หรือคุณหมายถึง dampneß?
Search result for

dampness

(14 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dampness-, *dampness*, dampnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dampness[N] ความชื้น, See also: ความชุ่มชื้น, Syn. humidness, moistness

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความชื้น[N] moistness, See also: dampness, Syn. ความชุ่มชื้น, Example: ความชื้นที่พอเหมาะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความชื้น[n.] (khwām cheūn) EN: humidity ; moistness ; dampness   FR: humidité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMPNESS    D AE1 M P N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dampness    (n) (d a1 m p n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
湿り[しめり, shimeri] (n) dampness; humidity; moisture [Add to Longdo]
湿気[しっけ(P);しっき, shikke (P); shikki] (n) moisture; humidity; dampness; (P) [Add to Longdo]
湿潤[しつじゅん, shitsujun] (adj-na,n,adj-no) dampness [Add to Longdo]
水気[みずけ(P);すいき, mizuke (P); suiki] (n) (1) moisture; dampness; vapor; vapour; (2) (すいき only) dropsy; edema; oedema; (P) [Add to Longdo]
湯取り;淦取り;湯取(io)[ゆとり, yutori] (n) (1) clothing to absorb dampness after bathing; yukata; (2) (abbr) (See 湯取り飯・ゆとりめし) twice-boiled rice (for sick persons); (3) (arch) scoop for removing bilge water [Add to Longdo]
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer) [Add to Longdo]
六気[ろっき;りっき;りくき, rokki ; rikki ; rikuki] (n) (1) yin, yang, wind, rain, darkness, light; (2) cold, heat, dryness, dampness, wind, fire; (3) six emotions (joy, anger, sorrow, pleasure, love, hate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Dampness \Damp"ness\, n.
     Moderate humidity; moisture; fogginess; moistness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dampness
      n 1: a slight wetness [syn: {damp}, {dampness}, {moistness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top