Search result for

damn

(89 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damn-, *damn*
Possible hiragana form: だんん
English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
damn[ADV] คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn[ADJ] คำที่ใช้เน้นเพื่อแสดงความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn[INT] คำอุทานแสดงความรำคาญ, See also: คำสบถที่ใช้เวลาที่รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
damn[VT] สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
damned[ADJ] ซึ่งถูกสาปแช่ง, See also: เคราะห์ร้าย, Syn. cursed, condemned
damn with faint praise[IDM] ตำหนิด้วยการกล่าวชมเล็กน้อย (เพื่อแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้นหรือคนนั้น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damnedest(แดม'ดิสทฺ) adj. น่าอัศจรรย์ที่สุด,น่าประหลาดใจดีที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ความเต็มที่ที่สุด, Syn. best,utmost
damnify(แดม'นะไฟ) vt. ทำให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายแก่
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
goddamned(กอด'แดมดฺ) adj. ยุ่งยาก,ซับซ้อนมาก,ยาก. adv. ดูdamned., Syn. goddamn,goddam

English-Thai: Nontri Dictionary
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
damnificationการก่อความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
damnum fatale (L.)ความเสียหายที่เกิดจากเคราะห์กรรม, ความเสียหายที่ไม่อาจป้องกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
damn it (slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย
See also: S. dammit,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Damn.บ้าจริง Labyrinth (1986)
Damn!แหม่ง Voice (2005)
Damn it.เวรเอย My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Damn!พับผ่าดิ! Everybody Loves a Clown (2006)
Damn!บ้าจริง! Bad Day at Black Rock (2007)
Damn!อ่าว Paranormal Activity (2007)
Damn.ฉิบหาย Crazy Handful of Nothin' (2008)
Damn it!บ้าจริง! Death Race (2008)
Damn!บ้าเอ้ย Death Race (2008)
Damn.ฉิบหาย Bit by a Dead Bee (2009)
Damn it.เวรล่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Damn!บัดซบ! Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
damnI don't give a damn about it.
damnShe came damn late.
damnThe president said, I don't give a damn.
damnWell, I'll be damned!
damnHis actions damned him.
damnI cannot dance worth a damn.
damnI'd do any damn thing for you.
damnFor all mans sins damned we shall be.
damnI don't care a damn what people think of me.
damnI was expecting it to be a bad book, but damn me if it wasn't quite good after all.
damnThat's the damnedest story I ever heard.
damnShut the damned door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห่า[INT] Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ยี้[INT] Damn!, See also: Darn!, Syn. อี๊, Example: ยี้! เสื้อสกปรกอย่างนี้ยังจะเอามาให้อีก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แช่งด่า[V] curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น
เจ้ากรรม[INT] unfortunately, See also: damn, unluckily, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Example: เจ้ากรรม! หลังคาเกิดรั่วตอนฝนกำลังตกหนักพอดี
ตายห่า[INT] damn, See also: shit, Example: ตายห่า นี่มันโกงกันชัดๆ อย่างนี้ก็แย่สิ, Thai definition: คำอุทานแสดงความรู้สึกไม่พอใจ
เหี้ย[N] damn, See also: goddamn, bad person, bad guy, Syn. คนเลว, Example: ในแถบย่านนี้มีแต่เหล่าคนพาล และเหี้ยเต็มไปหมด, Thai definition: คนที่มีลักษณะนิสัยไม่ดี หรือเลว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ดำเนินสะดวก [n. prop.] (Damnoēn Sadūak) EN: Damnoen Saduak ; Damnun Saduak   
ห่า[interj.] (hā) EN: Damn you ! ; what the hell ! ; what the heck !   
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
จำคุกตลอดชีวิต[v. exp.] (jamkhuk taløt chīwit) EN: get life imprisonment   FR: être condamné à perpétuité

