Search result for

dachas

(59 entries)
(0.0269 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dachas-, *dachas*, dacha
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dachas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dachas*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท,คฤหาสน์ในชนบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
They value their writers. The ones who behave get their own dachas.พวกเขาให้ความสำคัญกับนักเขียนของพวกเขา คนที่ทำงานได้รับดาชาของตัวเอง The Russia House (1990)
Buchenwald is two and Dachau is three.และดาเคาคือหมายเลข 3 The Corporation (2003)
[In German] I have, I was there, for the liberation of Dachau.เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว Shutter Island (2010)
When we got through the gates of Dachau, the SS guards surrendered.ตอนที่เราผ่านด่านที่ ดาชู พวกยาม ยอมแพ้ Shutter Island (2010)
I stood in Dachau.ฉันอยู่ที่ ดูเชา Shutter Island (2010)
Present for the liberation of Dachau.เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ Shutter Island (2010)
You were at Dachau, But you may not have killed any guards.คุณอยู่ที่ดาชาฟ แต่คุณไม่ควรฆ่ายาม Shutter Island (2010)
Like the Nazi doctors in Auschwitz and Dachau.เหมือนพวกหมอนาซี ในเอาช์ชวิตซ์และดาคาว God Complex (2012)
You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not?You want to hear the gory details that the ring survived Dachau and her grandfather did not? Pilot (2015)
She found her mother on the Dachau list... together with her two younger brothers.Sie fand ihre Mutter auf der Dachau-Liste, zusammen mit ihren zwei Brüdern. Exodus (1960)
Dachau, sir.Dachau, mein Herr. Deaths-Head Revisited (1961)
Dachau.Dachau. Deaths-Head Revisited (1961)
Of course, dachau.Aber natürlich, Dachau. Deaths-Head Revisited (1961)
What he does not know, of course, is that a place like dachau cannot exist only in bavaria.Natürlich weiß er nicht, dass ein Ort wie Dachau nicht nur in Bayern existieren kann. Deaths-Head Revisited (1961)
We inmates of compound six, dachau concentration camp versus gunther lutze, captain, s.s.Die Insassen von Block 6 des Konzentrationslagers Dachau gegen Günther Lutze, Hauptmann der SS. Deaths-Head Revisited (1961)
Dachau.Dachau. Deaths-Head Revisited (1961)
All the dachaus must remain standing- the dachaus, the belsens, the buchenwalds, the auschwitzes, all of them.Alle Dachaus müssen stehenbleiben. Die Dachaus, die Bergen-Belsens, die Buchenwalds und jedes Auschwitz. Deaths-Head Revisited (1961)
Of course they were not as thin as they were in the camps in Dachau or Mauthausen.Es war 10 Jahre danach. Und natürlich waren sie nicht mehr so mager, wie im Lager. Dachau oder... Une Femme Mariée (1964)
Stutthof, Oranienburg, Auschwitz Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau...Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau... Une Femme Mariée (1964)
Those who call us Nazis don't know that some of us survived Dachau and Buchenwald.Wer uns für Nazis hält, weiß nicht, dass viele von uns Dachau überlebten. The Battle of Algiers (1966)
I saw Dachau, too. Remember?Ich war auch in Dachau. Cast a Giant Shadow (1966)
They took them where you decided. To Dachau.Sie wurden auf euren Wunsch nach Dachau gebracht. The Damned (1969)
- We're driving in the Dachau Moor again.- Wir fahren weder ins Dachauer Moor. Rote Sonne (1970)
It was put on me at Dachau.Die hab ich in Dachau gekriegt. The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Do they talk about Dachau in Italy? No?Hat man in Italien schon mal von Dachau gehört? The Garden of the Finzi-Continis (1970)
What is Dachau?Was ist Dachau? The Garden of the Finzi-Continis (1970)
The guests at Dachau areJews, Communists...Dachau heißt Juden willkommen, Kommunisten, The Garden of the Finzi-Continis (1970)
This is not Dachau, no Ravensbruck.Ihr seid hier weder in Dachau, noch in Ravensbrück. Wir sind Ärzte. Ilsa: She Wolf of the SS (1975)
Just nine miles and 30 years from Dachau.Nur 15 Kilometer und 30 Jahre trennen uns von Dachau. 21 Hours at Munich (1976)
Assistant Commandant at Dachau.Stellvertretender Kommandant in Dachau. The Boys from Brazil (1978)
