Search result for

dagger

(44 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dagger-, *dagger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dagger[N] กริช, See also: ดาบสั้น, Syn. dirk, stiletto

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dagger(แดก'เกอะ) {daggered,daggering,daggers} n. กริช,ดาบสั้นสองคม,เครื่องหมายดาบ (คล้ายกางเขน) ซึ่งใช้เป็นเครื่องหมายอ้างอิง vt. แทงด้วยกริช,ทำเครื่องหมายดังกล่าว, Syn. dirk,obelisk

English-Thai: Nontri Dictionary
dagger(n) ดาบสั้น,กริช

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Daggersมีดสั้นสองคม [TU Subject Heading]
Daggers, Malayกริช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who had the dagger, anyway?ใครที่ได้มีดไป? Clue (1985)
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ Clue (1985)
While we stood here, trying to stop Yvette from panicking, one of us could have stayed in the study, picked up the dagger, run down the hall, and stabbed the cook!ในขณะที่เรายืนอยู่ที่นี่ พยายามที่จะไม่ให้อีเว็ตต์ตื่นตระหนก หนึ่งในพวกเรายังคงอยู่ในห้องหนังสือ Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
As her pain struck at my heart like a dagger,ความเจ็บปวดของเธอเหมือนกริช Don Juan DeMarco (1994)
Your jewel dagger.กริชอัญมณีของคุณ Princess Mononoke (1997)
These are the daggers of the Noldorin.นี่คือดาบสั้นแห่งโนลโดริน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Have you run out of those nice, shiny daggers?ท่านไม่มีดาบสั้นเล่มงามพวกนั้นเหลือแล้วเหรอครับ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Stay your dagger.ชะลอดาบของเจ้าไว้ก่อน. Millennium Actress (2001)
But the dagger found at the site was not used.แต่เราก็เจอแค่กริชที่ไม่ได้ใช้นะ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Again, the dagger was there.อีกครั้งแล้วที่มีกริชที่นั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
The dagger looks like... a Ninja dart.กริชนั้นมันเหมือนกับ ของนินจาที่เคลื่อนไหวเร็ว Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริช[N] dagger, Example: เขาว่ากันว่ากริชบางเล่มมีราคาสูงมาก, Count unit: เล่ม, Thai definition: มีด 2 คม รูปคดปลายแหลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริช[n.] (krit) EN: Malay dagger ; kris ; creese ; dagger   FR: poignard [m] ; dague [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAGGER    D AE1 G ER0
DAGGERS    D AE1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dagger    (n) (d a1 g @ r)
daggers    (n) (d a1 g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dolch {m} | Dolche {pl}dagger | daggers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐさりと[, gusarito] (adv) (on-mim) deeply (e.g. dagger thrust) [Add to Longdo]
ダガー[, daga-] (n) dagger [Add to Longdo]
ツバクロザメ[, tsubakurozame] (n) daggernose shark (Isogomphodon oxyrhynchus, species of requiem shark found in Trinidad, Guyana, Suriname, French Guiana, and Brazil) [Add to Longdo]
ツバクロザメ属[ツバクロザメぞく, tsubakurozame zoku] (n) Isogomphodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae with one extant species known as the daggernose shark) [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]
栄光蘭[えいこうらん, eikouran] (n) Spanish dagger; palm lily; Yucca Gloriosa [Add to Longdo]
延べ金;延金[のべがね, nobegane] (n) sheet metal; dagger; sword [Add to Longdo]
懐剣[かいけん, kaiken] (n) dagger [Add to Longdo]
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] dagger; ladle; ancient type of spoon [Add to Longdo]
匕首[bǐ shǒu, ㄅㄧˇ ㄕㄡˇ, ] dagger [Add to Longdo]
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855 [Add to Longdo]
尖刀[jiān dāo, ㄐㄧㄢ ㄉㄠ, ] dagger [Add to Longdo]
短剑[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obelisk \ob"e*lisk\ ([o^]b"[e^]*l[i^]sk), n. [L. obeliscus, Gr.
   'obeli`skos, dim. of 'obelo`s a spit, a pointed pillar: cf.
   F. ob['e]lisque.]
   1. An upright, four-sided pillar, gradually tapering as it
    rises, and terminating in a pyramid called pyramidion. It
    is ordinarily monolithic. Egyptian obelisks are commonly
    covered with hieroglyphic writing from top to bottom.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A mark of reference; -- called also {dagger}
    [[dagger]]. See {Dagger}, n., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dagger \Dag"ger\, v. t.
   To pierce with a dagger; to stab. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dagger \Dag"ger\, n. [Perh. from diagonal.]
   A timber placed diagonally in a ship's frame. --Knight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dagger \Dag"ger\ (-g[~e]r), n. [Cf. OE. daggen to pierce, F.
   daguer. See {Dag} a dagger.]
   1. A short weapon used for stabbing. This is the general
    term: cf. {Poniard}, {Stiletto}, {Bowie knife}, {Dirk},
    {Misericorde}, {Anlace}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Print.) A mark of reference in the form of a dagger
    [[dagger]]. It is the second in order when more than one
    reference occurs on a page; -- called also {obelisk}.
    [1913 Webster]
 
   {Dagger moth} (Zool.), any moth of the genus {Apatalea}. The
    larv[ae] are often destructive to the foliage of fruit
    trees, etc.
 
   {Dagger of lath}, the wooden weapon given to the Vice in the
    old Moralities. --Shak.
 
   {Double dagger}, a mark of reference [[dag]] which comes next
    in order after the dagger.
 
   {To look daggers}, or {To speak daggers}, to look or speak
    fiercely or reproachfully.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dagger
   n 1: a short knife with a pointed blade used for piercing or
      stabbing [syn: {dagger}, {sticker}]
   2: a character used in printing to indicate a cross reference or
     footnote [syn: {dagger}, {obelisk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top