Search result for

dame

(84 entries)
(0.0435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dame-, *dame*
Possible hiragana form: だめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
grandame(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
beldame(n) ยายแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mrs. Timkin, you may be our grande dame but I've had serious doubts about a woman your age running this store.คุณนายทิมคิน, คุณอาจเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์... ...แต่ผมกำลังสงสัยว่า... ...ผู้หญิงอายุขนาดคุณที่บริหารห้างนี้ Mannequin (1987)
You're in a blind spot. Take your dames over to that booth, on the count of ten!คุณอยู่ในจุดที่คนตาบอด ใช้ท้าวของคุณไปยังบูธที่นับสิบ! Pulp Fiction (1994)
Like this dame I knew once, only it wasn't real, it was a dream.เหมือนในฝันของฉัน แต่มันไม่ใช่เรื่องจริง.. มันคือความฝัน A Walk to Remember (2002)
Remember your place, Dame Vaako.อย่าลืมตำแหน่งที่เจ้าอยู่... เดม วาโก้ The Chronicles of Riddick (2004)
Now, you see, to get the real classy dames, you gotta invent stuff.เห็นมั้ย จะควงสาวสวยมันต้องช่างคิดค้น Around the World in 80 Days (2004)
Hey, who's the dame with the sweet keister?แม่สาวสะโพกสวยนั่นใครเหรอ Robots (2005)
The Monk went toNotre Dame then joined the Franciscan Orderเดอะม๊องค์ไปโนตเตรเดม แล้วเข้าร่วมในคณะแฟรนซิสคั่น Bobby Z (2007)
Dame tu billetera.แกรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดอะไร? Interference (2007)
Mowing your lawn in a Notre Dame sweatshirt doesn't make you Catholic.ตัดหญ้าในชุดโบสถ์นอร์ทเตอ แดม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแคธอริคหรอก Sunday (2008)
My Dame's On Broadway.นายหญิงฉันดังแล้ว The Manhattan Project (2008)
And now, I'd like to apologize to Dame Judi Dench for my vicious and brutal attack.ตอนนี้ผมอยากจะขออภัย คุณหญิงจูดี้ เดนช์ สำหรับการกระทำที่โหดร้าย และเลวทรามของผม The Love Guru (2008)
- It's the damester.มันคือดาเมสเตอร์. Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dameOn an island in the Seine there is a big church called Notre Dame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai pheūnthān) EN: fundamental analysis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame

CMU English Pronouncing Dictionary
DAME    D EY1 M
DAMER    D EY1 M ER0
DAMES    D EY1 M Z
DAME'S    D EY1 M Z
DAMELIO    D AH0 M IY1 L IY0 OW0
DAMERON    D AA0 M EH0 R AO1 N
DAMEWOOD    D EY1 M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dame    (n) (d ei1 m)
dames    (n) (d ei1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
駄目[だめ, ] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damenwahl {f}ladies' turn [Add to Longdo]
Dame {f} | Damen {pl}lady | ladies [Add to Longdo]
Dame {f}dame [Add to Longdo]
Dame {f}madam [Add to Longdo]
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen [Add to Longdo]
Dame {f}; Damespiel {n}draughts; checkers [Am.] [Add to Longdo]
Dame {f} (Doppelstein beim Damespiel)king [Add to Longdo]
Damebrett {n}checkerboard [Add to Longdo]
Damenbesuch {m}lady visitor [Add to Longdo]
Damenbinde {f}sanitary towel [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]
Damengabel {f} (Schach)queen fork [Add to Longdo]
Damenmannschaft {f} | Damenmannschaften {pl}woman team | woman teams [Add to Longdo]
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice [Add to Longdo]
Damensattel {m}side saddle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵妇人[guì fù rén, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] dame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dame \Dame\ (d[=a]m), n. [F. dame, LL. domna, fr. L. domina
   mistress, lady, fem. of dominus master, ruler, lord; akin to
   domare to tame, subdue. See {Tame}, and cf. {Dam} a mother,
   {Dan}, {Danger}, {Dungeon}, {Dominie}, {Don}, n., {Duenna}.]
   1. A mistress of a family, who is a lady; a woman in
    authority; especially, a lady.
    [1913 Webster]
 
       Then shall these lords do vex me half so much,
       As that proud dame, the lord protector's wife.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The mistress of a family in common life, or the mistress
    of a common school; as, a dame's school.
    [1913 Webster]
 
       In the dame's classes at the village school.
    --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   3. A woman in general, esp. an elderly woman.
    [1913 Webster]
 
   4. A mother; -- applied to human beings and quadrupeds.
    [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dame
   n 1: informal terms for a (young) woman [syn: {dame}, {doll},
      {wench}, {skirt}, {chick}, {bird}]
   2: a woman of refinement; "a chauffeur opened the door of the
     limousine for the grand lady" [syn: {dame}, {madam}, {ma'am},
     {lady}, {gentlewoman}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dame [daːmə] (n) , s.(f )
   dame; lady; madam
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 dame [daːmə]
   lady
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dame [damə]
   lady
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 dame
   lady
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dame [dam]
   queen
   king
   lady
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top