Search result for

dül

(110 entries)
(1.4542 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dül-, *dül*
English-Thai: Longdo Dictionary
dullest(adj) น่าเบื่อที่สุด เช่น I have the dullest job of anyone here.
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dull[ADJ] โง่, See also: ทึบ, หัวทึบ, Syn. stupid, stolid, witless, Ant. witty, quick, smart
dull[VT] ทำให้กระตือรือร้นลดลง, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้อ่อนแรง, ทำให้ไม่คล่องแคล่ว, Syn. deaden, narcotize, benumb
dull[VT] ทำให้ชา, See also: ทำให้หมดความรู้สึก, Syn. numb, deaden, Ant. sensitize
dull[VT] ทำให้ทื่อ, See also: ทำให้ไม่คม, Syn. obtund, rust
dull[VT] ทำให้หมอง, See also: ทำให้มัว, ทำให้เก่า, Syn. discolor, tarnish
dull[ADJ] ทื่อ, Syn. blunt, blunted, dulled, unsharpened, Ant. sharp
dull[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่มีชีวิตชีวา, Syn. tedious, boring, tiresome, Ant. exciting, fascinating
dull[ADJ] มัว, See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ, Syn. gloomy, sober, somber, dim
duly[ADV] ตามเวลาที่คาดไว้, See also: ตามเวลาที่กำหนด, Syn. as promised, as agreed
duly[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างถูกต้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
duly(ดู'ลี) adv. อย่างเหมาะสม,ตามกำหนด,ตรงเวลา
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
adulterant(อะดัล'เทอเรินทฺ) n.,adj.สิ่งเจือปน, ซึ่งเจือปน, Syn. substance that adulterates)
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้

English-Thai: Nontri Dictionary
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dullness(n) ความโง่,วามน่าเบื่อ,ความทื่อ,ความมัว,ความไม่มีชีวิตชีวา
duly(adv) โดยสมควร,ตรงเวลา,อย่างเหมาะสม,ครบกำหนด
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ
adulation(n) การยกย่องสรรเสริญ,การประจบสอพลอ
adult(n) ผู้ใหญ่
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adulteration(n) การเจือปน,สิ่งเจือปน
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dull painอาการปวดตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dullness, mentalปัญญาทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dulaney Mediumส่วนประกอบสำคัญ [การแพทย์]
Dulcimerขิม [TU Subject Heading]
Dulcimer musicดนตรีบรรเลงขิม [TU Subject Heading]
Dulcinดุลซิน [การแพทย์]
Dullเจ็บตื้อๆ,ปัญญาทึบ,ตื้อ [การแพทย์]
Dull Normalปัญญาทึบ [การแพทย์]
Dullnessการเคาะทึบ,เสียงทึบ,เสียงเคาะทึบ,เสียงทึบ,ความทึบ,บริเวณเคาะทึบ,ลักษณะเคาะทึบ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เลื่อย[ADJ] dull, See also: stupid, blunt, foolish, Syn. ปัญญาทึบ, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ผมต้องหนีในตอนแรก เพราะตำรวจหัวขี้เลื่อยมันจะยิงผมน่ะสิ
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
มอๆ[ADJ] drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว
ขี้เท่อ[ADJ] dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
สมองทึบ[ADJ] dull, See also: thick-headed, stupid, dim-witted, Syn. โง่, เขลา, Ant. สมองใส, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ จึงไม่มีภูมิความรู้ที่จะหยิบออกมาอวด
ทมอ[ADJ] grey, See also: dull, dun, gray, Syn. สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น, Example: เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
น่าเบื่อ[V] be boring, See also: dull, be tedious, be tiresome, Syn. น่ารำคาญ, น่าเอือม, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา, Ant. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ, Example: การงานที่ทำอยู่น่าเบื่อจะตาย ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะทั้งวัน, Thai definition: รู้สึกอิดหนาระอาใจ เหนื่อยหน่ายไม่สนุก
เบาปัญญา[ADJ] dull, See also: ignorant, stupid, Syn. โง่, โง่เขลา, Example: ฉันไม่นับถือความคิดเบาปัญญาแบบนั้นหรอก มันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย, Thai definition: ที่หย่อนความคิด, ที่หย่อนสติปัญญา
โฉดเฉา[ADJ] dull, See also: stupid, idiotic, insane, Syn. โง่, เซ่อ, โง่เขลา, โฉดเขลา, Example: ใครๆ ก็หัวเราะเยาะในการกระทำอันโฉดเฉาของเขา
ซบเซา[V] dull, See also: be sluggish, be lifeless, Syn. ตกต่ำ, เงียบเหงา, Ant. คึกคัก, Example: ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก, Thai definition: ไม่คึกคักเช่นเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ฉ้อโกง[adj.] (chøkōng) EN: fraudulent   FR: frauduleux
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent   
โฉดเขลา[adj.] (chōtkhlāo) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent   
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DULA    D UW1 L AH0
DULE    D UW1 L
DULL    D AH1 L
DULY    D UW1 L IY0
DULLE    D AH1 L
DULEY    D Y UW1 L IY0
DULCE    D AH1 L S
DULIN    D UW1 L IH2 N
DULAK    D UW1 L AH0 K
DULAC    D AH0 L AE1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dull    (v) (d uh1 l)
duly    (a) (d y uu1 l ii)
dulls    (v) (d uh1 l z)
dully    (a) - (d uh1 l - l ii)
dulcet    (j) (d uh1 l s i t)
dulled    (v) (d uh1 l d)
duller    (j) (d uh1 l @ r)
dullard    (n) (d uh1 l @ d)
dullest    (j) (d uh1 l i s t)
dulling    (v) (d uh1 l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
geduldig(adj adv) อดทน เช่น Er wartet geduldig auf mich vor seiner Sprachschule. เขาคอยฉันอย่างอดทนที่หน้าโรงเรียนสอนภาษาของเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] dull, stupid, suspicious [Add to Longdo]
淡淡[dàn dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄢˋ, ] dull; insipid; unenthusiastic [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]
独龙江[Dú lóng jiāng, ㄉㄨˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] Dulong river in northwest Yunnan on border with Myanmar, tributary of Salween or Nujiang 怒江, sometimes referred to as number four of Three parallel rivers 三江並流|三江并流, wildlife protection unit [Add to Longdo]
索然[suǒ rán, ㄙㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, ] dull; dry [Add to Longdo]
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, ] dullard; stupid person [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アダルトコンテンツ[あだるとこんてんつ, adarutokontentsu] adult content [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
コンパイル単位[コンパイルたんい, konpairu tan'i] source module, compilation unit [Add to Longdo]
スケジューラ[すけじゅーら, sukeju-ra] scheduler [Add to Longdo]
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs) [Add to Longdo]
ソースモジュール[そーすもじゅーる, so-sumoju-ru] source module [Add to Longdo]
データモジュール[でーたもじゅーる, de-tamoju-ru] data module [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top