It was only near the end of the war that we learned that there had indeed been extermination camps Belsen, Buchenwald, Dachau, Treblinka where unspeakable and unthinkable horrors had been committed while on Walton's Mountain, a young man prayed for his grandfather.Erst gegen Ende des Krieges erfuhren wir, dass es tatsächlich Vernichtungslager gegeben hatte: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Treblinka, wo unsägliche, unvorstellbare Gräueltaten verübt wurden, während ein junger Mann auf Walton's Mountain für seinen Großvater betete. The Unthinkable (1980)
Sought by governments friendly and foreign,Sie erinnern sich doch noch an Dachau, oder, Kruger? Fight Like a Dove (1984)
Who are you? I'm Sarah Lebow.Ja, aber früher war er Oberst Helmut Kruger, der ein Vernichtungskommando in Dachau leitete. Fight Like a Dove (1984)
Dachau, Auschwitz, Hiroshima Vietnam, Leningrad, Iwo JimaDachau, Auschwitz, Hiroshima Vietnam, Leningrad, Iwo Jima Beat Street (1984)
Created the camps at Dachau and BeIsen.Er erfand die KZs in Dachau und Belsen. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
I decided to visit the remains of a concentration camp on the outskirts of Munich:Ich entschied mich, mir die Überreste... eines Konzentrationslagers anzusehen, in der Gegend von München. Dachau. Talk Radio (1988)
I accuse the East's leaders... of having spent their life in Dachau.Ich klage die Führer des Ostens an... ihr Leben in Dachau verbracht zu haben. Germany Year 90 Nine Zero (1991)
We could be on our way to getting done, like the trains into Dachau.Das könnte unser letzter Weg sein, wie die Züge nach Dachau. Get on the Bus (1996)
- Probably Dachau.Wahrscheinlich Dachau. Bent (1997)
You were making a fool of yourself... and I said, "Some day I'll be at Dachau with that man, moving rocks."Du hast einen Narren aus dir gemacht. Und ich sagte, eines Tages werde ich mit diesem Mann in Dachau sein und Steine schleppen. Bent (1997)
- ...and the mistress to Dachau.- und Geliebte nach Dachau geschickt. Auto Focus (2002)
And here you see Auschwitz is oneAuschwitz ist 001, Buchenwald 002, Dachau 003... The Corporation (2003)
They had to be serviced on site once a month even if that was at a concentration camp.-Technikern vor Ort gewartet, auch in Dachau oder Buchenwald. The Corporation (2003)
Yes, Please put the call through to prison camp commander Mr. DachauJa, geben Sie mir bitte den Kommandanten des KL Dachau. The Ninth Day (2004)
If this is a vacation, are you going back to the Dachau's camp?Wenn du nur Urlaub hast, heißt das, du musst wieder zurück nach Dachau? The Ninth Day (2004)
Next week, I have to go back to Dachau's camp we can let down the hope!Nächste Woche muss ich zurück nach Dachau. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. The Ninth Day (2004)
In Dachau's camp, they'll only sentence the priest into the cremation field people often see some priest lying among the corpse and still aliveIn Dachau wurde den Pfarrern das Kommando für das Krematorium übertragen. Es gibt Priester, die gesehen haben, dass unter den Leichen... The Ninth Day (2004)
Ask him go back to the Dachau camp?Dass er nach Dachau zurückgehen soll? The Ninth Day (2004)
Mr. Consul, this is difficult for me, because my brother's being imprisoned in a camp prison. Mr. Kremer, if it was not me, your brother was still in the Dachau camp. He'll be sent back there soon."Das fällt mir schwer, Herr Botschafter, solange mein Bruder im KZ sitzt." Herr Kremer, wenn ich nicht wäre, säße ihr Bruder immer noch in Dachau. The Ninth Day (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
DACHA    D AA1 CH AH0
DACHAU    D AE1 K AW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dacha    (n) (d a1 ch @)
dachas    (n) (d a1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大厂回族自治县[Dà chǎng Huí zú zì zhì xiàn, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dachang Hui autonomous county in Hebei [Add to Longdo]
大柴旦镇[Dà chái dàn zhèn, ㄉㄚˋ ㄔㄞˊ ㄉㄢˋ ㄓㄣˋ, / ] (N) Dachaidanzhen (place in Qinghai) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top