปถึงที่นั่นไวนักวะ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
- Do it. - Danko.แดนโก้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
DANKO:เป็นไงบ้าง Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I wanna talk to you about putting a team together once Danko's gone.ผมอยากคุยกับคุณเรื่องการรวมทีมเข้าด้วยกัน เมื่อแดนโก้ไปแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
All you did was show Danko your hand, and, frankly, you put both of us at risk.ทั้งหมดที่คุณได้ทำไป ก็แค่ทำเป็นยื่นมือให้แดนโก้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมาดๆ[ADJ] damp, See also: dank, moist, Example: หากเลือกกำเดาไหล ให้ใช้ผ้าหมาดๆ ชุบยาหยอดจมูก, Thai definition: เกือบแห้ง, แห้งไม่สนิท

CMU English Pronouncing Dictionary
DANK    D AE1 NG K
DANKO    D AE1 NG K OW0
DANKS    D AE1 NG K S
DANKER    D AE1 NG K ER0
DANKERT    D AE1 NG K ER0 T
DANKNER    D AE1 NG K N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dank    (j) (d a1 ng k)
danker    (j) (d a1 ng k @ r)
dankest    (j) (d a1 ng k i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
dankbar(adj) รู้สึกสำนึกในบุญคุณ, รู้สึกขอบคุณ เช่น Ich bin dafür sehr dankbar, was du für mich getan hast. ผมรู้สึกสำนึกในบุญคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผมนะครับ
danken(vt) |dankte, hat gedankt| (+ jmdm. für etw.) ขอบคุณ, ขอบใจ เช่น Er dankte mir für meinen Rat. เขาขอบคุณฉันสำหรับคำแนะนำของฉัน, See also: S. sich bedanken,
Gedanke(n) |der, pl. Gedanken| สิ่งที่ได้จากการคิด, ความคิด เช่น ein kluger, vernünftiger Gedanke, einen Gedanken fassen/ haben, seinen Gedanken sammeln , See also: S. die Überlegung,
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
Heiratsgedanke(n) |der| การคิดจะแต่งงาน, See also: Gedanken
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Selbstmordgedanke(n) |der| การคิดฆ่าตัวตาย, See also: Gedanken
Gedankenlesen(n) |das, nur Sg.| ความสามารถในการทายความคิดคนอื่นได้, See also: Gedanken lesen
gedankenlos(adj adv) โดยไม่ได้คิด, โดยไม่ทันได้คิด เช่น Das war gedankenlos von dir! นี่เธอไม่ได้คิดเลยนะเนี่ย!, See also: S. unüberlegt, ohne nachzudenken, A. überlegt,
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dank {m}thank [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}gratefulness [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f} | in Dankbarkeit fürgratitude | in gratitude for [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}thankfulness [Add to Longdo]
Dankbarkeit {f}; Erkenntlichkeit {f} | jdm. seine Dankbarkeit ausdrückengratitude | to express one's gratitude to someone [Add to Longdo]
Danksagung {f}expression of thanks [Add to Longdo]
Danksagung {f}acknowledgment [Am.]; acknowledgement [Br.] [Add to Longdo]
Dankfest {n}; Danksagung {f} [relig.] | Dankfeste {pl}; Danksagungen {pl}thanksgiving | thanksgivings [Add to Longdo]
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl}thanksgiving prayer | thanksgiving prayers [Add to Longdo]
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service [Add to Longdo]
Dankopfer {n} | Dankopfer {pl}thank offering | thank offerings [Add to Longdo]
Dankschreiben {n}letter of thanks [Add to Longdo]
dank {prp; +Dativ; +Genitiv} | dank deiner Hilfethanks to | thanks to your help [Add to Longdo]
dankbar {adj} | ich bin dir dankbar dafür, dass ...grateful; thankful | I'm grateful to you for ...ing ... [Add to Longdo]
dankbar {adv}gratefully; thankfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
ダンク[, danku] (n) dunk; (P) [Add to Longdo]
ダンクショット[, dankushotto] (n) dunk shot [Add to Longdo]
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] (n) {comp} data staging [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] (n) {comp} data transfer phase [Add to Longdo]
マンガン団塊[マンガンだんかい, mangan dankai] (n) manganese nodule [Add to Longdo]
モダンックラフト[, modankkurafuto] (n) modern craft [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] (n) {comp} hierarchical classification system; monohiererchical classification system [Add to Longdo]
一段活用[いちだんかつよう, ichidankatsuyou] (n) conjugation (inflection, declension) of ichidan verbs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging [Add to Longdo]
データ転送段階[データてんそうだんかい, de-ta tensoudankai] data transfer phase [Add to Longdo]
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
試験段階[しけんだんかい, shikendankai] test step [Add to Longdo]
実験段階[じっけんだんかい, jikkendankai] experimental phase [Add to Longdo]
集団項目[しゅうだんこうもく, shuudankoumoku] group item [Add to Longdo]
診断機能[しんだんきのう, shindankinou] diagnostic function [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] Dankbarkeitsbezeigung [Add to Longdo]
感謝[かんしゃ, kansha] Dank [Add to Longdo]
段階[だんかい, dankai] Stufe, Stadium [Add to Longdo]
礼状[れいじょう, reijou] Dankesschreiben [Add to Longdo]
[しゃ, sha] DANK, ENTSCHULDIGUNG [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dank \Dank\, a. [Cf. dial, Sw. dank a moist place in a field,
   Icel. d["o]kk pit, pool; possibly akin to E. damp or to
   daggle dew.]
   Damp; moist; humid; wet.
   [1913 Webster]
 
      Now that the fields are dank and ways are mire.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Cheerless watches on the cold, dank ground. --Trench.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dank \Dank\, n.
   Moisture; humidity; water. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dank \Dank\, n.
   A small silver coin current in Persia.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dank
   adj 1: unpleasantly cool and humid; "a clammy handshake";
       "clammy weather"; "a dank cellar"; "dank rain forests"
       [syn: {clammy}, {dank}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dank [dɑŋk]
   gratitude; thanks
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dank [daŋk] (n) , s.(m )
   thank
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top