CMU English Pronouncing Dictionary
DAMN    D AE1 M
DAMNED    D AE1 M D
DAMNING    D AE1 M IH0 NG
DAMNATION    D AE0 M N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
damn    (v) (d a1 m)
damns    (v) (d a1 m z)
damned    (v) (d a1 m d)
damning    (v) (d a1 m i ng)
damnable    (j) (d a1 m n @ b l)
damnably    (a) (d a1 m n @ b l ii)
damnation    (n) (d a1 m n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal!Damn it! [Add to Longdo]
Verdammt!Damn (it)! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]
なんてこった[, nantekotta] (exp) (col) Oh no!; Holy cow!; Damn! [Add to Longdo]
へったくれ[, hettakure] (exp) (often as as 〜もへったくれもない, etc.) to hell with; be damned [Add to Longdo]
一顧もしない[いっこもしない, ikkomoshinai] (adj-i) not give a damn; take no notice of [Add to Longdo]
餓鬼共[がきども, gakidomo] (exp) those damn kids [Add to Longdo]
気にしない[きにしない, kinishinai] (exp,adj-i) (See 気にする) not caring; not giving a damn [Add to Longdo]
酷評[こくひょう, kokuhyou] (n,vs,adj-no) severe criticism; damnation; (P) [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咒骂[zhòu mà, ㄓㄡˋ ㄇㄚˋ, / ] damn; curse, #25,862 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damn \Damn\ (d[a^]m), v. t. [imp. & p. p. {Damned} (d[a^]md or
   d[a^]m"n[e^]d); p. pr. & vb. n. {Damning} (d[a^]m"[i^]ng or
   d[a^]m"n[i^]ng).] [OE. damnen dampnen (with excrescent p),
   OF. damner, dampner, F. damner, fr. L. damnare, damnatum, to
   condemn, fr. damnum damage, a fine, penalty. Cf. {Condemn},
   {Damage}.]
   1. To condemn; to declare guilty; to doom; to adjudge to
    punishment; to sentence; to censure.
    [1913 Webster]
 
       He shall not live; look, with a spot I damn him.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Theol.) To doom to punishment in the future world; to
    consign to perdition; to curse.
    [1913 Webster]
 
   3. To condemn as bad or displeasing, by open expression, as
    by denuciation, hissing, hooting, etc.
    [1913 Webster]
 
       You are not so arrant a critic as to damn them [the
       works of modern poets] . . . without hearing.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Damn with faint praise, assent with civil leer,
       And without sneering teach the rest to sneer.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Note: Damn is sometimes used interjectionally, imperatively,
      and intensively.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Damn \Damn\, v. i.
   To invoke damnation; to curse. "While I inwardly damn."
   --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 damn
   adv 1: extremely; "you are bloody right"; "Why are you so all-
       fired aggressive?" [syn: {bloody}, {damn}, {all-fired}]
   adj 1: used as expletives; "oh, damn (or goddamn)!" [syn:
       {damn}, {goddamn}]
   2: expletives used informally as intensifiers; "he's a blasted
     idiot"; "it's a blamed shame"; "a blame cold winter"; "not a
     blessed dime"; "I'll be damned (or blessed or darned or
     goddamned) if I'll do any such thing"; "he's a damn (or
     goddam or goddamned) fool"; "a deuced idiot"; "an infernal
     nuisance" [syn: {blasted}, {blame}, {blamed}, {blessed},
     {damn}, {damned}, {darned}, {deuced}, {goddam}, {goddamn},
     {goddamned}, {infernal}]
   n 1: something of little value; "his promise is not worth a
      damn"; "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn:
      {damn}, {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks},
      {tinker's damn}, {tinker's dam}]
   v 1: wish harm upon; invoke evil upon; "The bad witch cursed the
      child" [syn: {curse}, {beshrew}, {damn}, {bedamn},
      {anathemize}, {anathemise}, {imprecate}, {maledict}] [ant:
      {bless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top