Search result for

damsel

(39 entries)
(0.6539 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damsel-, *damsel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damsel[N] ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีชาติกำเนิดสูงส่ง (คำโบราณ), Syn. maiden
damselfish[N] ปลาทะเลตระกูล Pomacentridae ที่มีสีสันสวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damsel(แดม'เซิล) n. ผู้หญิงสาว,หญิงพรหมจารี, Syn. maiden

English-Thai: Nontri Dictionary
damsel(n) หญิงพรหมจารี,หญิงสาว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Damsel Fliesแมลงปอเข็ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unhand that damsel. I command you to step aside.ปล่อยมือจากสาวน้อยนะ ฉันขอสั่งแก ให้ออกไปห่างๆเลย Mannequin: On the Move (1991)
Tonight's the night I meet my damsel.คืนนี้ ผมจะพบ สาวบริสุทธิ์ Happily N'Ever After (2006)
"On his 21st birthday... every prince must host a ball to find a damsel... preferably blonde, who is either imprisoned... cursed or distressed."เจ้าชายทุกคน ต้องจัดงานปาร์ตี้ เพื่อตามหาสาวพรมจรรย์ โดยเฉพาะสาวผมบลอนด์ที่ถูกคุมขัง ถูกสาบหรือตกทุกข์ได้ยาก" Happily N'Ever After (2006)
Are you a fair maiden, lady-in-waiting, damsel in distress?เป็นสาวสวยโสด สุภาพสตรีที่รอคอย หรือสาวน้อยที่ต้องการการปกป้อง? Happily N'Ever After (2006)
At last. A damsel in distress!สุดท้ายสาวน้อยที่น่าปกป้อง Happily N'Ever After (2006)
Don't you want to save your damsel in distress?คุณไม่อยากช่วยสาวน้อยตกยากแล้วหรือ? Happily N'Ever After (2006)
The springtime of love's beauty is the aesthetic of a damsel in bloom.ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง เธอทำงานหนักมาก หนี้ของเธอได้รับการจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Ouran High School Host Club (2006)
sure comes in handy when i have to swoop in and save the damsel in distress.แน่นอน เหมาะมือมากเวลาที่ต้องจู่โจมเข้าไป เพื่อช่วยหญิงสาวผู้ตกยาก The Kids Are Alright (2007)
Sarah came into the store with a broken cell phone, like a modern-day damsel in distress.ซาร่าห์เอามือถือมาซ่อม - แบบสาวน้อยที่รอเจ้าชายขี่ม้าขาว Chuck Versus the Wookiee (2007)
Have you come because you need my help to save a certain distressing damsel, or rather, damsel in distress?เจ้ามาที่นี่ไม่ได้ เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่จริง แจ็ค Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I guess that makes you the damsel in distress, huh, handsome?ข้าเดาว่ามันคงทำให้เจ้าเศร้าโศก ว่าไง สุดหล่อ? Enchanted (2007)
A damsel in distress.หึ สาวน้อยผู้ตกที่นั่งลำบาก Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงหางแดง[n. exp.] (maēng hāng daēng) EN: Damselflies   
แมงกระโซ่[n. exp.] (maēng kra sō) EN: Damselflies   
แมลงกระโซ่[n. exp.] (malaēng kra sō) EN: Damselflies   
นาง [n.] (nāng) EN: woman ; lady ; damsel ; girl   FR: dame [f] ; femme [f]
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel   FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado (fam.) [f] ; demoiselle [f]
ตัวอ่อนแมลงปอเข็ม[n. exp.] (tūa øn malaēngpø khem) EN: Damselflies   

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMSEL    D AE1 M Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damsel    (n) (d a1 m z l)
damsels    (n) (d a1 m z l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus) [Add to Longdo]
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California [Add to Longdo]
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory [Add to Longdo]
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜻蛉[qīng líng, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, ] damselfly; lacewing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damsel \Dam"sel\ (d[a^]m"z[e^]l), n. [OE. damosel, damesel,
   damisel, damsel, fr. OF. damoisele, damisele, gentlewoman, F.
   demoiselle young lady; cf. OF. damoisel young nobleman, F.
   damoiseau; fr. LL. domicella, dominicella, fem., domicellus,
   dominicellus, masc., dim. fr. L. domina, dominus. See {Dame},
   and cf. {Demoiselle}, {Doncella}.]
   1. A young person, either male or female, of noble or gentle
    extraction; as, Damsel Pepin; Damsel Richard, Prince of
    Wales. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A young unmarried woman; a girl; a maiden.
    [1913 Webster]
 
       With her train of damsels she was gone,
       In shady walks the scorching heat to shun. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes a troop of damsels glad, . . .
       Goes by to towered Camelot.      --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Milling) An attachment to a millstone spindle for shaking
    the hopper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damsel
   n 1: a young unmarried woman [syn: {damsel}, {demoiselle},
      {damoiselle}, {damosel}, {damozel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top