Search result for

dad

(93 entries)
(1.5977 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dad-, *dad*, da
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dad[N] พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
dado[N] ส่วนของฐานเสาบริเวณที่อยู่ระหว่างฐานกับบัว, See also: ส่วนล่างของกำแพงที่มีสีหรือใช้วัสดุต่างจากส่วนบน
daddy[N] พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
daddy longlegs[N] แมลงบินได้มีขายาว, Syn. harvestman, crane fly
daddy of them all[IDM] ตัวอย่างที่ดีที่สุดของ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แบบอย่างที่ดีที่สุดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
daddy(แดด'ดี) n. ดูdad
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก
dado(เด'โด) ส่วนหรือกระดานครอบฝาผนัง,ตอม่อฐานเสา
alidade(แอล' ลิเดด) n. เครื่องเล็กง (alidad)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
granddadn. ปู่, Syn. grandfather

English-Thai: Nontri Dictionary
dad(n) พ่อ,บิดา
daddy(n) พ่อ,บิดา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dada; dadaismคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaismคติดาดา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadaism; dadaคติดาด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dadoแผงประกบผนัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dad, is this really how things were meant to be?พ่อคะ ทุกอย่างมันต้องลงเอย แบบนี้จริง ๆ เหรอคะ Disbanded (2017)
Dad.พ่อครับ Reason (2017)
So, I just let him be my dad and get a little bit of bread.ผมให้เขาเป็นพ่อผม ก็ได้ส่วนแบ่งนิดหน่อย CounterPunch (2017)
When I was younger, we grew up in a house that my dad owned, till having that house taken away from us when my dad did his time in prison.สมัยผมเด็ก เราโตขึ้นมาในบ้านของพ่อผม จนบ้านหลังนั้นโดนยึดไป เมื่อพ่อผมต้องเข้าคุก CounterPunch (2017)
It's a little rewarding, I mean, 'cause, you know, saying like... that I'm his dad.มันก็น่าชื่นใจนะ เพราะถ้าเขาบอกว่าผมเป็นพ่อเขา CounterPunch (2017)
My dad.พ่อผมครับ CounterPunch (2017)
Hi, Dad!ไงคะ พ่อ  ()
You're welcome, dad.ไม่เป็นไรครับ พ่อ  ()
Dad?พ่อเหรอ  ()
IS THIS YOU, DAD?(นั่นใช่พ่อรึเปล่า)  ()
DAD?(พ่อครับ)  ()
How was it with your dad, the first time you showed up dressed as a woman?ตอนนั้นพ่อคุณเป็นยังไงคะ ตอนที่คุณแต่งตัวเป็นผู้หญิงให้เขาเห็นครั้งแรก  ()

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dadWhat's the matter, dad? Why are you grimacing like that?
dadBut I don't think Dad would like me to.
dadDaddy was in his office, under our flat.
dadCan I go out to play, dad?
dadWhen I asked Dad for more money, he really blew up and started to yell at me.
dadMom wants to go there, but Dad wants to watch TV at home.
dadBut Dad won't like it.
dadDad said he'd be promoted to section manager next year.
dadWhen the shooting died down a bit, Daddy ran over to our flat and brought us back some sandwiches.
dadDaddy passed gas.
dadDad is a hard worker.
dadJane's dream was to find herself a sugar daddy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป๋า[N] father, See also: daddy, Syn. พ่อ, บิดา, Example: คุณเปรมก็เป็นเยี่ยงป๋าที่ดีทั่วๆ ไปในยุคนั้นคือพยายามกำหนดชะตาอนาคตของลูก, Count unit: คน
พ่อ[N] father, See also: dad, daddy, papa, Syn. บิดา, บิตุเรศ, บิดร, บิตุรงค์, Ant. แม่, Example: ผลการวิจัยพอสรุปได้ว่าชายได้รับอิทธิพลจากพ่อมากกว่าหญิง, Count unit: คน, Thai definition: ชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูก
ชนก[N] father, See also: dad, Syn. พ่อ, บิดา, Ant. ชนนี, Example: พระชนกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกแดด[n. prop.] (Baēkdaēt) EN: Bagdad   FR: Bagdad
ป๋า[n.] (pā) EN: father ; daddy   FR: papa [m] ; père [m]
พ่อ[n.] (phø) EN: father ; dad ; daddy ; papa   FR: père [m] ; papa [m] ; paternel (fam.) [m] ; vieux (fam.) [m]
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum   
เรอัล โซเซียดาด[TM] (Rēal Sōsīedāt) EN: Real Sociedad   FR: Réal Sociedad [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DAD    D AE1 D
DADS    D AE1 D Z
DADO    D EY1 D OW2
DADY    D EY1 D IY0
DADA    D AA1 D AA2
DADE    D EY1 D
DADDY    D AE1 D IY0
DAD'S    D AE1 D Z
DADFAR    D AE1 D F AA2 R
DADAMO    D AA0 D AA1 M OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dad    (n) (d a1 d)
dado    (n) (d ei1 d ou)
dads    (n) (d a1 d z)
daddy    (n) (d a1 d ii)
dados    (n) (d ei1 d ou z)
daddies    (n) (d a1 d i z)
daddy-longlegs    (n) - (d a2 d i - l o1 ng l i g z)

German-Thai: Longdo Dictionary
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dada {n}Dada [Add to Longdo]
Dadaismus {m}Dadaism [Add to Longdo]
dadurchthereby [Add to Longdo]
dadurch; sothus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祖父ちゃん[おじいちゃん, ojiichan] (n) (col) grandpa; grandad [Add to Longdo]
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
だだっ広い;徒広い[だだっぴろい, dadappiroi] (adj-i) very (excessively) spacious; unduly wide; sprawling [Add to Longdo]
のっぽ[, noppo] (n) tall lanky person; bean pole; daddy-longlegs [Add to Longdo]
アリダード[, arida-do] (n) alidade [Add to Longdo]
カナダデー[, kanadade-] (n) Canada Day [Add to Longdo]
サラダドレッシング[, saradadoresshingu] (n) salad dressing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大东[Dà dōng, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
大东区[Dà dōng qū, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄥ ㄑㄩ, / ] Dadong district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
大渡河[Dà dù hé, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄏㄜˊ, ] Dadu River in Sechuan [Add to Longdo]
大都[Dà dū, ㄉㄚˋ ㄉㄨ, ] Dadu, name of Beijing as capital of Yuan dynasty [Add to Longdo]
[diē, ㄉㄧㄝ, ] dad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dad \Dad\ (d[a^]d), n. [Prob. of Celtic origin; cf. Ir. daid,
   Gael. daidein, W. tad, OL. tata, Gr. ta`ta, te`tta, Skr.
   t[=a]ta.]
   Father; -- a word sometimes used by children.
   [1913 Webster]
 
      I was never so bethumped with words,
      Since I first called my brother's father dad. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dad
   n 1: an informal term for a father; probably derived from baby
      talk [syn: {dad}, {dada}, {daddy}, {pa}, {papa}, {pappa},
      {pop}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DAD
     Desktop Application Director (WordPerfect)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top