Search result for

damper

(41 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damper-, *damper*
English-Thai: Longdo Dictionary
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damper[N] สิ่งที่ทำให้ท้อแท้หรือเสียใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damper(แดม'เพอะ) n. คนที่ทำให้หมดสนุก,เครื่องทำให้ ชื้น ,เครื่องบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper๑. ตัวหน่วง ๒. ตัวหน่วงการสั่นสะเทือน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
damper motorมอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
damper (n ) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Disengaging yaw damper.บินลาดเอียงเพื่อให้เครื่องสั่น Chuck Versus First Class (2010)
"Neighbors who blow their brains out," I kind of thought the Beth Young thing might put a damper on the festivities."เพื่อนบ้านผู้เป่าสมองกระจุย" ฉันคิดว่านะ เรื่องของเบธ ยัง อาจจะทำให้งานกร่อย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
And why should I let the fact that my boyfriend was turned into a hybrid put a damper on an otherwise fabulous day.และทำไมความจริงที่ว่า แฟนฉันกลายเป็นลูกผสม มาทำให้วันที่ ยอดเยี่ยมแบบนี้ กร่อย Smells Like Teen Spirit (2011)
Kind of puts a damper on the fun times.ทำให้หมดสนุกไปเลยเชียวหละ Deadline (2011)
I mean, when the host gets arrested for murder, it kinda puts a damper on things.คือว่า คนจัดถูกจับฐานฆาตกรรม เลยทำให้บรรยากาศแย่ With So Little to Be Sure Of (2012)
We think they used a field damper to scramble the signal.เราคิดว่า พวกมันใช้ การรบกวนการเข้ารหัส สายส่งภาพ Time's Up (2012)
Good, 'cause one cut could really put a damper on your day.ดี ถ้ามีรูนิดเดียวคุณไม่รอดกลับเข้ามาแน่ Zone of Exclusion (2012)
Okay, that puts a damper on our stadium songs.โอเค นั่นมันทำให้พวกเราหวั่น บนเวทีเพลงของพวกเรา Lights Out (2013)
Kind of puts a little bit of a damper on things.ความปรานีเล็กน้อยของเรื่องที่กำลังเกิดขึ้น After School Special (2013)
It's tucked in the fireplace damper.มันซุกอยู่ในเตาผิง At Last (2013)
We are losing the inertial dampers.เราจะสูญเสียกระโปรงเฉื่อย Star Trek Beyond (2016)
That does put a damper on our relationship.นั่นช่วยกระชับสัมพันธ์ได้มากเลย The Princess Bride (1987)

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMPER    D AE1 M P ER0
DAMPERS    D AE1 M P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damper    (n) (d a1 m p @ r)
dampers    (n) (d a1 m p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dämpfungsvorrichtung {f}damper operator [Add to Longdo]
Drosselklappe {f} [techn.]damper flap; reducing damper [Add to Longdo]
Kaminschieber {m} | Schlitz {m} für Kaminschieberdamper | damper slot [Add to Longdo]
Klappenantrieb {m}damper actuator [Add to Longdo]
Stoßdämpfer {m}damper [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルダンパー[, oirudanpa-] (n) oil damper [Add to Longdo]
ダンパ[, danpa] (n) (1) damper; (2) (abbr) (See ダンスパーティー) dance party [Add to Longdo]
ダンパー[, danpa-] (n) damper [Add to Longdo]
フォークト部[フォークトぶ, fo-kuto bu] (n) Voigt element (combination of spring and viscous damper) [Add to Longdo]
座が白ける[ざがしらける, zagashirakeru] (exp,v1) to put a damper on proceedings (e.g. at a meeting or party, etc.) [Add to Longdo]
止音器[しおんき, shionki] (n) (piano) damper [Add to Longdo]
弱音器[じゃくおんき, jakuonki] (n) damper; mute (on musical instruments) [Add to Longdo]
消音器[しょうおんき, shouonki] (n) (car) muffler; (piano) damper pedal; (gun) silencer [Add to Longdo]
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damp \Damp\ (d[a^]mp), a. [Compar. {Damper}; superl. {Dampest}.]
   1. Being in a state between dry and wet; moderately wet;
    moist; humid.
    [1913 Webster]
 
       O'erspread with a damp sweat and holy fear.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Dejected; depressed; sunk. [R.]
    [1913 Webster]
 
       All these and more came flocking, but with looks
       Downcast and damp.          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 damper \damp"er\ (d[a^]m"p[~e]r), n.
   That which damps or checks; as:
   (a) A valve or movable plate in the flue or other part of a
     stove, furnace, etc., used to check or regulate the
     draught of air.
   (b) A contrivance, as in a pianoforte, to deaden vibrations;
     or, as in other pieces of mechanism, to check some action
     at a particular time.
     [1913 Webster]
 
        Nor did Sabrina's presence seem to act as any
        damper at the modest little festivities. --W.
                          Black.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damper
   n 1: a movable iron plate that regulates the draft in a stove or
      chimney or furnace
   2: a device that decreases the amplitude of electronic,
     mechanical, acoustical, or aerodynamic oscillations [syn:
     {damper}, {muffler}]
   3: a depressing restraint; "rain put a damper on our picnic
     plans"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top